Hlavní navigace

Mobilní telefon - neškodný přístroj, nebo zabiják?

14. 2. 2011

Sdílet

 Autor: http://andrej­.nabergoj.com
Oficiální vyjádření deklarují neškodnost mobilů, připustí nanejvýš mírné negativní účinky při nadměrném užívání. Alternativní a konspirační zdroje tvrdí: Mobily škodí lidskému zdraví!

Vliv mobilních telefonů a elektromagnetického záření na lidské zdraví je v posledních letech předmětem zájmu a studií po celém světě. Mobily emitují elektromagnetické záření v mikrovlnné frekvenci, o němž mnozí lidé věří, že může být škodlivé pro lidské zdraví.

Zatímco oficiální odborné zdroje a výsledky vědeckých studií jednotně hovoří o neškodnosti, nebo nanejvýš o mírných negativních účincích při nadměrném užívání těchto přístrojů, různé alternativní a konspirační zdroje tyto závěry zpochybňují.

Mikrovlnná radiace – je opravdu bezpečná?

Mobilní telefony a vysílače stejně jako bezdrátová zařízení (WiFi, bezdrátové počítače atd.) emitují mikrovlnnou radiaci. Většina systémů WiFi a některé bezdrátové telefony fungují na stejné frekvenci jako mikrovlnná trouba, zatímco ostatní užívají odlišné frekvence. WiFi bývá neustále zapnuté, tudíž nepřetržitě vyzařuje. Vyzařuje i mobil, který je zapnutý, třebas se nepoužívá. Totéž platí pro mobilní vysílače.

Vědci obvykle rozdělují elektromagnetické spektrum na „ionizující“ a „neionizující“. Neionizující radiace, která zahrnuje mikrovlnné záření, je považována za bezpečnou. Některé zdroje ovšem hovoří o škodlivých účincích mikrovlnných zařízení na potraviny a na člověka. (Viz Cez-okno.net)

Jak fungují mobily?

Když mluvíte do bezdrátového telefonu, zachytí to váš hlas a přemění zvuk na radiofrekvenční energii (neboli radiové vlny).


Autor: SXC

Tyto vlny jsou formou elektromagnetického záření, neboli EMR. Rádiové vlny putují vzduchem, dokud se nedostanou k nejbližší věži mobilního operátora, na ústřednu a pak na ústřednu v oblasti volaného čísla. Jakmile je spojení navázáno, mobilní telefon přenáší balíčky s vaším hlasem nebo textovými daty na druhou rádiovou vlnu, vytvořenou za účelem přenosu informací.

Když přijímáte volání na svém bezdrátovém telefonu, zpráva putuje telefonní sítí, dokud se nedostane k ústředně nejbližší vašemu mobilu. Poté ústředna odešle rádiové vlny, které jsou zachyceny přijímačem ve vašem telefonu, kde jsou signály přeměněny na zvuk hlasu (digitální informační signál je přeměněn na analogový).

(Zdroje: Fcc.gov/cgb/ce­llular.html, Osud.cz)

Telefonováním k rakovině?

Existuje nějaká souvislost mezi radiofrekvenční energií (RF) a určitými zdravotními potížemi? Výsledky většiny dosud prováděných studií v oblasti vlivu bezdrátových telefonů na lidské zdraví to popírají. Rovněž selhaly pokusy zopakovat a potvrdit výsledky těch nemnoha studií, které souvislost naznačovaly.

Široká vědecká komunita je proto přesvědčena, že vědecké důkazy neprokazují souvislost mezi vystavováním se vlivu RF a nepříznivým zdravotním stavem.

Rovněž chybí vědecký důkaz o tom, že by bezdrátové telefony mohly způsobovat rakovinu nebo jiné problémy, jako jsou bolesti hlavy, malátnost nebo ztráta paměti.

O nemoci: Rakovina

Projekt INTERPHONE - největší provedená studie svého druhu – neodhalil žádnou zřetelnou souvislost mezi mobilními telefony a mozkovými nádory. Zpráva publikovaná v International Journal of Epidemilogy (červen 2010) srovnávala užívání mobilních telefonů více než 5000 lidí s mozkovým nádorem (glioma a meningioma) s podobným počtem zdravých jedinců. Výsledky studie neprokázaly, že by mobily způsobovaly rakovinu mozku. U lidí, kteří užívali mobily ve velké míře (v průměru více než půl hodiny denně, každodenně, po dobu delší než 10 let), byl pozorován mírný nárůst rakoviny mozku. Nicméně autoři studie uvádějí, že omyly a zkreslení znemožňují vyvozovat z těchto údajů jakékoliv závěry.

