Hlavní navigace

Vakcinace proti HPV je očkování proti hlouposti (3. díl)

24. 5. 2013

Sdílet

 Autor: Isifa.cz
Očkování vakcínami Cervarix a Silgard se nazývá nepřesně a velmi eufemisticky „očkováním proti rakovině děložního čípku“. Mělo by se však nazývat úplně jinak: Očkování pro nezodpovědné.

předchozím díle  jsme si pověděli něco více o významu HPV DNA testace a bylo naznačeno, proč se jedná o metodu potíranou odbornou lobby, která by jinak uchránila před zbytečným očkováním nejméně 25 % dívek ve věku 15–25 let a ještě pravděpodobně mnohem více procent žen ve věku vyšším. Dále byl věnován prostor nežádoucím účinkům vakcín Cervarix a Silgard a možná uměle udržované nejistotě v této oblasti. Dnes to ještě doplním o poslední „set“ informací a poté bych vám chtěl zcela upřímně a s čistým svědomím doporučit proti HPV (human papilloma virům) neočkovat a postupovat v zájmu svých dcer jinak – a lépe. Dát dceru do kláštera to přitom nebude a nebude to ani „jí to zašít“, jak mi již dříve navrhl provakcinačně laděný účastník jednoho semináře. Ostatně – posuďte sami.


Autor: Isifa.cz

Očkování proti rakovině děložního čípku by se mělo nazývat očkování proti hlouposti a nezodpovědnosti

Obměny HPV virů – virový „pool“

HPV viry jsou evidentně velmi proměnlivé (120 sérotypů) a současně i velmi rozšířené (80% celoživotní prevalence v populaci, časté reinfekce). Pokud dnes očkujeme před rizikem určitých sérotypů HPV (16, 18), je důležitou otázkou, zda i za 30–50 let budou hrát právě tyto sérotypy „prim“ mezi ostatními, jak je tomu dnes?

K tomuto významnému problému jsem nalezl minimum zdrojů. Závěry z nich lze učinit pouze některé. Pokud dnes agresivní typy HPV 16, 18 „zabírají místo“ jiným onkogenním typům HPV, které se přes tyto dva sérotypy samy „nestihnou tolik projevit“, pak je téměř jisté, že očkování proti HPV 16, 18 pouze uvolní toto místo jiným onkogenním typům HPV, které je kvantitativně nahradí (obmění) v horizontu 20–30 let. K takto dynamické změně jsou totiž dnes již dostatečně rozšířené. Pokud by se tak stalo, bude efektivita současného očkování vakcínami Cervarix a Silgard do 30 let významně znehodnocena. To je však pouze spekulativní hypotéza – stejně jako předpoklad, že se nic takového určitě nestane.

Jiné vědecké hypotézy ale tvrdí, že ostatní typy HPV virů nejsou potlačovány ve svém samostatném a nezávislém šíření typy HPV 16, 18. Proto se budou dále šířit svou vlastní dynamikou bez ohledu na očkování proti HPV 16, 18 (zanedbávám zkříženou reaktivitu při očkování). V takovém případě lze s aktuálně narůstající promořeností populace HPV viry a také se souvisejícím nárůstem smíšených HPV infekcí rozhodně předpokládat, že tyto jiné onkogenní HPV viry z dnes odhadovaných 30 % budou v budoucnu příčinou ještě více z celkové incidence karcinomu děložního hrdla (KDH). Možná to bude 40–50 %? Tento vývoj by opět v dlouhém čase významně snížil užitečnost současného očkování.

Za již přespříliš spekulativní považuji hypotézy, že očkování proti HPV 16, 18 učiní organismy očkovanců vnímavější k ostatním typům onkogenních HPV, které se poté pro očkovance stanou nebezpečnějšími (častější přechod do perzistence a progrese v KDH). Určité obecné argumenty pro tuto hypotézu však nést lze, ale zcela schází vědecké důkazy.

Virový pool v populaci – nové mutace a změny dominance jednotlivých typů HPV virů, jakož i možné změny jejich onkogenity při změně podmínek v průběhu příštích 50 let – to je téma po odborné stránce nesporně velmi zajímavé a jeho otázky jsou rozumné. Bohužel se domnívám, že na ně dnes nelze nikomu spolehlivěji odpovědět. Je to neznámé riziko našich současných proočkovacích předpokladů. Dělat, že toto riziko vůbec neexistuje, však není správné.

