Hlavní navigace

Kde vás v Praze čekají výluky?

17. 3. 2011

Sdílet

Hlavní stavební akce na komunikacích proběhnou v Praze v době prázdnin. Podívejte se kde. Magistrát hlavního města připravil plán stavebních prací, které budou vyžadovat dopravní opaření. Další objížďky a změny jízdních řádů si vyžádají některé sportovní a společenské akce. „Byly vybrány nejdůležitější stavební akce plánované pro rok 2011, které svou povahou a rozsahem nejvíce ovlivní dopravu v Praze. Byla zpracována koordinace těchto akcí, aby se vyloučil souběh prací na paralelních…

Hlavní stavební akce na komunikacích proběhnou v Praze v době prázdnin. Podívejte se kde.

Magistrát hlavního města připravil plán stavebních prací, které budou vyžadovat dopravní opaření. Další objížďky a změny jízdních řádů si vyžádají některé sportovní a společenské akce.

„Byly vybrány nejdůležitější stavební akce plánované pro rok 2011, které svou povahou a rozsahem nejvíce ovlivní dopravu v Praze. Byla zpracována koordinace těchto akcí, aby se vyloučil souběh prací na paralelních komunikacích a nutná dopravní omezení proběhla zejména  během prázdninových měsíců,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy Karel Březina.

Celkem bylo pro letošní rok nahlášeno více než 150 stavebních akcí s dopadem na dopravu. Těch nejvýznamnějších jsou více než dvě desítky. Patří mezi ně zejména opravy tramvajových tratí, dále opravy komunikací a velké opravy či rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

„Za zásadní považujeme především rekonstrukci tramvajové tratě Smetanovo nábřeží – Křižovnická, která je plánována na červenec a srpen, a na ni navazující rekonstrukci tratě na Masarykově nábřeží. Další prioritní akcí je oprava dilatací Nuselského mostu, která ale s ohledem na nutnost zachování maximálního možného průjezdu potrvá od května do listopadu. Bezpodmínečně nutně je letos třeba provést také rekonstrukci kanalizace pod křižovatkou Čechův most, Na Františku a Dvořákovo nábřeží, kde budou práce probíhat během prázdninových měsíců,“ uvedl některé z prioritních letošních stavebních akcí náměstek Březina a dodal: „Všechny akce s realizací přes prázdniny skončí nejpozději před posledním srpnovým víkendem. U akcí, kde jsou investory Technická správa hl. m. Prahy,  Dopravní podnik hl. m. Prahy a odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy je požadován na stavbách nejméně dvousměnný provoz, pokud to situace dovolí z hlediska hluku a technologických postupů, případně i nepřetržitý provoz, aby se dopravní výluky maximálně omezily.“

Jak náměstek Březina uvedl, i letos budou opravy a rekonstrukce probíhat zejména v době prázdnin, kdy je podle statistik Technické správy komunikací hl.m. Prahy automobilový provoz asi o 10 % nižší než v červnu a září. Dalším důvodem, proč směřovat tyto akce na prázdniny, je i skutečnost, že část obyvatel je mimo město, a tak jsou menší požadavky i na provoz městské hromadné dopravy.

Hlavní stavební akce s dopadem na dopravu:

Rekonstrukce tramvajové trati Smetanovo nábřeží – Křižovnická v úseku od křižovatky s Národní třídou po nám. J. Palacha v termínu 1. 7.–1. 9. 2011. Tramvajové linky budou vedeny po objízdné trase Újezd – Malostranská. Provoz automobilů bude umožněn jen ve směru od Palachova náměstí k Národnímu divadlu. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena.

Rekonstrukce tramvajové trati Masarykovo nábřeží v úseku od křižovatky s Národní třídou po křižovatku s ulicí Myslíkova v termínu 1. 9.–30. 9. 2011 v rámci dlouhodobé výluky TRAM pro akci „Technologické tunely Národního divadla“, tramvajové linky budou vedeny po objízdné trase Myslíkova – Spálená – Národní. Provoz automobilů bude umožněn jen ve směru od Národní třídy k ulici Myslíkova. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena.

