Hlavní navigace

Očkování a autismus ve světle nového vědeckého objevu

25. 4. 2016

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com
V březnu 2016 vydala Společnost pacientů s následky po očkování, z.s. tiskovou zprávu. Tou vyzvala odbornou veřejnost a Ministerstvo zdravotnictví ČR k přehodnocení doporučování očkování těhotných žen proti černému kašli. Důvodem výzvy byl nový vědecký objev publikovaný v únoru 2016 v prestižním vědeckém časopise Science.

Tato akce (všechny podrobnosti a dokumenty k případu naleznete na: www.poockovani.cz) vyvolala kritické mediální reakce (www.zdravotnickydenik.cz/2016/04/lez-se-siri-ceskem-ockovani-uz-zase-zpusobuje-autismus/). Celý tento případ si zaslouží vysvětlení a přiblížení pro závažnost problému.

Problém s černým kašlem

V jiném článku zde na Vitalii jsem uváděl, že nové acelulární vakcíny proti černému kašli přestaly vytvářet kolektivní imunitu (www.vitalia.cz/clanky/proc-si-cerny-kasel-cestu-zpatky-nasel/). Chrání sice před nemocí, ale pouze očkované, a to jen po dobu, než krátkodobý efekt očkování vyprchá. Opravdu hezký článek s mnoha zdroji k tomuto vydal Peter Tuhárský (www.rizikaockovania.sk/dok/di­eta/veda_2014_01.pdf).

Očkování žen v těhotenství je asi opravdu jediným dostupným opatřením, které by mohlo zabránit narůstajícímu riziku černého kašle v proočkovaných populacích. Protilátky, které si vytvoří matka očkovaná v těhotenství, přejdou přes placentu do krve plodu a chrání jej alespoň po dobu toho nejrizikovějšího období. Existuje tedy určitý odůvodnitelný tlak na očkování žen v těhotenství proti černému kašli, protože s používáním nových acelulárních vakcín přišel nový problém.

Nový vědecký objev

Do tohoto šturmování k očkování těhotných žen proti černému kašli vstoupila v únoru 2016 nová vědecká informace. Ta opravdu nemohla být nikým předtím uvážena. O co se jedná? Nový vědecký objev zjistil, že pokud se u těhotných myší zvýší hladina interleukinu 6 (IL-6), spustí se specifická cytokinová kaskáda. Ta je zakončena zvýšeným počtem receptorů pro interleukin 17 (IL-17) v mozku plodů. Důsledkem této změny může být poškození vývoje mozku s následným vznikem poruch autistického spektra (ASD). Tento cytokinový mechanismus budu dále v článku označovat pojmem „Kaskáda“.

Již samotný časopis Science označil objev za velmi významný a otevírající cestu k dalšímu specifickému výzkumu a bádání. V souvislosti s interpretací objevu v širších souvislostech je potřeba si uvědomit dvě věci:

1. Byl to vědecký výzkum provedený na myších. To samozřejmě oslabuje jeho výpovědní hodnotu vůči lidem. Avšak nelze nad tím jen mávnou rukou. Výzkumy na myších mají naprosto nedocenitelný význam pro humánní medicínu, mj. také proto, že myši jsou člověku geneticky velmi podobné (www.img.cas.cz/2015/07/23549-mys-je-nenahraditelna/). Existuje jedno základní pravidlo: Výsledky na zvířecích modelech musíme brát ve vědě i medicíně opravdu velmi vážně, zejména tam, kde dosud nebyly provedeny stejné výzkumy na lidech. Je to pravidlo subsumované pod širší zásadu předběžné opatrnosti v humánní medicíně.

2. V rámci této výzkumné studie byla Kaskáda aktivována právě virovou infekcí (přesněji podáním virové RNA). Na spouštěcím mechanismu Kaskády ale vůbec nesejde. Objev se týká toho, že byl nalezen konkrétní spínač (Kaskáda) a bylo zjištěno, že právě jeho sepnutím se občas rozsvítí autistická žárovka u myší, a mohla by proto také u lidí. Jestli spínač zmáčkne ruka dospělého, ruka dítěte, nebo se sepne náhodným dopadem tenisového míčku, je pro rozsvícení autistické žárovky úplně, ale úplně nepodstatné.

Jak souvisí objev s očkováním a jak očkování s autismem?

Tento nový objev nesporně souvisí s autismem, protože právě poruchy autistického spektra byly ve studii přímo pozorovány. Abychom mohli tvrdit, že nový objev souvisí také s očkováním, které ve studii použito nebylo, musíme prokázat jednu skutečnost. Musíme prokázat, že alespoň některé vakcíny mohou sepnout v organismu úplně stejný spínač. Tedy že mohou aktivovat zcela identickou Kaskádu.

A tyto poznatky z jiných vědeckých prací již skutečně vyplývají. Společnost pacientů s následky po očkování některé z nich ve své tiskové zprávě přímo uvedla. Já bych na tomto místě doplnil a odkázal na dvě velmi zajímavé vědecké práce, které sledovaly hodnoty interleukinu 17 právě ve vztahu k očkování vakcínami proti černému kašli (www.jimmunol.org; www.ncbi.nlm.nih.gov).

