Hlavní navigace

Žádná zdravotní obtíž neexistuje sama o sobě, říká lékařka

16. 1. 2018

Sdílet

 Autor: Archív Evy Klimešové
„Celostní přístup je dnes často používaný termín, aby si však lékař takové postupy osvojil, musí mít standardní medicínu v malíčku,“ říká Eva Klimešová, ambulantní specialistka Centra komplexní medicíny v Třeboni.

K celostně zaměřeným postupům ji přivedli zahraniční klienti, s nimiž se ještě za minulého režimu setkávala jako vedoucí lékařka v Lázních Třeboň. „Jezdilo k nám díky poloze města hodně Rakušanek, často s chronickými obtížemi. Nejedna se mě ptala, zda jí nemohu pomoci například homeopatií. Když mi pak jedna klientka půjčila německy psané materiály o ní, pečlivě jsem je prostudovala,“ říká Eva Klimešová.

TIP: Zdravotnictví chybí uchopení člověka jako celku. Lázně jdou směrem holistické péče

V intenzivním studiu neustala ani po opuštění třeboňských lázní, kdy začala pracovat jako ambulantní specialistka. Prošla kurzy francouzské, anglické i německé homeopatie, v jejichž rámci byla vyzvána k účasti na odborném školení v elektroakupunktuře dle dr. med. Volla (EAV). Tříletý kurz, který jí „dal nejvíce ze všeho, čím jsem po zakončení studia medicíny prošla a kde jsem si osvojila celostní přístup“, zakončila úspěšnou zkouškou u dr. Konrada Werthmanna, prezidenta Rakouské společnosti pro EAV.

V roce 2009 se seznámila s fyziologickou regulační medicínou (FRM). „Pořád mě láká učit se nové věci, u FRM se mi zalíbil jednak princip fyziologických dávek, spojený s vyloučením nežádoucích účinků a interferencí s jakoukoli jinou léčbou, jednak jsem v portfoliu přípravků našla většinu substancí, jež považuji za terapeuticky cenné – cytokiny, endorfiny, hormony a další,“ říká dr. Klimešová.

Přesná diagnostická pomůcka pomáhá odvrátit propuknutí nemoci

Zatím posledním kamínkem v mozaice diagnostického a terapeutického instrumentária dr. Klimešové je termoregulační diagnostika (TRD) a terapie specifickým infraspektrem. Jejím autorem, stejně jako termografu Henex-Scan LT, jejž v Česku zatím používají tři lékaři, je česko-německý fyzik ing. Eugen Motyka. Do dnešního dne vyšetřila dr. Klimešová termografem více než osm set pacientů.

Vyšetření probíhá tak, že si pacient odloží do půl pasu, načež následují tři měření po předem vyznačených bodech snímací sondou, obsahující bezdotykové elektronické čidlo. Výsledkem takového měření je získání zhruba 23 000 informací o měřeném pacientovi formou několika přehledných grafů. Jejich počítačovým vyhodnocením získá lékař velmi přesnou diagnostickou pomůcku pro vyhodnocení stavu organismu a případnou terapii. „Obrovskou předností termografu je schopnost zachytit patologický proces v preklinickém stadiu, kdy jím způsobené změny ještě nejsou zachytitelné jakoukoli jinou diagnostickou metodou a kdy je reálná naděje odvrátit propuknutí nemoci bez pomoci léků,“ říká dr. Klimešová.

Kromě diagnostiky používá lékařka termograf také terapeuticky. Funkce těchto nových přístrojů spočívá ve schopnosti vysílat infrapaprsky o specifické vlnové délce, které jsou zachycovány zdravými buňkami a jsou v rezonanci s nepoškozenou DNA. Dochází tak k předávání ideální informace imunitnímu systému o původním zdraví.

Mezi základní terapeutické efekty patří účinek stimulační, protizánětlivý a antibakteriální, spasmolytický, antiedematózní, analgetický, resorpční a zlepšení hojení. Indikační spektrum fototerapie sahá od chronických bolestivých onemocnění pohybového aparátu přes lymfatické obtíže po chronické záněty. V současné době ordinaci Evy Klimešové stále častěji navštěvují ženy požadující vyšetření prsou. Diagnostika metodou TRD je neinvazivní a zcela bezpečná a schopností včasného vykrytí rakovinotvorných procesů představuje velmi vhodnou prevenci. Vše uvedené je prokázáno a potvrzeno desetiletou heidelberskou studií.

Cesta k vyléčení vede přes racionalizaci medikace

Pacienti mířící do třeboňské ordinace se rekrutují z celého Česka i z ciziny. Dvě třetiny přicházejí s obtížemi pohybového aparátu, zhruba třetinu tvoří nemocní s internistickými diagnózami. Dr. Klimešová svou klientelu na základě dlouholetých zkušeností charakterizuje takto:

„Pro sebe si rozděluji pacienty na čtyři skupiny. Největší část tvoří klienti přicházející na interní a revmatologické vyšetření. Léčím je standardními postupy, úspěšnost terapie je u této skupiny nejvyšší – léčím celé generace rodin.