Rekonstrukce kanalizace Čechův most a křižovatka ulic Na Františku Dvořákovo nábřeží v termínu 1. 7.–31. 7. 2011.  V prostorách této významné křižovatky se nachází hradidlová komora velkého kanalizačního sběrače, která při zvednutí hladiny řeky Vltavy netěsní a splašková voda se dostává do řeky, je nutné provést rekonstrukci kanalizace a hradidlové komory v dotčeném úseku. Z tohoto důvodu bude omezen pohyb v křižovatce. Akce bude probíhat na etapy tak, aby co nejméně omezila provoz městské hromadné dopravy a individuální automobilové dopravy.  

Oprava dilatací Nuselského mostu v termínu 1. 5.–31. 11. 2011. Jedná se o jednu z nejvytíženějších komunikací v hl. m. Praze, při opravě je nutné zajistit  maximální možný průjezdní profil komunikace. V provozu budou vždy dva jízdní pruhy v každém směru.  

Rekonstrukce ulice Milady Horákové v úseku ulic Letenský tunel – U Sparty v termínu 1. 6.–31. 8. 2011.  Vždy bude uzavřena jedna polovina komunikace (jižní nebo severní). Provoz bude veden ve zbývající části komunikace, tzn. jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy. Bude zjednosměrněna ulice Korunovační. Směr do centra bude po objízdné trase Jana Zajíce – U Sparty – Milady Horákové. Bude též přerušen tramvajový provoz na třídě Milady Horákové. Na Letenském náměstí bude zřízena povrchová kolejová spojka (californien). Tramvajový provoz ve směru od Hradčanské bude končit ve smyčce Špejchar. V úseku Špejchar – Letenské náměstí bude zavedena náhradní autobusová doprava.  

Tramvajová trať Modřany – Komořany (KOMOKO) - V rámci výluky pro rekonstrukci ložisek na tramvajové estakádě přes komunikaci Modřanskou v termínu 1. 7.–22. 10. 2011 budou provedeny udržovací práce na zařízeních dopravní cesty tramvají ve vyloučeném úseku Nádraží Praha – Braník – sídliště Komořany. Výluka je též koordinována s akcí rekonstrukce tramvajové trati Podolské nábřeží. V rámci této koordinace bude tramvajová doprava v termínu 1. 7.–1. 9. 2011 vyloučena v úseku Výtoň – Sídliště Modřany a v uvedeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava. Od 1. 9. do 22. 10. 2011 bude vyloučena tramvajová doprava pouze v úseku Nádraží Praha – Braník – sídliště Modřany s provozem náhradní autobusové dopravy. V obou etapách budou též posíleny pravidelné autobusové linky a bude též možno využít vlakové spoje „S“ v rámci PID (pražská integrovaná doprava). Individuální automobilová doprava bude omezena pouze „postupným záborem“ v délce přibližně 50 m podle postupu prací a s omezením na jeden jízdní pruh ve dvou místech sloužících pro nájezd na tramvajovou trať.

Oprava tramvajové trati – Náměstí bří Synků – V termínu 22. 10.–7. 11. 2011 proběhne obnova tramvajové trati v úseku od křižovatky Otakarova ke křižovatce s ulicí Vladimírova, včetně výměny kolejových konstrukcí na náměstí bří. Synků. Výluka tramvajové dopravy bude od křižovatky Otakarova k Vozovně Pankrác, resp. Spořilov. Pravidelné linky budou odkloněny do ulice Vršovická. V trasách obou vyloučených úseků bude zavedena náhradní autobusová doprava. Automobilová doprava bude vyloučena v úseku Otakarova – Vladimírova se zachováním průjezdu od křižovatky Otakarova do ulice Sezimova.

