Hlavní navigace

6 otázek pro kandidáty do Senátu na téma očkování

30. 9. 2016

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Povinné očkování a zejména represe neočkovaných nebo jen částečně očkovaných dětí je téma, které v České republice zajímá stále více rodičů. Proto Společnost pacientů s následky po očkování oslovila před blížícími se senátními volbami všechny kandidáty a položila jim šest důležitých otázek.

Senát byl v posledních dvou letech totiž právě tou institucí, která se v dané oblasti aktivně snažila přiblížit se standardu demokratických zemí západní Evropy a zmírnit tak represivní politiku obvyklou zejména v posttotalitních zemích.

Poznámka: V loňském roce byla v Parlamentu ČR projednávána novela zákona o ochraně veřejného zdraví a Senát ve svém pozměňovacím návrhu požadoval mj. zrušení povinnosti být očkován na školy v přírodě a zotavovací akce a umožňoval navštěvovat mateřskou školu i neočkovaným dětem. Poslanci však následně senátory přehlasovali a setrvali tak na původním znění novely, která konkretizovala nepřiměřené sankce pro rodiče, školky a ostatní instituce za to, že přijmou do svého zařízení dítě, které není očkováno dle platného očkovacího kalendáře, tedy že není naočkováno proti všem devíti nemocem. 

Letos byla Senátem schválena novela tohoto zákona, která opět ruší povinnost očkování na školy v přírodě a zotavovací akce a dále snižuje pokutu pro školky a jiné instituce za to, že přijmou nekompletně očkované dítě, ze současných až půl milionu korun na třicet tisíc. Předkladatelkou této novely je místopředsedkyně Senátu Miluše Horská a dalších 36 senátorek a senátorů. Novela zákona nyní čeká na zahájení projednávání v Poslanecké sněmovně (www.psp.cz).

Ptáme se na očkování

Problematika očkování je velmi široká a komplikovaná. Do dotazníku jsme zvolili pět základních otázek a zajímal nás doplňkově také názor na důvěru v doporučení České vakcinologické společnosti. To proto, že její předseda prof. Roman Prymula byl v nedávné době ministrem zdravotnictví odvolán z pozice ředitele FN v Hradci Králové pro střet zájmů a nejasné vysoké příjmy od farmaceutických společností (viz např. www.zdravotnickydenik.cz a stanovisko www.poockovani.cz).

Kandidátům byly položeny následující otázky:

1. Domníváte se, že rozsah povinného očkování v ČR (povinné očkování proti devíti nemocem – tetanu, záškrtu, černému kašli, obrně, hemofilu, žloutence typu B, spalničkám, příušnicím a zarděnkám) je optimální a nepotřebuje odbornou revizi s ohledem na výrazně odlišný stav v jiných evropských zemích?


Možnosti odpovědí:

 • Ano, nevnímám v současném rozsahu povinného očkování v ČR žádný problém.
 • Ne, domnívám se, že současný rozsah povinného očkování je sporný a měl by projít odbornou revizí, a to transparentně a za širší účasti veřejnosti.
 • Nevím, nemám na tuto otázku přesnější názor.

2. Ve Spolkové republice Německo, v Rakousku, na Slovensku i v Polsku (u všech našich sousedů i v mnoha dalších státech Evropy) mají neočkované a nedoočkované děti přístup do všech kolektivů včetně mateřských škol a dětských skupin. Domníváte se, že právě v ČR existují důvody, proč je nezbytné, aby tyto děti do dětských kolektivů nesměly být přijímány?


 • Ano, podle mne v ČR existují objektivní či národně specifické důvody, proč je takové opatření právě u nás nezbytně nutné.
 • Ne, podle mne v ČR neexistují žádné objektivní či národně specifické důvody, proč by takové opatření mělo být nezbytně nutné právě u nás.
 • Nevím, nemám na tuto otázku přesnější názor.

3. V roce 2017 začne platit poslední rok povinné předškolní docházky, který budou moci všechny děti absolvovat v mateřských školách. Domníváte se, že pokud v jedné mateřské škole budou v posledním ročníku očkované i neočkované děti, je stále nezbytné, aby ve dvou nižších ročnících byly pouze děti očkované? (V mnoha mateřských školách jsou navíc třídy smíšené a předškoláci navštěvují stejnou třídu spolu s dětmi mladšími.)

 • Ano, podle mne je to stále nezbytně nutné pro ochranu veřejného zdraví.
 • Ne, nespatřuji v takové organizaci a složení dětí v mateřských školách opatření, které je nezbytné pro ochranu veřejného zdraví.
 • Nevím, nemám na tuto otázku přesnější názor.