Druhou skupinu tvoří chronicky nemocní s velkou dokumentací, kteří prošli spoustou odborných vyšetření bez ‚velkých nálezů‘. U těchto pacientů po odebrání anamnézy provádím klasická vyšetření, popř. laboratorní vyšetření, jež u nich dosud nebyla udělána, stanovím diagnózu a léčbu.

Třetí skupina pacientů docházející ke mně na vyšetření jsou pacienti léčení klasickou medicínou, kterou však kombinují s nestandardními postupy, jako je např. čínská medicína nebo různí léčitelé. Avšak prim. MUDr. Milada Barešová, která mě zasvěcovala do tajů evropské akupunktury – používám ji dodnes – a pomáhala mi v aplikaci MD injekcí v revmatologii, nás při školení upozorňovala, že čínská medicína je pro Evropana spíše zátěž než efektivní léčba. U této skupiny pacientů mi vadí jejich naivita, protože často ubližují sobě samým, a hlavně si neuvědomují, že léčitelé a šamani nemají žádnou právní zodpovědnost za jejich zdravotní stav.

Čtvrtá skupina jsou samoléčitelé dle dr. Googla či v duchu ‚jedna paní povídala‘, polykači reklamních spotů, zkrátka ti nejhorší pacienti. Jsou přesycení potravinovými doplňky, vitamíny, fytoterapií apod. a často mě zkoušejí, co vydržím. Přitom co se týče zdravotního stavu, jde opět o nejhorší pacientskou skupinu.“

Dle povahy obtíží používá dr. Klimešová tři typy terapeutických scénářů: 1) terapie postupy standardní medicíny, 2) prosté seškrtání a redukce léčiv z oblasti standardní medicíny, 3) k léčivům standardní medicíny se přidá jeden či vícero přípravků z oblasti homeopatie a FRM (poté, co zaberou, sníží se dávka standardního léčiva), 4) využití pouze homeopatických a FRM přípravků.

Důležité je vědět, co s čím souvisí

„Žádná zdravotní obtíž neexistuje sama o sobě, bez vztahu k celku organismu, a přes praktické ovládnutí této pravdy vede cesta k uzdravení pacienta. Je to však složité, protože aby si lékař takové postupy osvojil, musí mít standardní medicínu v malíčku,“ zdůrazňuje třeboňská internistka a revmatoložka.

Její imperativ dobře ilustruje případ mladé pacientky, majitelky masérského salonu, která pracuje hodně v předklonu a již postihly takové bolesti kyčle, až začala napadat na jednu nohu. Zašla k ortopedovi, jenž se především na základě RTG snímku rozhodl pro terapii nesteroidními antirevmatiky. Léčba však ani po neustále zvyšovaných dávkách přípravků nevedla ke zlepšení. Když specialista konstatoval, že vyčerpal veškeré možnosti a o dalších neví, žena navštívila dr. Klimešovou, která při její terapii uplatnila další ze svých zásad: „Nikdy nespoléhám na pouhý popis RTG snímku v dokumentaci, vždy trvám na tom, že jej chci vidět. Ukázalo se, že její snímek nebyl dobře popsán a vyhodnocen. Masérka měla vrozenou vadu a toto místo bylo nutno stabilizovat. Naordinovala jsem jí automobilizační cviky a provedla obstřik pěti kolagenovými injekcemi MD-Hip. Obtíže zmizely, pacientka popsala výsledek jako zázrak.“ 

Číst rentgenové snímky ji učil prof. Karel Lewit, zakladatel moderní funkční diagnostiky a léčby vertebrogenních onemocnění a manuální a reflexní terapie v bývalém Československu. Díky němu se také naučila citlivě pracovat s tělesnými asymetriemi – s nimi se pojí přetížení a oslabení určitých partií či orgánů – a propojeními svalů a nervů s vnitřními orgány. „Tyto znalosti mi umožňují poskládat si ty které obtíže do jakési výsledné Rubikovy kostky, kdy např. u muskuloskeletálních bolestí poznám, že je třeba procvičit nejprve kyčle, aby se uvolnil krk,“ říká dr. Klimešová.

Opět je v tom patrný celostní pohled, jejž si v největší šíři osvojila studiem a poté aplikací EAV. Odtud např. ví, že při řešení bolestí v páteřních oblastech L3/L4 a L4/L5, kde se nejčastěji dělají herniace disků, je třeba se zaměřit na tlusté střevo a vyšetřit ho, protože jeho chronický zánět dráždí vždy tyto ploténky. Záněty v těle a v kloubech také často souvisejí se zuby. Když se pak vytrhne zánětlivý zub, odezní zánět žaludku nebo střev podle toho, o který zub šlo, neboť každý má vztah k určitému orgánu.

