Hlavní navigace

GMO - záchrana, nebo zkáza lidstva?

3. 6. 2011

Sdílet

 Autor: Deesillustrati­on.com
Geneticky modifikované rostliny mají vlastnosti, které dříve neměly. Jaký vliv mají na lidi, kteří je jedí? Je genetická modifikace „nevinná, dokud jí nebyla prokázána vina“?

Moderní člověk si přírodu přizpůsobuje a stále více jí vtiskuje svou vlastní tvář. V žádné jiné oblasti se to neděje invazivněji než v genovém inženýrství. Manipulace s genetickou strukturou rostlinných, nebo dokonce i živočišných druhů ale nastoluje řadu vážných etických otázek a vyvolává diskuze, v nichž se laik ne vždy orientuje. Oč jde v tomto sporu? A jak se k dané problematice vyjadřují přední politici, vědci nebo náboženští myslitelé?

Co je to GMO?

Člověk se po tisíciletí snažil pěstovat rostliny a domestikovat zvířata tak, aby v nich rozvinul vlastnosti, které považoval za optimální. Touto po generace probíhající přirozenou „genetickou selekcí“ byly vyvinuty obiloviny a další plodiny do současné podoby. Genetické inženýrství představuje něco zcela odlišného: geneticky modifikované organismy (dále GMO) jsou vytvářeny manipulací s rostlinnou DNA, do níž se vkládají cizí geny, běžně i živočišné.

Odpůrci GMO pracují s emocemi
Autor: Deesillustration.com

GMO je častým terčem kritiky

GM rostliny mají vlastnosti, které dříve neměly: mohou rychleji růst, kvést či nést plody v jiném ročním období, obsahují více živin, přežívají sucha nebo slanou půdu, zabíjejí škůdce, odstraňují chemikálie z půdy nebo odolávají insekticidům či pesticidům.

Tyto změny ale nutně vyvolávají otázku, jaký vliv mají GMO na lidi, kteří je jedí, ostatní živé organismy v jejich blízkosti a potraviny, které se z nich vyrábějí. Debata se tak soustřeďuje na dva okruhy otázek: lidské zdraví a dopad na životní prostředí.

Co to dělá s naším zdravím?

Příznivci genetického inženýrství poukazují na skutečnost, že dosud nebyl prokázán vztah mezi konzumací GM potravin a jakýmkoliv zdravotním problémem. GM je „nevinná, dokud jí nebyla prokázána vina“. Důvody ke znepokojení jsou údajně zanedbatelné a v žádném případě nepřeváží nad výhodami, které nám vylepšené plodiny mohou přinášet, zvláště vezmeme-li v potaz stále rostoucí světovou populaci a očekávané problémy s její výživou. Podle nedávné studie zveřejněné v časopise Science navíc celosvětová produkce některých zemědělských plodin klesá, a to v důsledku klimatických změn. GM plodiny se tak nabízejí jako záchranné řešení.

Odpůrci genetických manipulací jsou naopak přesvědčeni, že svědectví o škodlivých účincích GMO již existují. A pokud dosud neexistují, znepokojení vyvolává ono „dosud“. Vyžadují další výzkumy, dříve než se něco prohlásí za „bezpečné pro lidi“.  GM plodiny se komerčně pěstují teprve od r. 1996. A mimoto již existuje jeden výzkum, který naznačuje nebezpečí. V roce 1995 dával Dr. Arpad Pusztai žrát krysám GM brambory obohacené lectinem. Na rozdíl od jiných brambor obohacených lectinem vyvolávaly GM brambory změny se zdravotními následky na vnitřních orgánech krys. V britském televizním pořadu vědec varoval před možnými následky pro lidské zdraví a trochu populisticky sdělil, že z jeho pohledu byli konzumenti využíváni jako pokusní králíci.

Označování GM potravin a krmiv

Balené produkty sestávající z GMO nebo je obsahující, potraviny vyrobené z GMO nebo krmiva vyrobená z GMO musí mít na etiketě uvedena slova „Tento produkt obsahuje geneticky modifikované organismy“ nebo „Tento produkt obsahuje geneticky modifikovaný – jméno organismu“.