Obnova tramvajové trati v ulici – Jugoslávských partyzánů – V termínu 1. 5.–1. 7. 2011 proběhne  obnova tramvajové trati v ulici Jugoslávských partyzánů v úseku Vítězné náměstí (včetně přejezdu kruhového objezdu) – křižovatka s ulicí Zelená (mimo), výměna přilehlé kolejové konstrukce na Vítězném náměstí a zkapacitnění stávající kabelové trasy Dopravního podniku  hl. m. Prahy, a. s., realizovaná v koordinaci s prodloužením tramvajové trati do Podbaby. Vyloučené linky tramvají budou odkloněny na Malovanku. Speciální náhradní autobusová doprava nebude zavedena a  situace bude řešena úpravou pravidelných autobusových linek. Individuální automobilová doprava bude krátkodobě omezena na jeden jízdní pruh po dobu realizace přejezdu na Vítězném náměstí a návazného úseku na ulici Jugoslávských partyzánů v délce přibližně 100 m. Podle postupu výstavby budou uzavírány jednotlivé přejezdy přes tramvajovou trať, jinak nedojde k podstatnému omezení Individuální automobilová dopravy.

Bubenské nábřeží – Komunardů – Oprava havarijního stavu tramvajové trati v oblouku mezi ulicemi Jateční a Komunardů proběhne v termínu 30. 4.–10. 5. 2011. Tramvajová doprava bude vyloučena v úseku Holešovická tržnice – Dělnická, kde bude zřízena povrchová kolejová spojka (californien). Po posouzení a po dohodě s Úřadem městské části Praha 7, bude případně ve vyloučeném úseku zavedena náhradní autobusová doprava. Individuální automobilová doprava bude vyloučena v místě prací.

Rekonstrukce komunikace Michelská  již probíhá od 1. 3.  a potrvá do konce roku. Je rozdělena do tří fází a zahrnuje rekonstrukci vozovky a chodníků a přeložky kabelových sítí, vodovodu, kanalizace, plynovodu, teplovodu, výstavbu nového mostu. Doprava v uzavřeném úseku mezi ulicí Prostřední a U Plynárny je vyloučena mimo nouzového průjezdu pouze pro hasičskou a záchrannou službu a je umožněn odvoz komunálního odpadu.

V uzavřeném úseku je zachován pěší přístup do objektů. Rekonstrukce Michelské probíhá současně s rekonstrukcí u­lice Budějovická. Z toho důvodu je navržena další objízdná trasa individuální automobilové dopravy, zejména pro období od 16. 5. do 3. 8. 2011, kdy bude v ulici Budějovická veden provoz pouze jedním jízdním pásem systémem 1+1.  Objízdná trasa ve směru Kačerov je vedena z ulice Sdružení vpravo na ulici 5. května (směr z centra), vlevo na ulici Vyskočilova a  dále směr Kačerov. V opačném směru z ulice Vyskočilova vpravo na ulice 5. května, Na Strži, Na Pankráci, Hvězdova a přímo na ulici Sdružení. Pro řidiče, kteří dojedou až k ulici Budějovická, je vyznačena ještě objízdná trasa přes ulice Na Strži a Olbrachtova. Ulicí Budějovická není průjezd zakázán, ale snahou je individuální automobilovou dopravu co nejvíce odklonit od stavby, aby zůstal volný průjezd pro autobusy městské hromadné dopravy.

Rekonstrukce kanalizace v ulici Chotkova – 1. 8.– 31. 8. 2011, během prací bude uzavřít jízdní pruh pro automobily ve směru do centra a doprava bude v dotčeném úseku přibližně 150 m vedena po tramvajových kolejích.

Oprava povrchu ulice Sokolská v úseku ulic Žitná – Ječná – 1. 8.–31. 8. 2011. Provoz bude zachován vždy ve dvou jízdních pruzích.

Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Na Slupi a Vyšehradská – 1. 7.–31. 8. 2011. Provoz automobilů bude omezen jen částečně, doprava bude vedena po tramvajových kolejích.

Rekonstrukce vodovodu v křižovatce ulic Argentinská – Plynární proběhne v termínu 1. 7.–15. 7. 2011. Omezení se týká směru z centra, kde dojde k omezení vždy jen jednoho jízdního pruhu ze tří. Doprava ve dvou jízdních pruzích zůstane vždy zachována.

