Hlavní navigace

Lactulosa Biomedica 50% perorální sirup 500ml

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Přípravek se užívá při chronické zácpě způsobené především porušením vyprazdňovacího reflexu vlivem špatných návyků.

Příbalový leták Lactulosa Biomedica 50% perorální sirup 500ml

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
sp.zn. sukls92470/2013
Příbalová informace: informace pro pacienta
LACTULOSA BIOMEDICA
(lactulosi solutio)
sirup
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Lactulosa Biomedica a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lactulosa Biomedica užívat
3. Jak se přípravek Lactulosa Biomedica užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lactulosa Biomedica uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Lactulosa Biomedica a k čemu se používá

Indikační skupina
Osmoticky působící laxativum (projímadlo).
Charakteristika
Přípravek je účinné projímadlo, které působí místně v tlustém střevě a nevstřebává se. Zvyšuje
kyselost střevního obsahu, snižuje tvorbu amoniaku a dusičnanů, způsobuje změknutí stolice.
Nenarušuje fyziologickou činnost střev.
Laktulóza rovněž vykazuje prebiotický účinek (prebiotika jsou látky selektivně podporující růst a
aktivitu zdraví prospěšných bakterií žijících v tlustém střevě).
Indikace
Přípravek se užívá při chronické zácpě způsobené především porušením vyprazdňovacího reflexu
vlivem špatných návyků či při potřebě měkké stolice. Na doporučení lékaře se přípravek užívá při
portosystémové encefalopatii (poruchách centrálního nervového systému, které doprovázejí poškození
jater).

1/4
Přípravek je vhodný pro dospělé i děti, dětem se podává pouze na doporučení lékaře, pro podání dětem
do jednoho roku musí být zvlášť závažné důvody.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lactulosa Biomedica užívat
Neužívejte přípravek Lactulosa Biomedica:
Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
Při neprůchodnosti střev.
Při nesnášenlivosti laktózy a při galaktosemii (vzácné závažné dědičné onemocnění, při němž je
vyloučena mléčná strava), protože přípravek obsahuje menší množství laktózy a galaktózy.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Lactulosa Biomedica se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.
Opatrnosti je třeba u diabetických pacientů, protože přípravek obsahuje menší množství přidružených
volných cukrů (max. 12 g galaktózy a max. 8 g laktózy ve 100 ml sirupu). Při dávkování obvyklém při
zácpě nepředstavuje toto množství cukrů pro diabetiky riziko. Obsah galaktózy a laktózy je však třeba
vzít v úvahu při jaterních onemocněních, kde se používají vyšší dávky.
V průběhu léčby se doporučuje pít dostatečné množství tekutin.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 2 týdny, zácpa může být příznakem jiného
závažného onemocnění.
Další léčivé přípravky a přípravek Lactulosa Biomedica
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a), nebo které možná budete užívat.
Léky, jejichž uvolňování z lékové formy je závislé na hodnotě pH v tlustém střevě, nemusí dosáhnout
plné biologické dostupnosti, protože laktulóza toto pH snižuje.
Při nadměrném používání může podávání laktulózy vést ke zvýšení ztrát draslíku, způsobených jinými
přípravky (thiazidová diuretika, kortikoidy, srdeční glykosidy, karbenoxolon, amfotericin).
Přípravek Lactulosa Biomedica s jídlem a pitím
Sirup lze podávat s vodou, čajem nebo ovocnou šťávou, viz také bod 3.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Lactulosa Biomedica nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat
stroje.
2/4
3. Jak se přípravek Lactulosa Biomedica užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklé dávky při zácpě či při potřebě měkké stolice:
Dávkování se upravuje podle individuální odezvy pacienta, obvykle se začíná s vyšší dávkou, která se
po třech dnech snižuje.
Dospělí užívají zpočátku 1-3 polévkové lžíce denně, dlouhodobě 2-5 kávových lžiček denně.
Děti od 7 do 15 let zpočátku 1 polévkovou lžíci, pak 1-2 kávové lžičky denně.
Děti od 1 do 6 let 1-2 kávové lžičky denně.
Děti do 1 roku 1/2-1 kávovou lžičku denně.
Při nedostatečném účinku lze dávku zvyšovat. Po dosažení léčebného účinku se podává přiměřeně
snížená udržovací dávka.
Obvykle se užívá celá denní dávka najednou po snídani.
Jaterní onemocnění (užívání přípravku doporučuje lékař):
Dávkování určuje lékař, dodržujte přesně jeho pokyny!
Zpravidla se užívá 2-6 polévkových lžic denně, rozděleně ve 3 dávkách po hlavních jídlech; obvykle
se léčba začíná nižšími dávkami a postupně se zvyšuje na optimální dávku, při které dochází denně ke
2-3 měkkým stolicím; při vzniku průjmu se dávkování přiměřeně sníží.
U dětí se dávkování obvykle snižuje na polovinu.
Sirup lze podávat s vodou, čajem nebo ovocnou šťávou.
V průběhu léčby se doporučuje pít dostatečné množství tekutin.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lactulosa Biomedica, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku se ihned poraďte se svým
lékařem.
Předávkování se projeví bolestmi břicha a průjmem a následnými ztrátami vody a elektrolytů. Obtíže
lze odstranit úpravou dávek nebo dočasným přerušením léčby.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lactulosa Biomedica
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lactulosa Biomedica
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Zejména na počátku léčby se může objevit nadýmání a plynatost, které však
většinou v dalším průběhu léčby mizí.
3/4
Při podávání vyšších dávek se může objevit průjem a bolesti nebo křeče v břiše. V těchto případech
má být dávkování sníženo. Při podávání vysokých dávek laktulózy po delší dobu může pacient
v důsledku průjmů trpět poruchami elektrolytového hospodářství.
Gastrointestinální poruchy (Zažívací obtíže):
Plynatost, nadýmání, bolesti nebo křeče v břiše, nevolnost a zvracení. Při vysokých dávkách průjem.
Abnormální laboratorní nálezy nezařazené jinde:
Poruchy elektrolytů způsobené průjmy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. Jak přípravek Lactulosa Biomedica uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původní, dobře uzavřené lahvi, aby byl přípravek chráněný před
světlem a vzdušnou vlhkostí. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Lactulosa Biomedica obsahuje
Léčivou látkou je 66,7 g laktulózy ve 100 ml roztoku.
Přípravek neobsahuje žádné pomocné látky.
Jak přípravek Lactulosa Biomedica vypadá a co obsahuje toto balení
Lactulosa Biomedica je čirá, nažloutlá až žlutá, sirupovitá kapalina sladké chuti, bez zápachu.
Velikost balení: 250 ml nebo 500 ml sirupu ve skleněné lahvi.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Biomedica, spol. s r. o.
Pekařská 8
155 00 Praha 5
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
12.6.2013
4/4

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).