Hlavní navigace

Vláda: Rovné příležitosti všem

[Tisková zpráva] V souvislosti s přijetím Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014, který vláda České republiky projednala a usnesením č. 253 schválila 29. března 2010, připravilo Informační centrum vlády ČR informační kampaň Rovné příležitosti všem.

Sdílet

Na kampani se podílí Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, jehož předsedou je premiér Jan Fischer a rovněž Národní rada osob se zdravotním postižením, jehož předsedou je Václav Krása.

V rámci kampaně připravilo Informační centrum vlády ČR pro studenty gymnázií a středních škol přednášky o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a o Národním plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014. Pro zájemce o problematiku osob se zdravotním postižením je na webových stránkách Informačního centra vlády připravena soutěž o publikace z vydavatelství Úřadu vlády ČR.

Na 12. května je pak naplánováno setkání osob se zdravotním postižením ve vile Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. Na tiskové konferenci, která bude součástí setkání a kde bude Národní plán oficiálně představen, vystoupí předseda vlády ČR Jan Fischer, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása a vedoucí oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené Pavel Ptáčník.

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014 (dále jen „Národní plán“) je předkládán na základě usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2009 č. 273 ke Zprávě o jednotlivých koncepčních opatřeních Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením realizovaných v letech 2007– 2008, kterým bylo ministrovi pro lidská práva a výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany uloženo vypracovat a předložit vládě do 31. března 2010 návrh nového národního plánu pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014 navazujícího na cíle a úkoly Střednědobé koncepce.

Česká republika se v posledních dvou desetiletích zařadila mezi státy, které si uvědomují zvýšenou odpovědnost za odstraňování bariér bránících občanům se zdravotním postižením v plnohodnotné účasti a zapojení do společnosti. Systematicky usilovala o postupné řešení jednotlivých dílčích oblastí, které se bezprostředně zdravotně postižených dotýkají, s cílem zlepšit podmínky i kvalitu jejich života.

Za tímto účelem byly v uplynulém období postupně vypracovány, vládou schváleny a realizovány již čtyři Národní plány, které formulovaly politiku státu ve vztahu ke zdravotně postiženým občanům a byla v nich pro jednotlivá ministerstva stanovena konkrétní opatření, která byla pro dané období vytipována jako důležitá a prioritní. Plnění Národních plánů každoročně vláda kontrolovala a v případě potřeby prováděla jejich změny či doplnění. Je možno objektivně konstatovat, že naplňováním Národních plánů prokazatelně došlo ke zlepšení přístupu státu k občanům se zdravotním postižením, což se pozitivně promítlo v řadě oblastí, které jsou k zajištění podmínek pro kvalitní a důstojný život této skupiny osob důležité a napomáhají jejich integraci do společnosti.

Významnou událostí, která ovlivnila přípravu i podobu předkládaného Národního plánu je skutečnost, že Česká republika v září 2009 ratifikovala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“), kterou v prosinci 2006 schválilo Valné shromáždění Organizace spojených národů. Úmluva navazuje na sedm již existujících lidskoprávních úmluv OSN. Nezakládá žádná nová práva, pouze ukládá důsledné naplňování existujících lidských práv a svobod z hlediska osob se zdravotním postižením. Uznává jejich důstojnost a rovné postavení, právo na samostatnost a nezávislost, na svobodné rozhodování, podporuje zapojení osob se zdravotním postižením do všech politik, které se jich dotýkají. Za mimořádně důležité Úmluva pokládá zajištění přístupu zdravotně postižených k fyzickému, ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu prostředí, ke vzdělávání, k rehabilitaci, k informacím a komunikaci.

Základní podoba nového Národního plánu obsahově i strukturou vychází z obecných zásad, na kterých je tato Úmluva založena. Pro zpracování dokumentu byly vybrány pouze ty články Úmluvy, které jsou z hlediska vytváření rovnoprávného a nediskriminujícího prostředí pro osoby se zdravotním postižením nejdůležitější a nejaktuálnější pro období následujících 5 let.

Národní plán je rozdělen do samostatných kapitol v návaznosti na jednotlivé články Úmluvy. Každá kapitola pak vedle citace příslušného článku Úmluvy dále obsahuje stručný popis stávajícího stavu a cílů, kterých má být prostřednictvím opatření dosaženo, a soubor termínovaných a průběžných opatření, včetně uvedení resortu, který je za jejich plnění odpovědný.

K nejvýznamnějším tématům Národního plánu patří zejména opatření zaměřená na rovné zacházení a zákaz diskriminace, vzdělávání, zaměstnávání, přístupnost staveb a dopravy, přístup ke kulturnímu dědictví apod.

Zdroj: Vláda ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).