Gynekologický screening a chirurgická řešení

Nyní přichází podtéma snad z vůbec nejdůležitějších. Je jím procentní efektivita systému současných gynekologických prohlídek a chirurgických preventivních zákroků na hrdle děložním (řešení prekanceróz) ve vztahu k incidenci KDH. (Gynekologické vyšetření zahrnuje prohlídku s cytologickým stěrem z čípku a jeho následným vyšetřením.) Zajistil jsem k tomuto tématu hodně zdrojů a maximálně stručně je shrnu několika čísly. Nejdříve si vám ale dovolím předložit skutečně pozoruhodný přepis z diskuse našich odborníků, který publikoval server Medical Tribune.

Zápis ze schůze cervikální komise

Zástupce gynekologicko-porodnické společnosti reprezentující nemocniční lékaře:
„Jsme jediní v Evropě, kteří mají roční intervaly cytologií. V západní Evropě jsou intervaly tři až pět let a jejich výsledky jsou podstatně lepší.”

Zástupce gynekologicko-porodnické společnosti reprezentující privátní ambulantní lékaře:
„Jak mám natáhnout intervaly, když to nefunguje pořádně ani u těch ročních. Výsledky jsou teď špatné, když to rozvolním na tříleté intervaly, bude to třikrát horší. Cytologové jsou nespolehliví, laboratoře neakreditované.”

Zástupci patologů či cytologů, kteří vyhodnocují cytologie:
„Jak vám máme vracet spolehlivé výsledky, když nám děláte blbé stěry. Kde nic není, ani čert nebere. Leckde v Evropě to odebírají zaškolené sestry a dělají to lépe než doktoři. Provedou to tak, jak se jim řekne, a nevnášejí do toho nějakou kreativitu.”

(Kvůli tomuto společnému stanovisku patologové a cytologové přeruší paralelně probíhající urputný spor o to, kolik sklíček musí laboratoř ročně vyšetřit, aby uměla cytologii odečíst.)

Zástupce virologů z národní referenční laboratoře pro papilomaviry:
„Cytologie jsou trochu jedno, důležitá je detekce papilomaviru.”

Zástupce gynekologicko-porodnické společnosti reprezentující nemocniční lékaře:
„Jasně, ale až po 35. roce věku, protože do té doby je pozitivních 80 % žen a nic to neznamená, viru se většina ženských zbaví, zajímavé jsou až ty, u kterých infekce přetrvává po 35. roce!”

Zástupce virologů z národní referenční laboratoře pro papilomaviry:
„Jasně, proto mám nové schéma, podle kterého by to mělo běžet – pozitivní HPV a pozitivní cytologie, pozitivní HPV a negativní cytologie a další možné kombinace, všechno v souladu s věkem, stanovme moderní strategii screeningu, udělejme pilotní studii.”

Zástupce gynekologicko-porodnické společnosti reprezentující privátní ambulantní lékaře:
„Kdo myslíte, že ty plošné HPV testy zaplatí?” a „Zástupce virologů není gynekolog.”

Zástupce praktických lékařů pro děti a dorost:
„Hlavně by se mělo očkovat novými vakcínami proti HPV, a to už u dvanáctiletých.”

Zástupce České vakcinologické společnosti:
„Hlavně očkujme, je to pro ženy nová naděje.”

Všichni předtím jmenovaní společně:
„Efekt vakcíny se projeví za 30 až 50 let, navíc nepokrývá všechny rizikové typy HPV. Je třeba udržet a zkvalitnit především screening.”

(Kruh se vrací, vystoupí nemocniční gynekologové, privátní gynekologové, cytologové, patologové, virologové, pediatři…)

Poslanec evropského parlamentu zabývající se zdravotnickou problematikou:
„Já to všechno podporuji.”

Zástupce České onkologické společnosti:
„Čím lepší bude prevence, tím méně budou mít onkologové práce!”

(Touto jednou větou vítězí. Následuje potlesk.)