4. Českým nekompletně očkovaným školákům je zakázáno účastnit se škol v přírodě či lyžařských výcviků, ačkoli spolu děti denně tráví celé vyučování ve společném kolektivu třídy. Zotavovací akce, které se účastní více než třicet dětí a trvá více než pět dní, se tyto děti podle platné legislativy ČR účastnit nemohou, ale kratší akce s nižším počtem dětí se účastnit mohou. Pokud je však pobyt nazván „škola v přírodě“, dítě nesplňující povinná očkování se ho nemůže zúčastnit v žádném případě. Domníváte se, že právě v ČR existují důvody, proč je nezbytné, aby se tyto děti těchto akcí účastnit nemohly?

 • Ano, podle mne v ČR existují objektivní či národně specifické důvody, proč je takové opatření právě u nás nezbytně nutné.
 • Ne, podle mne v ČR neexistují žádné objektivní či národně specifické důvody, proč by takové opatření mělo být nezbytně nutné právě u nás.
 • Nevím, nemám na tuto otázku přesnější názor.

5. Domníváte se, že je důležité zachovat užitečná a přínosná očkování jako povinná a vynucovat je, nebo jste pro výhradně dobrovolné očkování a informování, vysvětlování a přesvědčování rodičů nenásilnou cestou zejména jejich lékaři a nástroji informační politiky? Zejména v případě nežádoucích reakcí na očkování může docházet k tomu, že je rodič i lékař stanovenou povinností tlačen do dalšího očkování i přes potenciální vážná zdravotní rizika.

 • Považuji za důležité zachovat užitečná a přínosná očkování jako povinná ze zákona a vynucovat je.
 • Domnívám se, že pokud je očkování skutečně užitečné a přínosné, poté lze dostatečnou proočkovanost zajistit vstřícnou a nenásilnou formou informování a přesvědčování rodičů a taková očkování by proto měla být dobrovolná. Rodič by měl mít právo očkování odmítnout, pokud má podezření, že by se u jeho dítěte mohly následkem očkování objevit zdravotní potíže.
 • Nevím, nemám na tuto otázku přesnější názor.

6. Česká vakcinologická společnost (ČVS) a její představitelé jsou jedním z klíčových vnitrostátních názorových lídrů na otázky očkování a vakcinace. Jsou také členy Národní imunizační komise – poradního orgánu MZ ČR. Předseda ČVS – prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D, byl nedávno ministrem zdravotnictví odvolán z funkce ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové pro střet zájmů a nejasné vysoké příjmy od farmaceutických výrobců vyplácené mu přes spolky a společnosti, které měl založené se svou mladou dcerou a s dalším vakcinologem prof. MUDr. Romanem Chlíbkem, Ph.D. Tento odvolaný odborník stále zůstává předsedou ČVS a jejím názorovým lídrem v otázkách očkování. Představuje pro Vás ČVS ještě stále důvěryhodný odborný subjekt v otázkách očkování a vakcinace, nebo její veřejná stanoviska a doporučení byste vnímal /a již s rezervou a s opatrností?

 • Mám plnou důvěru v lékaře a vakcinology z ČVS a v jejich odborná stanoviska doporučení.
 • Zpochybnění nezávislosti a nestrannosti předsedy významné odborné společnosti do té míry, že musel být odvolán z veřejné funkce ministrem zdravotnictví, mne naplňuje pochybnostmi a ke stanoviskům a doporučením ČVS bych byl/a zvýšeně opatrný/á.
 • Nevím, nemám na tuto otázku přesnější názor.

Oslovení kandidátů

Kandidátům jsme zaslali dotazník prostřednictvím e-mailu a dalších kontaktů, které bylo možné veřejně vyhledat na internetu. Oslovili jsme celkem 211 kandidátů e-mailem, 9 prostřednictvím profilu na Facebooku, 9 prostřednictvím kontaktního formuláře na jejich webových stránkách a 4 prostřednictvím kanceláří stran, za které kandidují. Každého kandidáta jsme oslovili všemi nám dostupnými způsoby.

Z 233 oslovených kandidátů se nám podařilo získat názorovou pozici od celkem 89 z nich, což představuje 38 %. 78 kandidátů vyplnilo dotazník přímo, dalších 11 kandidátů nám zaslalo své vyjádření e-mailovou zprávou. Ze dvou volebních obvodů (4 – Most a 73 – Frýdek-Místek) nám neodpověděl vůbec nikdo. Děkujeme všem kandidátům, kteří vyplnili dotazník nebo zaslali své vyjádření. Velmi si vážíme každého názoru právě pro transparentnost, kterou tím prokazují.

Souhrnné závěry

Výsledky průzkumu a stanoviska jednotlivých kandidátů do Senátu PČR jsou přehledně zpracovány na webových stránkách Společnosti pacientů s následky po očkování (www.poockovani.cz). Zde se mohou zájemci informovat o názorech kandidátů v jejich vlastním volebním okrsku.

