Hlavní navigace

Problémy žáků pražských základních škol: pětina loni kradla, třetina se potlouká s přáteli

[Tisková zpráva] V červnu letošního roku proběhl na pražských základních školách průzkum rizikového chování a bezpečnosti. Uskutečnil se formou anonymního vyplňování žákovských, pedagogických a rodičovských dotazníků. Celkem byly získány údaje ze 113 škol.

Doba čtení: 3 minuty

V rámci studie „Průzkum rizikového chování a bezpečnosti v ZŠ na území hl. m. Prahy a v jejich okolí“ byly dotazovány tři cílové skupiny: žáci a žákyně (odpovědělo 11 377), pedagogové (odpovědělo 1 758) a rodiče (odpovědělo 3 276).

Cílem průzkumu bylo nejenom zjistit míru rizikového chování žáků druhého stupně základních škol, ale především připravit půdu pro nastavení účinných a adekvátních opatření, která by mohla pomoci některé problémy řešit.

„Není žádným tajemstvím, že projevy rizikového chování, jakými je např. konzumace alkoholu či šikana, se u žáků a žákyň základních škol v Praze vyskytují. Nicméně pro nastavení efektivních a účinných řešení jsme chtěli znát současnou situaci na školách, tj. v jaké míře a v jakých souvislostech se toto chování aktuálně projevuje,“ řekl první náměstek primátora hlavního města Prahy Rudolf Blažek.

Z hlediska bezpečnosti bylo rodiči, ale i pedagogy, označeno jako nejproblematičtější okolí školy, kde se děti v době mezi vyučováním, ale i po něm, pohybují. Jak ukázaly výstupy výzkumu, až 72 % pedagogů a pedagožek se domnívá, že pro zvýšení bezpečnosti v okolí školy by nejvíce přispěly hlídky městské policie (72,6 %), kamerový systém (44,7 %) či terénní sociální pracovníci pohybující se převážně v okolí školy (22 %).

Pro zvýšení bezpečnosti ve škole doporučili pedagogové nejčastěji kamerový systém (39,6 %), přísnější školní řád (37,1 %) a školního psychologa (36 %).

Až 22% pedagogů a pedagožek se domnívá, že bezpečnost v okolí škol by zvýšila přítomnost terénního sociálního pracovníka.

Klíčová z hlediska projevů patologického chování je otázka způsobu trávení volného času. Z výzkumu vyplynulo, že druhou nejčastěji realizovanou mimoškolní aktivitou je „potloukání se s přáteli“ (31 %). Za alarmující zjištění lze považovat výsledek, kdy 20 % žáků v minulém roce minimálně jednou něco ukradlo v obchodě. Více než polovina respondentů (50,4 %) již zkoušela kouřit cigarety a více než tři čtvrtiny mají nějakou zkušenost s pitím alkoholu (77,8 %).

Problémem zůstává i šikana, kdy více než polovina žáků se s ní setkala v různých formách – např. s provokací 78%, s ponižováním 68%, s fyzickými útoky 46% nebo s ponižováním na internetu 24%.

Velkým překvapením byly názory žáků v oblasti jejich postojů, kdy jako nejdůležitější hodnotu deklarují „být zdravý“ a „mít dobré vztahy v rodině“, naopak za nedůležitou hodnotu považují žáci „mít peníze“, případně „být hezký“.

„Prioritně se zaměříme na přítomnost strážníků městské policie v blízkosti škol v inkriminovaných hodinách.  Dalším opatřením bude podpora rozvoje kamerového systému v bezprostředním okolí škol. Přítomnost kamerového systému může nejenom zvyšovat pocit bezpečí jak žáků, pedagogů či rodičů žáků, ale také preventivně působit před pácháním sociálně-patologických jevů,“ uvedl Rudolf Blažek.

Magistrát hl. m. Prahy bude podporovat snahy o rozvoj terénní práce v bezprostředním i širším okolí škol.  Existuje rovněž velký potenciál ve vzdělávání pedagogů  v oblasti  rizikového chování.  Jejich smyslem bude naučit pedagogy rozpoznat  problém a umět si efektivně poradit s počínající formou rizikového chování či „předat“ problém dalšímu specialistovi. V této souvislosti je třeba zmínit další rozvoj SVI (systému včasné intervence) na území celého města.

Samostatnou a velmi důležitou otázkou je zvýšení podpory rozvoje a zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit a zejména jejich větší finanční dostupnost tak, aby byl eliminován počet dětí, které by jinak trávily neorganizovaně svůj volný čas.