Rekonstrukce komunikace Rohanské nábřeží proběhne v  termínu 1. 6.– 30. 9. 2011 vúseku ulic Ke Štvanici – U Nádražní lávky. Při rekonstrukci bude uzavřen celý jízdní pás. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu pro každý směr jízdy.

Oprava komunikace Poděbradská v úseku ulic Hloubětínská – Slévačská proběhne v termínu 1. 8.–31. 8. 2011, kdy dojde k omezení komunikace ve směru k centra na jeden jízdní pruh ze dvou.

V termínu 1. 4.–31. 7. 2011 proběhne výměna dilatací na mostech Východní spojky, a to konkrétně nad komunikacemi Chlumecká a dálnice  D11. V prvním případě bude provoz na východní spojce (R1) sveden ve směru na Mladou Boleslav do jednoho jízdního pruhu ze dvou, ve směru Brno budou zachovány dva jízdní pruhy. V druhém případě budou zachovány dva jízdní pruhy v každém směru.

V roce 2011 se plánují rovněž společenské a sportovní akce, z nichž nejvýznamnější jsou­:

Volkswagen Maraton Praha tradičně proběhne v neděli 8. 5. 2011 v době od 9.00 do 16.00 h. Pro zajištění bezpečnosti provozu i závodníků je povolena uzavírka na trase závodů..

Hervis 1/2Maraton Praha se připravuje se na sobotu 2. 4. 2011. Závod má start ve 12.00 h na ulici 17. listopadu u náměstí J. Palacha. Dopravní omezení budou v oblasti centra města, na levém břehu v úseku Čechův most – Libeňský most a ulice Sokolovská směrem do centra, na jihu pak v oblasti Výtoně, Nuselského údolí, Smíchova a Malé Strany. Cíl závodu je v rozmezí od 13.00 do 15.00 h v oblasti náměstí J. Palacha. Průběh závodu si vyžádá omezení v provozu městské hromadné dopravy na části trasy závodu.

Czech Bigman – závod v dlouhém triatlonu by měl v hl. m. Praze proběhnout v sobotu 3. 7. 2011 v době od 7.00 do 18.00 h. Cyklistická část si vyžádá uzavírku ulice Strakonická ve směru do centra v úseku mezi ulicí Na Baních a Barrandovským mostem. Provoz ve směru z centra bude bez omezení.

Mattoni Grand Prixse bude konat dne 10. 9. 2011. Závod proběhne v době mezi 18.00 a 23.00 h. Start i cíl je na Staroměstském náměstí. Trasa závodu je stejná jako v  roce 2010. Dopravní omezení budou v oblasti centra města – ulice Pařížská, Dvořákovo nábřeží, Štefánikův most, nábřeží E. Beneše, Mánesův most, náměstí J. Palacha, ulice 17. listopadu. Tato akce omezí provoz v centru města v odpoledních a večerních hodinách.

Týden mobility – Den bez aut proběhne o víkendu 17. a 18. 9. 2011 a v jeho průběhu bude již tradičně uzavřeno Smetanovo nábřeží a část ulice Křižovnická. Nově je navrženo omezení průjezdu i v ulici Pařížská s ohledem na aktivity na Staroměstském náměstí a předpokládanou propagační cyklojízdu.

Mistrovství ČR v silničním běhu Běchovice – Praha 113. ročník  se uskuteční v neděli 25. 9. 2011  v době od 9.00 do 14.00 h. Dopravní omezení bude    na ulicích Koněvova a Českobrodská a od Ohrady po Běchovice k ulici Mladých Běchovic. Tato akce nemá kromě vlastní trasy a bočních komunikací zásadní vliv na dopravu v hl. m. Praze, protože se jedná o neděli dopoledne.

Další sportovní a společenské akce s dopravním omezením lokálního charakteru: 

Cyklistický závod Memoriál E. Cihláře –  pojede se v ulicích Městské části Praha 5 v sobotu 30. 4. 2011.