Poznámka: pro zjednodušení

1) je použito označení „kandidáti“, míněno je však „kandidáti do Senátu, kteří odpověděli na náš dotazník“, nikoli všichni kandidáti do Senátu,

2) zbývající % do 100 představuje odpověď „Nevím, nemám na tuto otázku přesnější názor“.

Na první pohled je z grafu zřejmé, že většina kandidátů s represivními sankcemi proti neočkovaným nebo nedoočkovaným dětem nesouhlasí (otázky 2, 3 a 4). Nejzřetelněji je to patrné u otázky č. 4, která se ptá na odůvodnění sankcí vůči neočkovaným školákům, kterým je zakázáno se účastnit škol v přírodě, letních táborů, sportovních výcviků a zotavovacích akcí, pokud nesplňují podmínky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví. Z oslovených kandidátů dotazník vyplnilo i deset lékařů. Ani jeden z nich tyto sankce proti školákům neshledává jako odůvodněné (viz dále).

Více než polovina kandidátů (53 %) se domnívá, že současný rozsah povinného očkování v ČR proti devíti nemocem je sporný a měl by projít odbornou revizí (otázka č. 1). Za zcela v pořádku tento rozsah považuje 40 % kandidátů.

V otázce č. 2 poté 63 % kandidátů neshledává žádné objektivní důvody pro to, aby české neočkované a nedoočkované děti nesměly být přijímány do dětských kolektivů. Pouhá čtvrtina (25 %) si myslí opak.

Podobné rozložení názorů vidíme u otázky č. 3, která se ptá na nezbytnost očkování pro přijetí do mateřské školky u tří a čtyřletých dětí v situaci, kdy pětileté děti bez ohledu na chybějící očkování v rámci povinné předškolní docházky do mateřských škol přijímány budou. 60 % kandidátů nespatřuje v takové organizaci v mateřských školách opatření, které je nezbytně nutné, 27 % se domnívá, že to z nějakého důvodu stále nezbytně nutné je.

Otázka č. 4, jak už bylo výše uvedeno, získala nejvíce nesouhlasných a zároveň nejméně souhlasných odpovědí. Téměř 3/4 kandidátů (74 %) vyjádřilo názor, že vyžadovat očkování na školy v přírodě, dětské tábory, lyžařské kurzy a jiné zotavovací akce není nezbytně nutné. Pouze 17 % uvádí, že to nutné je.

Pro výhradně dobrovolné očkování se vyjádřilo 60 % kandidátů, 35 % považuje za důležité zachovat očkování jako povinné.

37 % kandidátů již nemá důvěru v doporučení a stanoviska České vakcinologické společnosti. 28 % kandidátů naopak v nedávném odvolání prof. R. Prymuly z funkce ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové pro nejasné vysoké příjmy od farmaceutických výrobců žádný problém nevidí. 35 % kandidátů na tuto otázku nemá přesnější názor.

Jak to vidí kandidáti – lékaři

Mezi 233 kandidáty je i 30 lékařů. Odpovědi nám poskytlo 12 z nich. I přes celkový nízký počet respondentů-lékařů i za předpokladu, že by se velmi jistě mnoho lékařů v dotazníku vyjádřilo jinak, je patrné, že mnozí z nich mají k současnému systému očkování v ČR velké výhrady.

Pro zjednodušení můžeme uvést, že nemalá část (1/3) kandidátů-lékařů do Senátu se domnívá, že:

 • současný systém povinného očkování by měl projít odbornou revizí,
 • neočkované děti by měly být přijímány do dětských kolektivů bez omezení
 • neočkovaným dětem by nemělo být bráněno účastnit se škol v přírodě a jiných zotavovacích akcí
 • očkování by mělo být dobrovolné.

Z názorů kandidátů

55 kandidátů využilo možnosti vyjádřit své názory vlastními slovy a upřesnit obsah základních odpovědí. Velmi si těchto doplňujících informací vážíme, pro voliče mohou být právě tyto velmi cenné. Někteří kandidáti uváděli již tradiční argumenty, např. očkování vymýtilo nemoci; očkování je pro lidskou populaci velkým přínosem; očkování nás ochrání před zavlečením chorob od přistěhovalců; odmítání očkování dítěte ohrožuje jeho zdraví. 

Z osobních postojů kandidátů nás poté některé obzvláště zaujaly. Jejich hodnocení a subjektivní reflexe je již věcí každého z nás.

Poznámka: Všechna vyjádření jsou ve své úplné podobě vč. jmen kandidátů k dispozici na webu Společnosti pacientů s následky po očkování (www.poockovani.cz).