Vedoucí brněnského Institutu biostatistiky a analýz, který kromě jiného spravuje data mamárního screeningu (mimochodem, inteligentní tak, až to někdy jde na nervy):
„Ja uz to tu nevydrzim, hruza,” píše v SMS.

Zapisovatel jednání a současně onkolog, kterému to nedá, má na závěr několik otázek, na které už ani nečeká odpověď:
„Proč tu nejsou zástupci ministerstva zdravotnictví, co dělá komise, která k tomu na ministerstvu je?”
„Proč tu není VZP, aby řekla, co zaplatí a co ne?”
„Proč tu nejsou i jiní gynekologové? Jak se k věci postaví?”
„Jaká opatření podniknou cytologové pro kontrolu kvality?”
„Kdo sdělí národu, že vakcíny proti HPV stát nezaplatí a každý si ji má koupit sám, což učiní pár procent populace a kolektivní ochrana stejně nebude?”

Poslanec evropského parlamentu zabývající se zdravotnickou problematikou:
„Já to všechno podporuji, ale páni profesoři si rádi lobbují za své myšlenky, je třeba myslet komplexně a podporovat to.”

Ministr (ať už ve funkci zastupuje jakoukoli stranu):
(Přichází na poslední chvíli pozdravit jednání.)
„Ministerstvo je připraveno o této problematice komunikovat. Máme ale i jiné úkoly. Vše se daří.”

Vidíte sami, že jsem opravdu neměl jednoduchou práci, když jsem musel teoretická data a reklamní superlativy „naroubovat“ na realitu praxe v ČR. Tyto údaje, které nyní uvedu několika málo čísly, nechť kdokoliv zpochybní a uvede své odlišné předpoklady na efektivitu současné gynekologie v ČR.

Dobral jsem se údaje, že kombinovaná efektivita gynekologického screeningu v jeho standardech a možnostech kombinovaná s efektivitou preventivních chirurgických zákroků u prekanceróz CIN1-CIN3 (nikoliv u manifestního KDH!) se může v prevenci KDH pohybovat mezi 92–96 % v ČR. (Nižší efektivita hodnocení cytologických stěrů je kompenzována právě tím, že je jich v dostatečném časovém intervalu provedeno více.) Bohužel jsem nenalezl data, která by přesně uváděla, kolik procent z žen, které v ČR onemocněly KDH, chodilo pravidelně v předchozích 7–15 letech na gynekologické prohlídky a kterým byl řádně prováděn preventivní screening KDH.

Evropská data k tomu uvádějí, že státy, které dosáhly zařazení více než 80 % populace žen ve věku 30–55 let do screeningového programu, dosáhly snížení celkové incidence KDH až o 80 %. Lze tedy dovozovat, že zařazení 100 % žen starších 30 let do programu screeningu by poskytlo snížení incidence KDH opravdu velmi vysoké. Toto číslo „ochrany“ lze poté v průměru vztáhnout na jednu každou ženu, která pravidelně chodí na prohlídky.

Budu proto dále počítat s tím číslem, že pravidelné gynekologické prohlídky a současné standardy ambulantní gynekologie, cytologie a kvalita gynekologické operativy v ČR by při 100% účasti žen na screeningu byly schopny snížit incidenci KDH v populaci o 94 %. To znamená, že započítám 94% benefit vůči KDH pro jednu každou ženu, která se o své zdraví touto formou celoživotně stará. U nekuřaček může být tento odhad ještě vyšší, u kuřaček přiměřeně nižší. Je to dáno pravděpodobně kratší dobou, ve které u kuřaček v průměru přejde HPV perzistující infekce do stadia manifestního KDH.