Evropská komise SCENIHR (publ. r. 2007) dochází k závěru, že tři linie důkazů, totiž na zvířatech, in vitro (ve zkumavce) a epidemiologické studie, naznačují, že „je nepravděpodobně, že by vystavování se radiofrekvenčnímu poli vedlo k většímu výskytu rakoviny mezi lidmi. “

V roce 2006 byla publikována rozsáhlá dánská studie o souvislosti mezi užíváním mobilních telefonů a vznikem rakoviny. Bylo sledováno 420 000 dánských občanů po dobu 20 let a nebylo prokázáno žádné zvýšené riziko rakoviny. Německý Federální úřad ochrany před radiaci (BfS), považuje výsledky studie za nepřesvědčivé.

(Zdroje: Wikipedia, Fda.gov, Fcc.gov/cgb)

Prohlášení WHO z května 2010 obsahuje tato klíčová fakta

 • Užívání mobilních telefonů je široce rozšířené, má téměř 4,6 miliardy registrovaných uživatelů
 • Dosud nebyly zjištěny žádné nepříznivé zdravotní účinky v souvislosti s užíváním mobilních telefonů
 • Studie zjišťující potenciální dlouhodobé účinky užívání mobilů stále probíhají
 • Užívají-li řidiči mobily (ať už v rukou nebo hands-free) během řízení, vede to k zvýšenému riziku zranění při dopravních nehodách

Zdroj: Who.int

Preventivní přístup – jak snížit dopad RF vln

Některé národní poradenské autority doporučily preventivní opatření, která by minimalizovala vystavování občanů dopadu radiofrekvenčních vln.


Autor: SXC

A jak může jednotlivec omezit působení RF vln u svého mobilu? „Pokud bezdrátové telefony přinášejí riziko – a v tomto bodě nevíme, že by nějaké bylo – je pravděpodobně velmi nízké,“ uvádí americká Federal Communications Commisions.

Ale chcete-li se vyhnout i potenciálnímu riziku, klíčovým faktorem pro to, abyste se méně vystavovali vlivu RF energii, bude snížení množství času stráveného užíváním bezdrátového telefonu. Pokud jste nuceni užívat mobil denně, je třeba zvýšit vzdálenost mezi svým tělem a zdrojem RF. Můžete např. používat sluchátko s mikrofonem a držet mobil dál od hlavy.

Některé národní poradní autority, zahrnující Rakousko, Francii, Německo a Švédsko, doporučily opatření ke snížení dopadu vystavení vlivu záření na občany. Příklady takových doporučení:

 • užívat hands-free ke snížení dopadu záření na hlavu
 • držet mobilní telefony dále od těla
 • neužívat mobily v autě

Zdravotní rizika z povolání

Například pracovníci telekomunikací mohou mít riziko mnohem většího vystavení než ostatní populace. Spousta studií během posledních 50 let byla provedena na pracovnících radarových laboratoří, vojenské radarové obsluze apod. Většina studií nenalezla v kontrolní skupině žádné zvýšení případů rakoviny oproti běžné populaci.

Zpochybňování neškodnosti aneb Mobil zabiják

Nejprve zkušenost a zamyšlení našeho čtenáře Josefa Polácha: „Jezdil jsem testovat monitory do laboratoře EMC (elektromagnetické kompatibility). Technik, který prováděl měření, mi mimo jiné řekl, že si na tomto zařízení proměřil vyzařování mobilního telefonu. Od té doby je prý velmi opatrný, a je-li to možné, nenosí mobil při těle a jeho používání velmi omezil.“ 


Autor: SXC

Dále se zamýšlí: „I pro elektrotechnicky nepoučeného člověka se nabízí řada otázek: Nejsou cévy, žíly a další "potrubí“ pro přenášení krve a všelijakých tělních kapalin vlastně elektrickými vodiči? Nejsou ty kapaliny roztoky solí – tedy iontů – o určité (rozdílné) koncentraci, a tudíž s různým elektrickým potenciálem? Nepřenáší se tento rozdílný potenciál formou elektrického proudu? Není člověk zářičem nespočtu nepatrných (avšak nezanedbatelných) elektromagnetických vlnění? (Nemohou být tato vlnění vnímána např. jako aura?) Není člověk zároveň přijímačem takových vlnění zvenčí? Víme, co s ním taková vlnění udělají? Jak působí?"