V případě nebalených GM produktů má prodejce povinnost uvést stejné označení v jejich blízkosti při jejich vystavení k prodeji.

Povinnost označovat GM potraviny a krmiva mají také dovozci, a to i ze zemí, kde není označování GM potravin a krmiv povinné.

Zdroj a další informace: www.bezpecnostpotravin.cz

Anketa

Kupovali byste geneticky modifikované potraviny?

Dopad na životní prostředí

Nemenší obavy panují z možných dopadů modifikovaných plodin na životní prostředí.


Autor: Greenpeace

„Máme nádherné fazole a rajčata, ale co udělá okolní příroda, když do ní nové produkty volně vysadíme, to nevíme. A dokud to nevíme, neměli bychom to ani dělat. Jeden malý příklad: stačí dovézt do Austrálie jednoduchou rostlinu, jako je řeřicha potoční – což představuje v cizím biotopu drobnou změnu druhové skladby -, a tato neškodná rostlinka náhle zesílí do tloušťky paže nebo nohy, takže je schopná ucpat celý říční systém,“ vyjádřil své znepokojení německý liberální teolog Eugen Drewermann.

Ještě radikálnější odpůrci obviňují GMO z „genetického znečištění“, které poškozuje plodiny a v konečném důsledku i jejich dlouhodobou reprodukční schopnost. GMO podle nich ohrožují budoucnost výživy celého lidstva.

Co říkají světoví politici

Z GMO se stala politická záležitost. Není tomu dávno, co WikiLeaks odhalila konspirační tlak amerických vládních činitelů a GMO korporací na prosazování pěstování GM plodin v Evropě (viz http://www.euractiv.cz/ze­medelstvi0/clanek/wikileaks-eu-mela-byt-potrestana-za-odmitani-gm-plodin-008300)

Postoj americké politiky vůči pěstování GMO jasně vytýčil již prezident George Bush ve svém projevu při zahájení „Národního biotechnologického týdne“ (16. 5. 2001). Všimněte si, jak Bush nesprávně zasazuje genetické inženýrství do tisíciletého vývoje šlechtění:

„Po tisíciletí člověk využíval a modifikoval biologické procesy pro zlepšení kvality lidského života… Biotechnologie přispěla k rozvoji vakcín, antibiotik a dalších léků, které zachránily nebo prodloužily životy miliónů lidí… Konzumenti se těší neustálému zlepšování kvality a kvantity národního zásobování potravinami. Genetické inženýrství umožní rolníkům modifikovat plodiny, takže vyrostou i na půdě dříve považované za neúrodnou. Navíc farmářům pomůže vypěstovat úrodu s vyšší nutriční hodnotou. Rovněž využíváme plodiny, které odolávají rostlinným chorobám a hmyzu, a tak snižují užívání pesticidů.“ 

Podobný postoj zaujal i bývalý britský premiér Tony Blair ve svém obsáhlejším projevu z 23. 5. 2002. Všimněte si jeho stupňování, od chápavého tónu nad znepokojením, přes zřetelnou narážku na neoprávněnost názoru, že by si vědci mohli odporovat, až po jednoznačné odsouzení opozice – už se nejedná pouze o pochopitelné starosti, nýbrž o ignoranty a zkázonosné nepřátelé pokroku. Blair tak bezděky potvrzuje to, co tvrdí odpůrci genetického inženýrství:  GMO průmysl se snaží onálepkovat všechny oponenty jako odpůrce vědy, neboť prý GMO = věda.

"Británie může v obrovské míře těžit z vědeckého pokroku. Ale právě proto, že je tento pokrok tak ohromný, lidé jsou znepokojeni. Jistě, mnohé z těchto obav jsou naprosto vážné. V geneticky modifikovaných plodinách nenalézám žádný důkaz o zdravotním riziku. Ale je zde opravdové znepokojení ohledně biodiverzity a genového přenosu. Klonování lidí klade legitimní morální otázky… 

… Lidé zakoušejí pochopitelné znepokojení nad rychlostí změny, nad novým a neznámým. Obávají se, že technologie odlidšťuje společnost. Jsou znepokojeni názorem, že si vědci vzájemně protiřečí, nebo mohou být nespolehliví. A nad tím, co si vykládají jako neschopnost vlády přiměřeně usměrňovat vědu…