Efektivita současných vakcín vůči celkové incidenci KDH 

Již v prvním díle jsem orientačně počítal efektivitu vakcín Cervarix a Silgard proti celkové incidenci KDH. Tedy – o kolik % lze vůbec očekávat, že ji tyto vakcíny a provádění očkování jimi sníží? Toto číslo je ale nutné uvažovat dvakrát – zvlášť pro kuřačky a zvlášť pro nekuřačky. Pracovně jsem se dopočítal k tomu, že u nekuřaček jsou tyto vakcíny možná schopny eliminovat riziko KDH ve výši 39 %, u kuřaček o 46 %. Firemním optimistům jsem navrhl i o něco lepší alternativy. I toto minimum však platí pouze s naprosto idealistickým předpokladem, že ochranný účinek vakcín, který dosud vůbec nebyl vůči KDH prokázán, vydrží 30–50 let. To je ale jako pohádka od Boženy Němcové. Dle mého soukromého názoru všichni rozumní profesoři, kteří se v prsa dnes bijí za vakcíny a HPV očkování, realisticky počítají s tím, že účinnost tohoto očkování bude muset být v budoucnu udržována přeočkováváním, a to možná nikoliv pouze jednou. (K potřebě budoucího plošného přeočkovávání se poté určitě přímo modlí a pokles hladin protilátek u očkovanců vzývají všichni generální a marketingoví ředitelé a akcionáři výrobců vakcín. Důvody jsou pochopitelné.)

Přečtěte si: Očkování a reklama: Jak ze sedmdesáti procent udělat sto

Provedu nyní odhad, který nelze odůvodnit žádnými vědeckými studiemi. Je odůvodněn pouze tím, že uvažuji všechny možné faktory s nejistým vývojem (vyprchání protektivní účinnosti očkování, obměny virového poolu, reálný minus efekt protektivní účinnosti vakcín vůči KDH oproti CIN3 apod.), které se mohou v budoucnu projevit a znehodnotit užitečnost současného očkování. Současná odborná lobby započítává tyto faktory výhradně hodnotou 0 %. Nula to tedy určitě nebude. Budu veliký optimista ve prospěch vakcinačního průmyslu, když započítám pouze 10% znehodnocení reálné užitečnosti současných vakcín budoucím vývojem některých rozhodných faktorů v horizontu 30–50 let.

Dostávám se tedy pracovně ve svých výpočtech (viz již 1. díl) k užitečnosti vakcín Cervarix a Silgard vůči celkové incidenci KDH v dlouhodobém horizontu u nekuřaček cca 35 % a u kuřaček cca 42 %. Od tohoto hypotetického benefitu je nutné odečíst % faktor rizika (zdravotních komplikací) použití těchto vakcín. Je to „kritické procento“ RISK %, které zahrnuje závažnost postvakcinačních komplikací a jejich frekvenci (viz 2. díl) vztaženou vůči závažnosti KDH a jeho frekvenci. (Na tomto místě je ještě nutné doplnit, že ne každý výskyt KDH znamená pro ženu jistou smrt. KDH je s určitou pravděpodobností vyléčitelné onemocnění. Léčba je chirurgická, radioterapeutická i farmakologická. Z hodnot roční incidence a roční mortality lze velmi hrubě dovodit, že KDH nevede k úmrtí cca u 60 % pacientek. Úspěšnost léčby je poté velmi závislá od stádia diagnostikovaného onemocnění.)

Hodnota RISK % poté vyjadřuje odhadovaný údaj, který je odpovědí na otázku: Když bychom proočkovali celou populaci žen a tím dosáhli eliminace 35–42 % roční incidence KDH, jakou poměrnou část tohoto úspěchu očkování nám znehodnotí závažné nežádoucí účinky vakcín, které na očkovancích napácháme? Domnívám se, že nebudu až takovým pesimistou, když od možného přínosu vakcín odečtu jejich riziko jako snížení přínosu o 5 procentních bodů. Pokud i to někomu přijde hodně, prosím, ať si uvědomí, že KDH má nejvyšší mortalitu kolem 65–70 roku věku, ale závažné nežádoucí účinky očkování se nám nejvíce projeví již na holčičkách a mladých ženách. To je také nutné zohlednit. Proto konečné odhady pro mne jsou: Potenciál preventivní ochrany očkováním před rizikem KDH: nekuřačky = 30 %; kuřačky = 37 %.

Čtěte také: Nežádoucí účinky vakcín jsou důsledně odborně „gumovaným“ tématem

Vozíte si v kufru od auta koloběžku?

