Hlavní navigace

Pozor na nebezpečná solária

Helena Singerová

Ve dnech 26. až 30. dubna 2009 uskutečnila Česká obchodní inspekce v rámci společné kontrolní akce Evropské unie kontrolu u namátkově vybraných provozovatelů solárií za účasti nizozemského zástupce akreditované zkušebny Úřadu pro bezpečnost spotřebitelských a potravinářských výrobků. Během kontroly bylo za použití speciálního přístroje měřeno, zda při provozu jednotlivých solárií nedochází k překračování maximální přípustné hodnoty vyzařování 0,3 W/m2 stanovené harmonizovanou evropskou normou…

Doba čtení: 2 minuty

Ve dnech 26. až 30. dubna 2009 uskutečnila Česká obchodní inspekce v rámci společné kontrolní akce Evropské unie kontrolu u namátkově vybraných provozovatelů solárií za účasti nizozemského zástupce akreditované zkušebny Úřadu pro bezpečnost spotřebitelských a potravinářských výrobků.

Během kontroly bylo za použití speciálního přístroje měřeno, zda při provozu jednotlivých solárií nedochází k překračování maximální přípustné hodnoty vyzařování 0,3 W/m2 stanovené harmonizovanou evropskou normou EN 60335–2–27/A1/A2. V případě vyšších hodnot vyzařování a především pak v těch případech, kdy je limit překročen několikanásobně, dochází ze statistického pohledu ke zvýšení rizika ohrožení zdraví spotřebitelů (jedná se o tzv. riziko s odloženými následky).

Nebezpečí spočívá v možném vzniku karcinomu kůže, rychlejším stárnutí kůže a dalších dermatologicky nepříznivých jevech. Z deseti kontrolovaných solárií bylo v osmi případech zjištěno překročení stanoveného limitu a ve všech těchto případech bylo kontrolovaným osobám mimo jiné uloženo i opatření spočívající v povinnosti v určeném termínu odstranit zjištěné nedostatky a podat o přijatých opatřeních zprávu České obchodní inspekci. Podezření ohledně rizika ohrožení zdraví spotřebitelů podpořila i zveřejněná zpráva WHO o vztahu použití solárií a vzniku karcinomu kůže.

„Po zhodnocení všech dostupných dokladů prohlašujeme, že bylo zjištěno zvýšené riziko ohrožení zdraví spotřebitelů, a proto se Česká obchodní inspekce rozhodla zveřejnit bližší údaje o výsledcích měření včetně identifikace kontrolovaných subjektů,“ uvádí ČOI a dodává, že kontrolovaná solária byla vybrána namátkově a vzhledem k omezenému rozsahu kontrolní akce nelze z jejích výsledků jednoznačně usuzovat na stav ve všech provozovnách solárií v České republice. Předběžné výsledky kontrol v ostatních členských státech EU však naznačují, že procento solárií, které nevyhovělo stanovenému limitu max. vyzařování, je značně vysoké.

„Výsledky kontrol z konce loňského roku nebylo možné sdělit, neboť tyto kontroly měly převážně charakter osvěty a prověření dokladů k používaným přístrojům v soláriích. Nebylo tedy možné prokázat zdravotní riziko pro spotřebitele,“ uvídá ČOI.  

Česká obchodní inspekce se bude v budoucnu věnovat kontrolám solárií, a to se zvýšenou pozorností, mimo jiné už v rámci další fáze společné kontrolní akce EU, na jejíž přípravě se v současné době intenzivně pracuje. „Současně zkoumáme možnost měření v dalších provozovnách solárií, které bychom již hradili našimi vlastními prostředky,“ tvrdí ČOI.

Seznam solárií, které nebezpečně překročila stanovené normy, uvádí ČOI na svých webových stránkách www.coi.cz.