„Dítě není majetkem rodičů, podobně jako dům či auto a doporučení odborníků nejsou zbytečná. Pokud rodiče zacházejí s dítětem jako s osobou jim svěřenou, pak musí umožnit i preventivní ochranu jeho zdraví.“

„Dítě není a ani nesmí být majetkem státu, o kterém bude úředník rozhodovat podle momentální ranní… odpovím raději nálady.“

„Co se týče profesora Prymuly a profesora Chlíbka, které oba osobně znám, mám k nim jako k odborníkům naprostou důvěru. Pokud nějak selhali morálně, do čehož nevidím, nechť je posuzují jiné, k tomu určené instituce, ale to na jejich odbornosti nic nemění – a to i kdyby oba zavraždili své sousedy. Budou sedět v kriminále, ale odborníky na slovo vzatými zůstávají.“

„S bezohlednou lobby výrobců a distributorů vakcín, či léků mám osobní zkušenosti.“

„Názory ´vládních expertů´ ani stanovisko vakcinologické společnosti nemůže být pokládáno za dostatečný základ pro omezení občanských svobod.“

„V Senátu jsem podporoval změny v návrhu zákona a také jsem podpořil novelu senátorky Miluše Horské. České očkovací předpisy jsou totalitní, další doklad toho, jak nás současná sociálně-oligarchická vláda tlačí zpět ke komunismu.“

„Osobně mám pochybnosti o kvalitě vakcín. Viz nedávná epidemie příušnic na Brněnsku. Rozhodně nesouhlasím s aplikací hexavakcín. Věřím, že autismus je důsledek očkování. Nikdy nebylo tolik autistických dětí, jako je dnes.“

„Jste příliš zatíženi pouze tímto jedním jediným malým průserem této zdevastované země s pomalu degenerujícím národem. Já jediný, bohužel, bohužel, mám jasné státotvorné řešení naší státní a národní pohromy (do které samozřejmě patří současný naprosto nezdravý vývoj našich dětí a mládeže).“

„Jsem lékař … Zastávám názor, že neočkované děti jsou více ohrožené, než děti ostatní. Ovšem vylučovat je z kolektivu? Všude se mohou setkat s patogenem, proti kterému nejsou chráněny.“

„Farmaceutické firmy mají vysoké zisky, a proto mohou podplácet kohokoli, proto bych srovnával množství povinných očkování dnes a před 30 lety (za socialismu), kde nebyl tak veliký prostor pro korupci.“

„V současné době dochází v globálním měřítku k procesům depopulace, snižování počtu obyvatel. Vakcinace je v některých státech zneužívána, proto tato otázka musí být pod celospolečenskou kontrolou.“

„Nemožnost být v dětských kolektivech bez očkování je nepřijatelný nátlak na rodiče.“

„Jako malý kluk si pamatuji, že moje matka byla proti očkování a musel jsem být očkován jen podle zákona. No, a taky jsem to přežil …“

„Můj vnuk se po jednom z povinných očkování (v roce a půl) stal autistou.“

„Jako chirurg bych chtěl znát názor epidemiologů na tzv. hexavakciny, které mohou pro nezralý imunitní systém dětí představovat riziko. Viz teorie o vlivu těchto vakcín na vznik Aspergerova syndromu (autismu).“

„Je nutná řádná kontrola vakcín, aby to nedopadlo, jako s vakcínou z USA na příušnice. Peníze a lobbing nesmí vyhrávat nad zdravím občanů!“

„My, dospělí, jsme byli očkováni postupně a aplikace šesti očkovacích látek najednou rozhodně tak malému organismu žádnou slast nepřinese.“

„Z Vašeho obrázku u otázky č. 2 (pozn. – Mapa represivních opatření) by pak bylo logické vyvodit, že takové země, jako Švýcarsko, Rakousko, Anglie, Itálie, severské státy, ale i Slovensko, a další, jsou státy plné nebezpečných bacilonosičů, kam je neradno cestovat.“

Závěrem

S ohledem na stav, jaký panuje dlouhodobě a aktuálně v ČR, nás spíše kritické názory většiny kandidátů, kteří odpověděli, nepřekvapily. Vývoj v posledních letech v Senátu a Poslanecké sněmovně PČR stran očkování a represí neočkovaných dětí je patrný. Senát zareagoval mnohem rychleji na názory a kritiku veřejnosti i na srovnávací data s evropskými státy. Senát je dnes spíše představitelem kritiky současného obstarožního systému a přístupu k očkování v ČR. Bohužel v Poslanecké sněmovně PČR je tomu právě naopak. Názorové i politické posuny jsou však patrné, a to na mnoha různých úrovních. Nezbývá než doufat, že jsme již alespoň na začátku cesty za zrušením svévolného, úřednického, mocenského, nátlakového a odborně jen velmi málo odůvodněného omezování základních lidských práv a svobod nás a našich dětí.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Ing. Monika Málková

Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. Spoluautorka brožur „Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin I a II“. Více informací na www.poockovani.cz nebo facebook.com/poockovani.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).