Pokud vám přijde otázka z tohoto titulku nesmyslná a absurdní, pak se nad jejím smyslem trošku více zamysleme: Každá žena má dnes možnost „vézt se“ na své cestě životem luxusním automobilem. Je to Volvo vyšší třídy, které ženu na její celoživotní cestě chrání před nehodou KDH, a to v průměru na celých 94 %. Tu ženu, která navíc řídí bez cigarety, tu poté ještě i o něco více. Jak již jistě tušíte, Volvo je současný systém pravidelných preventivních gynekologických prohlídek a preventivní chirurgie.

Očkování proti HPV vakcínami Cervarix a Silgard se mi proti tomuto Volvu zdá býti se svým 30–37% ochranným potenciálem pouhou dřevěnou koloběžkou. Je také téměř jisté, že tohle Volvo ženě vydrží celý život. Ale jak dlouho jí na cestě životem vydrží dřevěná koloběžka? Jenom opravdu bláznivá ženská by se vydala na cestu svým životem pouze na této adrenalinové koloběžce, když si mohla sednout do koženého křesla Volva.

Proto také dosud žádný gynekolog, pediatr ani jiný odborník na světě ještě zcela otevřeně nedoporučil provádět očkování proti HPV namísto pravidelných gynekologických prohlídek. Očkování proti HPV není metodou alternativní, ale metodou výhradně doplňkovou. Jeho praktická přidaná hodnota je poté logicky o to menší, oč lepší a spolehlivější metodu nám vlastně doplňuje. Modelově: Jakékoliv doplnění 100% spolehlivé základní metody je úplně zbytečné. Proto si to ještě jednou přepočítáme.

Přes „filtr“ preventivní gynekologické prohlídky a spolehlivost chirurgického řešení prekanceróz dnes projde asi 6 % případů KDH. Z těchto 6 % KDH je očkování vakcínami Cervarix a Silgard možná způsobilé zabránit ještě 30–37 % případů. To je úhrnem 1,8–2,2 % z celkové incidence KDH. Tak jsem si subjektivně určil přidanou hodnotu současného očkování proti HPV u žen, které chodí pravidelně na prohlídky. U žen, které na prohlídky nechodí, zůstanu u svých 30–37 % možného přínosu.

Odborná lobby vám proto jinými slovy důrazně doporučuje, abyste si do kufru svého Volva koupily dřevěnou koloběžku. Řidičky přitom údajně vůbec nemají o čem uvažovat. Ten, kdo koloběžku v kufru svého Volva nevozí, chová se prý naprosto nezodpovědně a bláhově. A protože malé holčičky ještě své řidičáky nemají, je údajně věcí (a někdy prý i morální povinností!) rodičů, aby jim do kufru jejich Volva již dnes koloběžku koupili a položili.

Má to celé jeden malý háček. Já osobně neznám vůbec žádného rozumného řidiče, který by měl v kufru koloběžku pro případ, že by se mu porouchalo auto. Proč ji tam řidiči nemají? – Protože jsou všichni jednoznačně přesvědčeni, že takové opatření je úplně zbytečné. Pro řidiče vozů Volvo – obzvlášť. Někdo si však o těchto řidičích může myslet, že to jsou blázni a jednou budou určitě na nějaké silnici hořce plakat, až se jim ta koloběžka bude hodit…

Rozhovor: Nežádoucí účinky vakcíny proti rakovině děložního čípku jsou vážné

Lidská práva – aneb dítě není pes

Někteří rodiče si méně uvědomují, že naše děti jsou suverénní lidské bytosti, které nám nepatří. Jsme jejich láskyplnými opatrovníky a „správci“ po tu dobu, kdy se ještě nezvládají o sebe starat samy. Rozhodovat za naše děti máme nejen tehdy, kdy to je k jejich užitku a prospěchu, ale současně také pouze tehdy, pokud jim tím neodpíráme budoucí právo na jejich vlastní „dospělé“ rozhodnutí o sobě samých. Nevím, jak by se dnes vašim dcerám líbilo, pokud byste jim už v 9 letech závazně vybrali manžela, abyste jim poskytli ve volbě partnera o něco větší jistotu, než si budou jednou jako mladé a nezkušené schopny zajistit samy?