TIP: Příčina smrti? Zkažený zub

Homeopatie je složitá, ale krásná

V homeopatii však určení správné terapie vůbec není snadné, neboť se děje tzv. repertorizací. Repertorium je seznam znaků, symptomů a také nemocí podle lékařských diagnóz. Znaky – např. ambiciózní, apatický domýšlivý, štíhlý – sice nemají přímý vztah k patologii, ale protože jde o celostní přístup, má jejich rozeznání svoji relevanci. Symptomy pak zahrnují nejen, co se jimi běžně myslí, ale také tzv. modality, které mají na patologii vliv: např. ráno, pohyb, cukr, chlad…

Znaky a symptomy je třeba umět správně propojit s chorobami a také seznamem léků, kdy na každou nosologickou jednotku jich připadá vícero – např. u oparů se vybírá z deseti přípravků. „Lze se snadno splést a pak může dojít ke zhoršení stavu pacienta. Základ je znát symptomatologii, kterou lék řeší, a pak sílu léku,“ upozorňuje dr. Klimešová, která se repertorizaci učila od lékařských kapacit pečujících o zdraví britské panovnice Alžběty II.

Britský systém obsahuje okolo padesáti otázek, na něž pacient odpovídá v klidu svého domova, protože často musí uvést věci, jež se zdráhá svěřit lékaři přímo. „Dávám to pacientům domů na dva týdny, oni mi to před návštěvou pošlou, já pak repertorizuji. U každé odpovědi přemýšlím o léku, který by seděl, a obvykle mi vyjde čtyři pět přípravků, z nichž nakonec vyjde jeden, tzv. konstituční lék, jímž léčím celého člověka od hlavy k patě,“ popisuje obvyklý postup dr. Klimešová. Hlavní výhodou této nesnadné metody je, že se jí dají řešit chronicity, s nimiž se standardní medicína často neví rady.

TIP: Homeopatie léčí, i když v ni nevěříte

Do třeboňské ordinace přicházejí i děti – nejčastěji s problémy, jako je pomočování, koktání, hyperaktivita či atopické ekzémy – a pacienti s psychickými poruchami. Na svůj první takovýto případ si dr. Klimešová dobře pamatuje: „Byla to mladá žena s diagnostikovanou maniodepresivní psychózou, s níž byla i hospitalizována, kdy dokonce musela strávit nějaký čas na uzavřeném psychiatrickém oddělení. Přinesla mi k prostudování dvacetistránkovou kazuistiku, jejíž vyhodnocení mi zabralo delší dobu. Terapie sestávala z konstituční homeopatie a povedlo se mi ji vyléčit. Dnes pracuje jako redaktorka v zahraničí.“

Evě Klimešové se medicína stala koníčkem, proto neustále studuje nové věci, proto kombinuje několik typů medicíny, proto patří mezi lékaře, jimž se daří významně snižovat výskyt nežádoucích účinků a pacienty nejen léčit, ale také uzdravovat. „Neexistuje žádná zázračná pilulka, nemoc, která vzniká desítky let, se i přes nejmodernější lékařské protokoly bude s nutnou spoluprací pacienta léčit delší dobu,“ říká.

MUDr. Eva Klimešová

Absolvovala lékařská studia na LF UJEP v Brně (1983). První atestaci složila z vnitřního lékařství, druhou z oboru revmatologie. Do roku 1993 pracovala jako vedoucí lékařka v lázních Třeboň, kde založila a vybudovala pooperační oddělení endoprotéz, rozšířila lázeňskou péči na lůžkovou rehabilitaci, zavedla akupunkturu, plynové injekce a jiné metody i ve fyzikální terapii. Od roku 1993 provozuje soukromou praxi, nejprve v Českých Budějovicích, nyní v Třeboni. Rozšířila si vzdělání o homeopatii a elektroakupunkturu, v roce 2010 absolvovala školení v italském Miláně v oboru fyziologická regulační medicína (FRM). Vyučovala externě na Jihočeské univerzitě, v současnosti přednáší pro ČLK v ČR a na Slovensku, svoji publikační činnost zaměřuje na využití FRM v léčbě pohybového aparátu. V roce 2016 absolvovala školení a zkoušku opravňující vyšetřovat termografem (TRD), se zaměřením na vyšetření prsou namísto mamografie.

Autor článku

PhDr. Pavel Taněv

Absolvoval studia filosofie a politické ekonomie. Mnoho let strávil v týdeníku Reflex. Pracoval v odborném týdeníku Medical Tribune, nyní působí jako odborný redaktor ve společnosti Edukafarm.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).