Hlavní navigace

Vláda schválila projekt „Ovoce do škol“

[Tisková zpráva] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Dne 21. prosince 2009 schválila Vláda projekt „Ovoce do škol" vymezený nařízením vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních.

Sdílet

Projekt „Ovoce do škol" je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu  a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních.  Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Úspěšné řešení uvedeného úkolu je postaveno na širokém partnerství mezi rezortem školství, zdravotnictví a zemědělství.

K podstatnému zvýšení účinnosti celého projektu je nutné bezplatnou distribuci ovoce a zeleniny do škol podpořit doprovodnými opatřeními. Ta jsou zaměřena na praktické seznámení s ovocem a zeleninou v rámci výuky. Jedním z nejdůležitějších prvků celého projektu je vytvoření funkčního vztahu škola - rodina. Pouze komplexní pojetí všech aspektů projektu „Ovoce do škol" a jejich skutečné realizace v praxi může postupně změnit stravovací návyky dětí a tím omezit narůstající trend obezity. Projekt předpokládá pro školní rok 2009/2010 celkovou podporu ve výši 72 718 171 Kč. Z prostředků  EU bude poskytnuta částka 53 084 258 Kč (73 % celkové podpory) a z rozpočtu ČR 19 633 913 Kč (27 % celkové podpory).

Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol, které se do projektu přihlásí tím, že uzavřou smlouvu s jedním ze schválených žadatelů. Žadatele o podporu, který bude řídit distribuci ovoce a zeleniny do vzdělávacích zařízení, schválí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Žádost o schválení pro školní rok 2009/2010 doručí žadatel do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády na SZIF. Povinností žadatele bude dodávat bezplatně produkty do každé přihlášené školy v rámci celého území České republiky v průběhu celého školního roku nejméně jednou měsíčně.

Seznam schválených žadatelů bude průběžně aktualizován na internetových stránkách SZIF, stejně jako formulář určený pro přihlášení školy žadateli. Schválený žadatel předloží SZIF, do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení, informaci o počtu škol, s nimiž má uzavřeny smlouvy a o celkovém počtu žáků prvních až pátých ročníků v těchto školách, potvrzenou oprávněnou osobou školy. Součástí informace je prohlášení školy, že pro školní rok 2009/2010 odebírá produkty vždy jen od jednoho schváleného žadatele.

Dodávané produkty dostanou děti z cílové skupiny zdarma. Předmětem podpory jsou čerstvé ovoce a zelenina bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů. Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu dodávek produktů do každé školy. Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem „Ovoce do škol". Četnost dodávek bude záviset na celkovém počtu přihlášených dětí.

Schválený žadatel nesmí překročit předběžný měsíční limit na jednoho žáka, který se vypočítá podílem celkové podpory pro Českou republiku a celkového počtu dětí ve věku 6 až 10 let v České republice uvedených v Příloze II nařízení Komise (ES) č. 288/2009, vyděleným počtem zbývajících měsíců školního roku 2009/2010. SZIF do 20 dnů ode dne doručení informace o celkovém počtu žáků od všech schválených žadatelů písemně oznámí každému schválenému žadateli limit na jednoho žáka pro školní rok 2009/2010. Při stanovení tohoto limitu Fond vychází z podílu celkové podpory stanovené pro Českou republiku a počtu žáků prvních až pátých ročníků všech škol, s nimiž má žadatel uzavřenou smlouvu a po odečtení nákladů Fondu na tisk plakátu evropského projektu „Ovoce do škol". Schválený žadatel zajistí používání plakátu ve škole, s níž bude mít uzavřenou smlouvu. Žádost o poskytnutí podpory podává schválený žadatel za každý kalendářní měsíc školního roku, v jehož průběhu schválený žadatel organizuje dodávky produktů do škol.

Přihlášením se k projektu „Ovoce do škol" plyne škole povinnost realizovat doprovodná opatření.
Hodnocení projektu „Ovoce do škol" proběhne prostřednictvím:

  • hodnotících dotazníků zaměřených na zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a změnu stravovacích návyků (žáci, učitelé, rodiče), dotazník bude zveřejněn na webu MŠMT;
  • vyhodnocením a popisem realizace projektu na webových stránkách;
  • rychlým šetřením ÚIV (zadá MŠMT) zaměřeným na realizaci a úspěšnost projektu.

Shrnutí postupu pro školy:

  • k projektu „Ovoce do škol" se školy přihlašují schválenému žadateli, který bude řídit distribuci ovoce a zeleniny do škol;
  • seznam schválených žadatelů bude aktuálně zveřejňován na internetových stránkách SZIF;
  • na výše uvedených internetových stránkách SZIF školy najdou potřebný přihlašovací formulář a Formulář ročního hlášení školy účastnící se projektu „Ovoce do škol";
  • v případě, že chce škola ukončit svou účast v projektu, vyplní Formulář prohlášení školy o ukončení účasti a neprodleně zašle žadateli (k jinému žadateli se může přihlásit od nového školního roku);
  • školy, přihlášené k projektu „Ovoce do škol", mají povinnost realizovat doprovodná opatření (návrhy k realizaci doprovodných opatření viz níže – dokumenty ke stažení), zveřejnit informace o realizaci projektu na svých webových stránkách a na konci školního roku vyplnit hodnotící dotazník (bude zveřejněn na webových stránkách MŠMT).

Pro tuto chvíli doporučujeme školám sledovat internetové stránky SZIF, kde najdou průběžně zveřejňované schválené žadatele (přelom ledna/února) a potřebné formuláře.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Kateřina Böhmová, ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace, tel.: +420 234 811 566, e-mail: katerina.bohmova@msmt.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).