Naše dcery budou mít jednou vysoce spolehlivou možnost, jak se samy svým chováním bránit a ubránit riziku vzniku KDH. Budou se moci rozhodnout samy, zda tak učiní, či nikoliv. Za posledních 30 let udělala medicína navíc velký pokrok vpřed a za dalších 30 let jej udělá nepochybně také. Nepovažuji se proto vůbec za optimistu, když budu již dnes předpokládat, že za 30 let, kdy bude KDH poprvé reálněji hrozit dnešním holčičkám, bude pro ně k dispozici již úplně jiné Volvo s bezpečností vyšší než 98,5 %. Položím proto nyní tuto otázku: Máme vůbec právo jako rodiče za této situace rozhodovat o svých dcerách a nechat je očkovat proti HPV virům kontroverzními, málo efektivními, neprověřenými a pravděpodobně i relativně nebezpečnými vakcínami, když si tento problém účinné prevence budou moci jednou zcela vyřešit samy? Já se domnívám, že takové právo morálně ani nemáme. Oproti této pouhé domněnce jsem ale již naprosto přesvědčen, že právě z tohoto důvodu se očkování proti HPV nikdy nemůže stát očkováním v dětském věku povinným a vynucovaným, pokud to na centrální úrovni pro výrobce vakcín nezajistí nějaký zločinec.

Čtěte téma: Kdo rozhoduje o životě a zdraví dítěte: rodič, nebo lékař?

Moje dcera není můj pes. Na rozdíl od psa se bude v dospělosti moci včas rozhodnout a ochránit proti riziku KDH sama. Že už to nebude moci být očkování? To přece vůbec nevadí – to současné může totiž úplně klidně oželet. Za 30 let jí možná nějaký výrobce nabídne mnohem lepší, bezpečnější a možná i terapeuticky účinnou vakcínu přímo při HPV perzistenci. A i kdyby ne, budu mít i bez toho jako otec úplně čisté svědomí. Něco pro svou dceru totiž ještě udělat navíc mohu (viz dále).

Nazývejme věci pravými jmény

Očkování vakcínami Cervarix a Silgard je očkování proti onkogenním typům 16 a 18 human papilloma virů. Nazývá se dnes nepřesně a velmi eufemisticky „očkováním proti rakovině děložního čípku“. Dle mého názoru by se však mělo nazývat úplně jinak. Je to totiž především očkování proti hlouposti a nezodpovědnosti našich dcer a žen. Proč? Protože pouze hloupé a nezodpovědné dcery a ženy z něj jednou možná budou mít nezanedbatelný užitek. Rozumné a vůči vlastnímu zdraví odpovědné dívky a ženy budou určitě chodit na pravidelné gynekologické prohlídky, když jim dostatečně ozřejmíme a zdůrazníme, jaké Volvo dnes mají dispozici. O kouření pak v této souvislosti ani netřeba mluvit.

Nevím jak vy, ale já věřím, že moje dcera není hloupá a nebude ani nezodpovědná. Má dobrý základ a měla by se jednou sama k sobě chovat rozumně a odpovědně. Věřím, že bude o své zdraví dbát a na prohlídky proto bude pravidelně chodit. Doma nekouříme a děti nám vyrůstají snad v přiměřeně klidném rodinném prostředí, ze kterého se nebudou muset utíkat do drog, do cigaret ani k barnumskému pohlavnímu životu. Pokud by mi však jednou ve věku svých 45–70 let vyčetla, že jsem v dětství zabránil jejímu očkování, a protože nechodila na pravidelné prohlídky, onemocněla KDH, poté unesu rozhodně lépe toto její vlastní selhání v dospělosti, než tu situaci, kdybych ji ve věku 9–12 let očkovat nechal a shodou nešťastných okolností jí tím vyřídil zdraví na celý život.