Co je na tom všem podstatné? Podstatné je, že dnes již velmi dobře víme, že alespoň některé vakcíny mohou opravdu vést u očkovaných osob – i matek – ke zvýšení hladiny IL-17. Pokud Společnost pacientů s následky po očkování tvrdí v titulku své zprávy, že: Nový vědecký objev popisuje mechanismus souvislosti očkování a autismu,“ poté rozhodně nelže. Zcela přesně měl titulek znít ale takto: „Nový vědecký objev popisuje mechanismus, který může být vyvolán očkováním a jehož důsledkem může být autismus.“ Chápu však, že tato zcela přesná forma vyjádření se do upoutávacího titulku nehodí. V textu své tiskové zprávy však neziskovka upřesnila informace alespoň tímto způsobem: „Dosavadní dílčí vědecké poznatky včetně nového objevu neprokazují existenci tohoto rizika u lidí zcela spolehlivě. Zatím poukazují na reálnou možnost existence tohoto rizika, která musí být dále vědecky zkoumána.“ No a to je přece pravda. 

Odborníci vrací úder aktivistům

V některých mediálních reakcích je k tomuto uvedeno opravdu mnoho nepřesných a nesprávných informací. (zpravy.e15.cz/domaci/uda­losti/odbornici-vraci-uder-aktivistum-kampan-podpori-ockovani). Především je ale potřeba si položit otázku, proč je vůbec aktivita neziskovky vnímána jako nějaký „úder“ a proč je potřeba jej někomu „vracet“? Připomíná mi to silně název filmu: Impérium vrací úder.

Vždyť nezisková organizace jen zachytila a zpracovala zcela novou vědeckou informaci. Zasadila ji do širšího kontextu a pokusila se své pochybnosti v rámci svých omezených možností co nejvíce doložit vědeckými zdroji. Poté s tímto dokumentem vyzvala odborné vědecké společnosti a Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby nové informace uvážily a vydaly svá odůvodněná stanoviska k souvisejícím důležitým otázkám. Přemýšlím pořád, jestli je na takovém postupu opravdu něco špatného?

Očkování v těhotenství je zcela bezpečné

Považuji za velmi důležité zabývat se nejvýznamnější protiargumentací lobbistů a obhájců očkování. Tito opírají svá tvrzení a přesvědčení o naprosté bezpečnosti očkování žen v těhotenství o rozsáhlý vědecký výzkum prováděný mnohočetně v této oblasti. Tedy o tvrzení, že již máme naočkovány v těhotenství statisíce žen a nic podobného nebylo v praxi u lidí pozorováno. To je argument zajisté velmi silný. Poukazoval by na to, že co pozorujeme a bylo to již prokázáno u myší, to u lidí zkrátka nenastává.

Provedl jsem si rešerši studií, které se vztahují k očkování žen v těhotenství proti černému kašli a hodnotí bezpečnost. Naprostá většina těchto vědeckých prací se vyznačuje zjevně nedostatečnou dobou sledování plodu a některé sledují výhradně vliv na očkovanou matku (maternal safety). Pokud by autismus – nebo taktéž diskutovaná schizofrenie – opravdu byly vývojově v CNS založeny očkováním v těhotenství, naprostá většina těchto studií to nemůže vyvrátit, protože to jejich metodika zkrátka zjevně neumožňuje. V některých pracích, které sledovaly i děti o něco déle po porodu (obvykle však maximálně do 1–2 let), poruchy autistického spektra a schizofrenie vůbec nebyly sledovány. Ani v exponovaných, ani v kontrolních skupinách. Nebyly tedy vůbec zkoumány. Důvod je přitom poměrně jednoduchý. Poruchy autistického spektra i schizofrenie, pokud by hypoteticky byly založeny v CNS vývojově již prenatálně (třeba očkováním nebo infekcí v těhotenství), se mohou klinicky manifestovat až s odstupem několika i mnoha let po narození dítěte. Nenalezl jsem ani jednu jedinou observační klinickou studii, z jejíž výsledků by vyplývalo, že výskyt autismu a schizofrenie je u dětí, jejichž matky byly očkovány v těhotenství proti černému kašli, a u dětí z kontrolní skupiny identický. 

Obávám se, že lobbisty jsou a nadále budou v médiích manipulativně předkládány výsledky těch vědeckých prací, které prokazují jen krátkodobou bezpečnost očkování proti černému kašli v těhotenství, za záruky bezpečnosti úplné. Tedy za práce, které vylučují také vznik a rozvoj autismu a jiných vývojových poruch u dětí z takových těhotenství. Takové závěry jsou však jednoznačně manipulativní. Jedná se o zneužití pouhé existence tematicky podobných studií, které však prokazují něco jiného, a to k lobbistickým účelům.

