Hlavní navigace

Reklamační řád

Sdílet

Reklamační řád stanoví postup při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě serveru Vitalia.cz.

Obecné podmínky reklamace

Všeobecná ustanovení

1.    Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s obchodními podmínkami internetového obchodu serveru Vitalia.cz, tímto reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR. Zboží se reklamuje přímo u prodávajícího na kontaktní adrese uvedené na internetovém obchodu serveru Vitalia.cz. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které by mělo obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace vyřízena dle možností stanovených zákonem.
2.    Před odesláním reklamovaného zboží doporučujeme z praktických důvodů nejprve telefonické nebo e-mailové sdělení prodávajícímu.
3.    Zboží na reklamaci zasílejte v původním nebo v jiném k přepravě vhodném obalu. Zboží zasílané k reklamaci doporučujeme pojistit. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v průběhu přepravy.
4.    Reklamované zboží zasílá kupující na vlastní náklady a riziko. Zboží doporučujeme označit nápisem REKLAMACE.
5.    Při převzetí zboží kupujícím je nutné pečlivě překontrolovat jeho správnost, úplnost a případná poškození. Možné odchylky je nutné bezodkladně reklamovat.

1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu dodané zboží prohlédnout a informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Reklamaci neúplné nebo chybné dodávky zboží je kupující povinen učinit nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží, v případě převzetí zboží v den předcházející dni pracovního klidu pak nejpozději během prvního následujícího pracovního dne.

Kupující může reklamaci podat jednou z následujících možností:
•    a. Na e-mailovou adresu prodávajícího.
•    b. Poštou na adresu prodávajícího.
•    c. Osobním doručením prodávajícímu.

Kupující je povinen:
•    a. Uvést co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.
•    b. Doložit uskutečnění nákupu (nejlépe přikládanou fakturou).

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení

Ke každému zboží je přikládána faktura, která může sloužit zároveň jako záruční list. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník převzetím zboží. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

2. Rozpor s kupní smlouvou uplatňovaný spotřebitelem

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující, který je spotřebitelem, nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo ho sám způsobil.

3. Záruční podmínky

1.    Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. V případě výměny zboží se počítá od převzetí nová záruční doba.
2.    Po vyřízení reklamace zašle prodávající na své náklady a riziko zboží zpět kupujícímu, případně vyzve kupujícího k osobnímu odběru.
3.    Nárok na uplatnění záruky zaniká zejména v následujících případech:

  • zboží bylo použito v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům k použití takového zboží, nebo způsobem pro takové zboží nevhodným,
  • zboží bylo poškozeno živly,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním,
  • vytýkaná vada zboží vznikla běžným opotřebením.

4. Reklamace uplatněná podnikatelem

V případě reklamace uplatněné kupujícím, který není spotřebitelem, je kupující povinen jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), nebo skutečnost, že neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, oznámit prodávajícímu na e-mailovou adresu prodávajícího e-shop@vitalia.cz nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží, v případě převzetí zboží v den předcházející dni pracovního klidu pak nejpozději během prvního následujícího pracovního dne. Případné pozdější reklamace chybné zásilky nebudou uznány.

V ostatních podmínkách se reklamace kupujících, kteří nejsou spotřebiteli, vyřizují podle tohoto reklamačního řádu, není-li výslovně uvedeno, že se úprava reklamačního řádu týká pouze spotřebitele, a dle obchodního zákoníku.

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 7. 2010.
Případné pozdější změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny a nabývají účinnosti jejich uveřejněním na internetovém obchodu serveru Vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).