Hlavní navigace

Všeobecné obchodní podmínky

Sdílet

A. Úvodní ustanovení 

 • a. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě serveru Vitalia.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 • b. Provozovatelem internetového obchodu serveru Vitalia.cz je Internet Info, s.r.o., se sídlem V Štíhlách 1311/3, 142 00 Praha 4, IČ: 25648071, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 57899

B. Vymezení pojmů

 • a. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí provozovatel internetového obchodu serveru Vitalia.cz.
 • b. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, která pošle objednávku prostřednictvím internetového obchodu serveru Vitalia.cz.
 • c. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

C. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • a. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu serveru Vitalia.cz jsou závazné. Vyplněním registračního formuláře nebo podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • b. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy.
 • c. Kupující je povinen vyplnit v elektronické objednávce veškeré předepsané údaje a náležitosti.
 • d. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednacím emailu.
 • e. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím; v případě, že by v okamžiku převzetí zboží nebyla dosud zaplacena jeho kupní cena, přechází vlastnické právo až úplným zaplacením kupní ceny.
 • f. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu serveru Vitalia.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů zadaných kupujícím v rozsahu potřebném pro vyřízení nákupu zboží kupujícím a pro evidenci uskutečněných obchodních případů.

D. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem interne­tového obchodu serveru Vitalia.cz a právním řádem platným v ČR.

E. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující, je-li spotřebitelem, je oprávněn v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, byla-li uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku (v internetovém obchodě), do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Pokud se tak rozhodne, musí písemné odstoupení od smlouvy spolu s nepoškozeným zbožím, bez známek užívání nebo opotřebování a v původním nepoškozeném obalu, poslat zpět prodávajícímu v uvedené čtrnáctidenní lhůtě (odstoupení musí být doručeno prodávajícímu nejpozději 14. den od převzetí zboží). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku kupní ceny předem dohodnutým způsobem. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

F. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od smluvního přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad

 • a. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a podléhají předpisům o ochraně osobních údajů.
 • b. Prodávající vymaže registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá; tím není dotčeno právo prodávajícího uchovávat dokumentaci k již uskutečněným obchodním případům.
 • c. Prodávající má právo objednávku odmítnout.
 • d. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným nebo jsou-li zásoby zboží objednaného kupujícím vyprodány, nedohodne-li se s kupujícím na jiném plnění. V případě takového odstoupení je prodávající povinen, byla-li již kupujícím zaplacena kupní cena, vrátit ji kupujícímu bez zbytečného odkladu.
 • e. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, je-li kupující v prodlení se splněním svého závazku odebrat zboží nebo zaplatit jeho kupní cenu.

G. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného nebo dopravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

H. Závěrečná ustanovení

 • a. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • b. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně dopravného či poštovného uvedenou v na internetovém obchodu serveru Vitalia.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).