Vakcín proti černému kašli – netřeba se bát

K tomuto tématu považuji za velice závažné dvě informace, které nebyly dosud nikde uvedeny a zmíněny. Zaprvé je potřeba si uvědomit, že dětský mozek samozřejmě neukončuje svůj vývoj porodem. Skutečnost, že Kaskáda zakončená zvýšením hladiny interleukinu 17 může ovlivnit nepříznivě vývoj mozku u dětí, je informace nesmírně citlivá. K takovému účinku může totiž samozřejmě dojít také očkováním po porodu. Čím dříve – tím asi hůře pro dítě. Nikdo to zatím neprokázal, nikdo to nepotvrdil, ale nikdo a ničím to především nemůže zatím ani vyloučit. Pokud tato Kaskáda může zasáhnout vývoj mozku u plodu v děloze, není žádný rozumný důvod, proč se domnívat, že po porodu se jí to už podařit nikdy nemůže.

Někteří naši odborníci si velmi dobře uvědomují, jak rizikové a kritické úvahy k očkování tento nový vědecký objev nepřímo podporuje. Proto jsem již zaslechl tento zajímavý názor: „Vakcíny, které se používají k očkování těhotných žen, jsou acelulární vakcíny proti černému kašli (aP) a ty nevyvolávají zvýšení hladin IL-6 a IL-17, a jsou tedy bezpečné.“ Z takových vyjádření je především patrná jistá rozumná opatrnost. Nebagatelizují totiž možný význam této Kaskády u vakcín obecně. Snaží se pouze rozptýlit pochybnosti a obavy právě ve vztahu k vakcínám proti černému kašli. Tento názor by se jevil i rozumný, kdyby tu ale již nebyly jiné vědecké práce.

Prvotní antigenní hřích a absolutní hladina

Již výše jsem odkázal na tento nesmírně zajímavý výzkum dánských vědců, který již neproběhl na myších, ale na dětech (www.ncbi.nlm.nih.gov). Ten totiž ozřejmil, že lidé mohou na vakcíny proti černému kašli (přeočkování) reagovat různě podle toho, jakou vakcínou byli očkovaní jako první. Z výzkumu tak vyplynulo, že u jedinců, kteří byli dříve očkovaní celulární vakcínou proti černému kašli (Pw), se přeočkování acelulární vakcínou (Pa) hladina IL-17 zvýšila. U jedinců, kteří byli hned poprvé očkovaní Pa vakcínou, se hladina IL-17 snížila. O produkci interleukinu 17 rozhodlo to, jakou vakcínou byli v životě očkovaní jako první, a ne to, jakou právě dostali. Tento poznatek plně koresponduje s teorií tzv. prvotního antigenního hříchu. Ukazuje nám, jak mohou být jednoduché a zdánlivě i logické předpoklady našich odborníků zcela nesprávné.

Mne dále velmi zaujaly absolutní hladiny interleukinu 17. U jedinců, kteří byli poprvé očkováni Pw vakcínami, byla absolutní hladina IL-17 dostatečně nižší než u jedinců očkovaných poprvé Pa vakcínami. Acelulární vakcíny proti černému kašli se tímto jeví u lidí o něco více rizikové ve vztahu k prvotní produkci vyšší hladiny IL-17. Přeočkování jimi je poté rizikovější jen u těch lidí, kteří byli poprvé očkováni Pw vakcínami.

Proč je tohle všechno důležité? Všechny české ženy, u kterých dnes přichází v úvahu těhotenství, byly ještě poprvé očkovány celulárními Pw vakcínami proti černému kašli. Přeočkování Pa vakcínami v těhotenství u nich proto může zvýšit hladinu interleukinu 17 s naprosto neznámými vývojovými účinky na tkáně jejich plodů (dětí). A to by měly všechny těhotné maminky, ale i jejich ošetřující gynekologové a porodníci, velmi dobře vědět. Vědět, než se dobrovolně rozhodnou toto očkování v těhotenství podstoupit.

Přečtěte si: Další dilema pro těhotné: očkovat se proti černému kašli, nebo ne?

Závěrem

Provázanost imunitního, neurologického a endokrinního systému se stává již nespornou vědeckou skutečností, a to i po stránce svého vývoje, které zatím sotva začínáme rozumět na myších modelech. Infekce a očkování mají samozřejmě mnoho společného. Výzkumy na myších a výzkumy na lidech ale také. Namísto odborné zpupnosti by proto měla u vědeckých pracovníků nastoupit pokora k dosud neznámému a nepoznanému. Namísto jistoty panhumánní bezpečnosti očkování zásada předběžné opatrnosti. Namísto PR kampaní s angažováním odborných lékařských společností by měl nastoupit veřejný diskurs odborníků a odborných společností s kritiky současného systému očkování a způsobu jeho odůvodnění.

Vědecké poznání zásadně pokročilo. Avšak v naší očkovací medicíně zůstávají a stále se uplatňují zjevné přežitky, prastaré tradice, historicky a věcně dávno překonaná data, dogmata i paradigmata. A to vše samozřejmě ve sféře velmi rozsáhlých a velmi významných komerčních zájmů. Pokud si někdo nezávislý dovolí účinně zpochybnit tento přežitý systém očkovací politiky v ČR, musí dnes očekávat jednu věc. Musí očekávat, že Impérium mu vrátí úder… Bohužel pro nás – pro všechny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).