Jako je Fernet Stock dnes podle reklamy jasná volba všech mužů, je dle mého názoru neočkování našich dcer vakcínami Cervarix a Silgard dnes jasnou volbou všech rodičů. Je však velice obtížné a chce to opravdu enormní úsilí dojít k poznání, že tento jednoduchý závěr je dostatečně odůvodněný. Každý z vás si jej ostatně může přepočítat a přebrat po svém a sám. Své závěry a doporučení v těchto třech dílech seriálu jsem formuloval s cílem maximálně pomoci se rozhodnout těm z vás, kteří se skutečně sami rozhodují. Všechny uvedené údaje si můžete prověřit, zaměnit, udělat jiné odhady a výsledky si přepočítat. Pro ty z vás, kteří se rozhodují podle většiny nebo jen vkládají důvěru v konkrétní osoby, odborníky či tváře z médií, pro ty nebyly tyto tři díly seriálu vhodně zpracovány.

Když jsem sám s tématem očkování proti HPV před 2 lety začínal, zcela reálně jsem uvažoval, zda právě tohle není právě TO očkování, které není pouze další marketingovou bublinou prosazovanou nedůvěryhodnými lékařskými odborníky. Názor jsem si poté vytvářel poměrně dlouho, ale dnes už jej jasný mám. Byl jsem k vám upřímný doposud a zůstanu i nyní, když jej budu formulovat právě takový, jaký je: „Jestli se mi jednou někdo otře o mou dceru byť jenom jehlou od vakcíny Cervarix nebo Silgard, urazím mu ty jeho pracky u samého ramene!“

S tímto závěrem na rtech si však nemohu dovolit vám doporučit totéž. Vy prosím jednejte, na rozdíl ode mne, rozumně a diplomaticky. Těm z vás, kteří už proti HPV očkovali, pouze velmi přeji, aby se nic zlého ani s odstupem nestalo. Mějte však trvale na paměti, že tato ochrana je přinejlepším pouze částečná, není zdaleka tak spolehlivá, jak se asi domníváte, a její trvání v dlouhém čase je velmi nepravděpodobné.

Jak budu postupovat u své dcery

Mé doporučení jiného postupu je velmi jednoduché. Vychází ze skutečností sdělených ve všech dílech a v podstatě jej naznačil i nejmenovaný odborník, jehož názor k věci jsem v tomto díle přímo citoval. Ještě jednou si tyto dva související názory z diskuse cervikální komise přečtěte, protože v podstatě popisují řešení:

Zástupce virologů z národní referenční laboratoře pro papilomaviry: „Jasně, proto mám nové schéma, podle kterého by to mělo běžet – pozitivní HPV a pozitivní cytologie, pozitivní HPV a negativní cytologie a další možné kombinace, všechno v souladu s věkem, stanovme moderní strategii screeningu, udělejme pilotní studii.”

Zástupce gynekologicko-porodnické společnosti reprezentující privátní ambulantní lékaře: „Kdo myslíte, že ty plošné HPV testy zaplatí?” a „Zástupce virologů není gynekolog.”

Klíč je skutečně v tom, že současné screeningové Volvo, které přeci jen může stále „propouštět“ 6 % případů KDH, lze vhodně doplnit testováním na HPV viry. Jedná se samozřejmě o HPV DNA testaci a zaplatit – zaplatit si ji budete muset sami. (Ovšem výdaje za testy vás budou stát za dobu 15–20 let „kontroly“ vaší dcery cca právě tolik, kolik ušetříte na vakcínách.)

DNA HPV testaci je dle mého názoru při současné vysoké citlivosti testů dostačující provádět jednou za 3–5 let. Velmi dlouhý čas, který je potřebný pro vývoj KDH z HPV infekce, to zcela odůvodňuje. DNA HPV testace nás především včas upozorní na riziko perzistující HPV infekce a dokonce nám určí i sérotyp HPV viru. Budeme tedy vědět, s „kým od HPV má dívka vlastně tu čest“. Tam, kde HPV DNA testace bude u ženy pozitivní zejména na HPV sérotypy s vysokým onkogenním rizikem, tam je zřejmé, že musí být gynekologická prevence na prohlídkách velmi obezřetná. Tento laboratorní „vykřičník“ u žen nad 35 let věku nepochybně povede k bedlivějšímu sledování na ambulancích. Prohlídky se stěry 1× za půl mohou být důvodné, stejně jako opakování HPV DNA testace po 1 roce (až do vymizení HPV DNA pozitivity). Můžeme tedy velmi přesně zjistit a monitorovat, zda se tělo infikované ženy v čase se zachycenou HPV infekcí vypořádalo nebo ne.