„Noční vyjížďky na in-line bruslích“ na komunikacích most Palackého – most Svornosti – Hořejší nábřeží – most Palackého a Podolské nábřeží – Rašínovo nábřeží – Modřanská – gen. Šišky a zpět na Podolské nábřeží se mají konat o sobotách 18. 6., 23. 7., 6. 8. a 27. 8. 2011 ve večerních hodinách.

Sláva barokní Prahy – Svatojánské Navalis 2011 se bude konat v neděli 15. 5. 2011, během večerního koncertu bude uzavřen Mánesův most pro veškerou dopravu.

Závod na kolečkových bruslích Life In Line Tour proběhne v neděli 15. 5. 2011 od 5.00 do 19.00 h na Rohanském nábřeží v úseku mezi ulicemi Ke Štvanici a Pobřežní. Akce si vyžádá úplnou zavírku a objížďka je vedena přes Švábky, Libeňský most a po druhé straně Vltavy na Hlávkův most.

Královský průvod z Prahy na Karlštejn projde v sobotu 4. 6. 2011 od 12.00 do 17.00 h po trase Hradčanské náměstí, Staroměstské náměstí, most Legií, ulice Zborovská, Svornosti, Dostihová – Radotín. Omezení provozu bude krátkodobé po dobu průchodu průvodu.

Tradiční charitativní Pochod AVON proti rakovině prsu se bude konat v sobotu 11. 6. 2011. Start je na Staroměstském náměstí ve 12.00 hodin a trasa povede do areálu Žlutých lázní. I při očekávaných přibližně 4 000 účastnících budou omezení na trase pochodu jen krátkodobá, bez větších dopadů na dopravu. 

Muzejní noc se uskuteční ze soboty 11. 6. 2011 na neděli 12. 6. 2011. V souvislosti s touto akcí bude úplně uzavřena ulice 17. listopadu v úseku Jana Palacha – Pařížská. Provoz městské hromadné dopravy zůstane zachován. 

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru – v úterý 21. 6. 2011 projde průvod po trase Dvořákovo nábřeží, Čechův most a nábřeží E. Beneše.

United Islands of Prague – od pátku 24. 6. 2011 do neděle 27. 6. 2011 proběhne doprovodný program akce, který si vyžádá uzavření Janáčkova nábřeží v úseku Pavla Švandy ze Semčic – Vítězná  a uzavírku mostu Legií. Provoz tramvají zůstane bez omezení.

Sen letní noci – Emir Kustoric  – v pátek 22. 7. 2011 od 8.00 do 24.00 h proběhne na hladině řeky Vltavy mezi Střeleckým ostrovem a Smetanovým nábřežím akce, která  si vyžádá omezení provozu na mostě Legií (úplná uzávěra) a na Dvořákově nábřeží. 

Spanilá jízda majitelů automobilů Corvette proběhne v sobotu 23. 7. 2011 v době od 14.00 do 17.00 h  na trase Výstaviště – Wilsonova – 5. května – nábřeží E. Beneše – Pražský hrad. Dojde ke krátkodobému omezení provozu  v době průjezdu po trase.

Run Prague – závod pro širokou veřejnost proběhne dne 3. 9. 2011 od 12.00 do 17.00 h, a vyžádá si uzavírku celé trasy závodu, tj.: Podolské nábřeží – Na Výtoni, Masarykovo nábřeží, Národní, Jungmannovo náměstí – 28. října – Na Příkopě – Celetná – Staroměstské náměstí – Kaprova – Křižovnická – Smetanovo nábřeží.

Závod automobilů do vrchu proběhne v sobotu 10. 9. 2011, dopravní  omezení se dotkne trasy závodu na Starochuchelské u­lici.

Tradiční mezinárodní cyklistický závod Praha – Karlovy Vary – Praha, včetně doprovodných závodů, se bude konat v sobotu 17. 9. 2011. Pro zajištění bezpečnosti provozu i závodníků bude uzavřena trasa hlavního závodu i ulice, kde budou probíhat doprovodné závody (Strahov a okolí).

Pražský Rallysprint  proběhne na komunikacích v okolí Řeporyj a na okruhu kolem Strahova v sobotu 3. 12. 2011 s částečným omezením dopravy.

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).