… Někdy znepokojení přechází ve strach, který je zveličován médii. Některá z těchto znepokojení nejsou nikterak nová. Nemusíme se například vracet až ke Galileovi. Bleskosvody, které vynalezl Benjamin Franklin, byly původně strhávány dolů, dokonce i církvemi, protože se o nich věřilo, že odporují Boží vůli. Když se zaváděly vakcíny proti neštovicím, vyvolávalo to v ulicích potyčky….“


Autor: Deesillustration.com

Pravděpodobně nejvýznamnější opoziční politické prohlášení vůči GMO představuje článek prince Charlese „Mých 10 obav z GM potravin“ otištěný v Daily Mail 1. 6. 1999. Britský následník trůnu klade otázky, které vzbuzují obavy:

Potřebujeme v naší zemi GMO? Jsou pro nás GMO bezpečná? Proč jsou pravidla pro schvalování GMO o tolik méně přísná než pravidla pro výrobu nových léků, které užívají tutéž technologii? Kolik toho doopravdy víme o následcích pro životní prostředí u GM plodin? Jak spotřebitelům zajistíme svobodnou volbu (tzn. možnost vyhnout se GM potravinám)? Pokud s GM plodinami bude něco špatně, kdo ponese zodpovědnost? Jaký dopad bude mít pěstování GM plodin na nejchudší země světa? Poslední otázku doložme novější zprávou, podle níž se zavádění GMO v Indii pojí přinejmenším s 200 000 sebevraždami rolníků, k nimž došlo během poslední dekády v důsledku zmařené úrody (http://www.naturalnews.com/030913_Mon­santo_suicides.html).

Varování „odpůrců pokroku“

Je individuální volbou každého čtenáře, jaký názor si vytvoří na danou problematiku, jak si zodpoví předložené otázky a jakou důvěru v něm vzbuzují slova politiků při jejich klíčových vyjádřeních.

Tony Blair zmínil ve svém projevu náboženské tmáře, kteří odporují moderním technologiím. Dejme tedy na závěr slovo jednomu modernímu „odpůrci vědy“, který ve své knize (kategorie filozofie / New Age) vydané v roce 1988 prorocky varuje, aby se lidstvo nevydávalo na cestu genetického inženýrství:

"Nyní se nacházíte na prahu nového pole výzkumu, genetického inženýrství. Rozštěpením genetické struktury živého druhu dokážete vytvořit zcela nové druhy, změnit uspořádání chromozomů, jako když zamícháte kartami. Nemusíte projevovat tak hlubokou neúctu vůči životu tím, že mícháte jeho samotnou podstatou… Již jenom to, že vaše společnost povoluje zlovolné ničení své nejzákladnější genetické podstaty kvůli vyhlídce mrazuvzdorných jahod, ukazuje… jak daleko se věda vzdálila jakémukoliv porozumění božské milosti…“

Odkazy:

Seznamy pěstitelů GM kukuřice v ČR:
http://www.greenpeace.org/czech/me­dia/press-release/seznam_pestitelu_GMO_v_CR/
Plochy GM plodinami v EU:
http://www.greenpeace.org/czech/new­s/zmenseni-ploch/
http://www.agris.cz/detail­.php?id=166001&iSub=518
USA uvažovali o pomstě vůči EU kvůli odporu vůči GMO:
http://www.blisty.cz/art/56485.html
Pořad ČT o GMO:
http://www.ceskatelevize.cz/i­vysilani/1095913550-nedej-se/209562248420005/

Citace:
Book Title: Genetically Modified Language: The Discourse of Arguments for GM Crops and Food. Contributors: Guy Cook – author. Publisher: Routledge. Place of Publication: London. Publication Year: 2004
Co vyznáváme – Edice současná světová teologie
Stevens, Ramón, Whatever Happened To Divine Grace?

Autor článku

Vystudoval jsem obor teologie - český jazyk. Snažím se přijít na kloub různým otázkám a záhadám, zejména z oboru psychologie a duchovna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).