Anketa

Máte obavy, že by mobilní telefon mohl poškodit vaše zdraví?

Nejhorlivějším informátorem o škodlivosti mobilních telefonů a elektromagnetického záření je magazín Osud.cz, který shromažďuje údaje z dalších, většinou zahraničních ezoterických a konspirativních zdrojů. Už samotné názvy článků jako „Radiace z vašeho mobilního telefonu vás může zabít“, „Otrava mobilními telefony“ nebo „Zabiják mobilní telefon“ hovoří jasnou řečí.

Podrobný výčet nejrůznějších zdravotních problémů spojených s užíváním mobilních telefonů, výzkumů a doporučení místních vlád najdete zde: Osud.cz/smrtonosna-zbran-mobilni-telefon-zakaznici-vsak-nechteji-slyset. Také následující úryvky pocházejí především z tohoto zdroje.

V záplavě informací, odkazů na výzkumy a protichůdných tvrzení čtenáři nezbývá, než aby si na otázku v názvu článku vytvořil svůj vlastní názor.

 • Prof. Girish Kumar z oddělení elektrického inženýrství IIT- Bombaj provedl rozsáhlý výzkum záření mobilních telefonů a jejich účinků. Tvrdí, že se uživatelé vystavují zvýšenému riziku vzniku rakoviny, mozkových nádorů, snížení mužské plodnosti, poškození DNA v těle, dále že mobily mohou aktivovat stresovou reakci v lidském i zvířecím těle a mnoho dalších zdravotních poškození. Obzvláště to prý platí pro děti.

(Zdroj: Osud.cz)

 • Děti by neměly užívat mobilních telefonů kvůli skutečnosti, že stále existuje znepokojení ohledně možných zdravotních rizik, která mobilní telefony představují. Uvedl to čelný britský odborník, sir William StewartNational Radiological Protection Board, britského státního ústavu, který monitoruje, zda občané nejsou vystavováni nebezpečné radiaci. „Myslím, že nemůžeme upřímně říci, že jsou mobilní telefony zcela bezpečné,“ konstatoval profesor Stewart.
 • Vědci dosud nenalezli důkaz, že by elektromagnetická radiace, vydávaná mobilními telefony a jejich vysílači, mohla být nebezpečná, avšak profesor Stewart zdůraznil, že z nových důkazů vyplývá, že mobily možná mohou mít dopad na lidské zdraví.
 • „Mnoho lidí na světě žije s implantovanými kardiostimulátory… Tito lidé bývají ovlivněni užíváním mobilních telefonů, neboť jejich radiace narušuje funkci kardiostimulátorů. Doporučuje se jim, aby mobily nenosili v blízkosti svých kardiostimulátorů, tj. v kapse košile, což může vést k selhání nebo oslabení funkčnosti těchto kardiostimulá­torů.“ 

(Zdroj: Wisdia.com, Blisty.cz)

 • „Elektromagnetické znečištění může být nejvýznamnější formou znečištění, kterou kdy lidská aktivita v tomto století vytvořila, o to nebezpečnější, že je neviditelné a nevnímatelné.“ Tento silný a pozoruhodný výrok pronesl prominentní lékař Andrew Weil, autor osmi bestsellerů, absolvent Harvard Medicine School a mezinárodně uznávaný odborník na léčivé byliny a integrační medicínu.

(Zdroj: Osud.cz)

 • Co se týká samotných mobilních telefonů, tak pokud si ho přiložíte k uchu, poškozujete svůj mozek mnoha různými způsoby. Za prvé, vzpomeňte si na mikrovlnnou troubu. Mobilní telefon, stejně jako mikrovlnná trouba a na rozdíl od horké sprchy, vás zahřívá zevnitř směrem ven, a ne z venku směrem dovnitř. A v mozku neexistují žádné senzorické nervy, které by vás mohly před nárůstem teploty varovat, protože jsme se v prostředí mikrovlnné radiace nevyvíjeli a v přírodě k něčemu takovému nedochází. A co hůř, struktura hlavy a mozku je tak komplexní a nestejnorodá, že dochází ke vzniku „horkých míst“, kde může být zahřátí desetkrát nebo stokrát větší než v okolí. K vzniku horkých míst může docházet jak poblíž povrchu lebky, tak hluboko v mozkové tkáni, a rovněž na molekulární úrovni.

(Zdroj: Osud.cz)

Autor článku

Vystudoval jsem obor teologie - český jazyk. Snažím se přijít na kloub různým otázkám a záhadám, zejména z oboru psychologie a duchovna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).