HPV DNA testaci je dle mého názoru přitom zcela dostatečné začít provádět až od 25 let věku ženy. Velmi bojácní rodiče mohou první testy nechat udělat dcerám již ve 20 letech. Poté si to musí už naše „holky“ hlídat samy a my rodiče bychom jim měli odpovědně poskytnout všechny informace, proč je to důležité. Někteří to možná budou moci i nějak pohlídat u svých dospělých dcer. Místo krabiček nesmyslných krabiček doplňků stravy dostanou možná některé ženy poprvé pod stromeček úhradu diagnostických testů – rozumných to metod preventivní humánní medicíny.

Myslím tedy, že to kolega virolog z národní referenční laboratoře pro papilomaviry vymyslel a vystihl velmi dobře. Neuvědomil si však při svém výroku, že by touto metodou zcela zásadním způsobem ohrozil hned několik důvodů pro prosazování masového očkování. (Na shledanou mnohé marže!) Možná také proto dostal kolega nedůvtipný virolog od praktiků pěkně „přes čumák“.

Ještě jednu obrovskou výhodu má pravidelné provádění HPV DNA testace oproti očkování. Očkování je svým způsobem statický nástroj, když ve vás v krátkém čase vytvoří nějaké protilátky. Musíte poté doufat, že se 30–50 let nic nezmění, aby ty protilátky stále stejně fungovaly a byly vám stále stejně užitečné. HPV DNA testace je oproti tomu dynamická. Provádí se opakovaně v čase, a proto může flexibilně reagovat na případné změny vědeckého poznání i změny virového poolu v populaci. HPV testy mohou být v budoucnu už pouze přesnější a citlivější, pouze širší stran rozlišení HPV typů a měly by snad být i relativně stále levnější.

Doporučení již očkovaným

Totéž doporučení lze naštěstí beze zbytku a se stejnou účinností dát i již očkovaným dívkám a ženám. Od 25 roku věku si jednou za 3–5 let nechte udělat HPV DNA testy. Toto zjištění může být pro vás a vašeho odpovědného gynekologa mnohem užitečnější v prevenci KDH, než hypotetická účinnost očkování současnými vakcínami Cervarix a Silgard. S mírnou nadsázkou řečeno: I ten, kdo ve Volvu přímo nesedí, avšak kdo si pravidelně dopřává informace z HPV DNA testace, i ten ještě dostane velkou šanci do Volva alespoň včas nasednout.

Proti tomuto doporučení – pravidelně testovat očkované ženy a dívky – se nepochybně „krutým“ způsobem musí vyhranit všichni lobbisté za vakcíny. Budou se tomuto doporučení muset smát, protože to bude jejich povinnost. Proč? No protože pokud si tady nyní začneme sami masově testovat HPV očkované dívky spolehlivými testy na přítomnost DNA HPV virů a dokonce určíme i kterými HPV sérotypy se nám očkované dívky nakazily, tak si také velmi brzy „odečteme“, jak nám vlastně ty vakcíny reálně fungují a jakou mají protektivní účinnost. Zjistíme si to mimo režim nespolehlivých korporátních klinických studií, a to se někomu vůbec nemusí hodit do krámu…

Návrh loga

Dovolil jsem si zakončit sérii těchto tří dílů věnovaných HPV očkování grafickým návrhem loga pro jeden fiktivní odborný lékařský spolek. Věřím, že to kolegové vezmou sportovně. Avšak na to, aby se stalo i něco více, je potřeba úplně jiných prostředků. Na to je totiž potřeba především VÁS. Pokud možno, vás všech…


Autor: Jan Vavrečka / Vitalia.cz

V dalším díle tohoto seriálu se společně podíváme na devastaci lidských práv v souvislosti s povinným očkováním a na naprosto ostudnou legislativu 21. století, když toto vše dohromady jednoznačně reprezentuje zákaz přijímání neočkovaných dětí do mateřských školek a jeho vynucování. V této souvislosti si nelze nepovšimnout také podivného tápání našeho soudnictví, které by bylo možné bez nadsázky přirovnat k sólovému nočnímu výstupu opilého muže na Mont Blanc.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).