Hlavní navigace

VitaHarmony GraviPop nevolnost v těhotenství mix 12ks

Doplňky stravy Online nákup na Pilulka.cz - logo
VitaHarmony GraviPop 12ks nevolnost v těhot.mix Chutná roksová lízátka s vitaminem C, vápníkem a zázvorem určená při ranní nevolnosti v těhotenství.

Příbalový leták VitaHarmony GraviPop nevolnost v těhotenství mix 12ks

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls126519/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ACYLPYRIN + C
šumivé tablety
(acidum acetylsalicylicum, acidum ascorbicum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ACYLPYRIN+C musíte užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů (při horečce) nebo do 5 dnů (při
bolesti), musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je ACYLPYRIN+C a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACYLPYRIN+C užívat
3. Jak se ACYLPYRIN+C užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek ACYLPYRIN+C uchovávat
6. Další informace

1. CO JE ACYLPYRIN+C A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
ACYLPYRIN + C patří do skupiny léků nazývaných analgetika, antipyretika. Kyselina
acetylsalicylová tlumí bolest a snižuje horečku. Kyselina askorbová podporuje obranné reakce
organismu a urychluje překonání chřipkových onemocnění.
Acylpyrin + C lze bez porady s lékařem užívat ke snížení horečky a k úlevě od bolesti při chřipce
a nachlazení, k potlačení mírné až střední bolesti ( např. hlavy, zubů, bolesti v zádech a bolesti při
menstruaci). U kloubních a svalových bolestí (vyjma těch, které doprovází chřipková
onemocnění nebo bolesti zad) a při bolesti nervového původu je nutná porada s lékařem.
Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a mladiství od 16 let.
Děti a mladiství do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou vždy pouze po doporučení
lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ACYLPYRIN + C
UŽÍVAT
Neužívejte ACYLPYRIN + C
Stránka 1 z 5
- pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou a kyselinu
askorbovou nebo některou pomocnou látku obsaženou v přípravku.
- pokud se u vás po předchozím podání jiných léčivých přípravků ze skupiny NSA (nesteroidní
protizánětlivé léky) objevila kopřivka, akutní rýma nebo došlo k rozvoji průduškového astmatu
- při vředové chorobě žaludku a střev
- při průduškovém astmatu
- při krvácivých stavech
- při závažném onemocnění jater nebo ledvin
- před plánovaným chirurgickým zákrokem spojeným s větším krvácením
- v těhotenství (ve třetí třetině těhotenství)
- při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku ACYLPYRIN + C je třeba:
- pokud jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat v první a druhé třetině
těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře).
- pokud užíváte jiné léky a obsahem kyseliny askorbové (vitamínu C)
- pokud máte chronické onemocnění dýchacího ústrojí, sennou rýmu nebo nosní polypy
- při onemocnění jater nebo ledvin
Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se vhodnosti užívání ACYLPYRINU
+ C s lékařem.

U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné
infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny
acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav,
který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci
nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění.
Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu
energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a
agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo mladistvého
vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u
žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Před použitím ACYLPYRINU + C informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které
užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu. Pokud užíváte kyselinu acetylsalicylovou (ASA) pravidelně, poraďte se se svým
lékařem dřív, než začnete užívat jakýkoliv jiný lék (včetně léků, které nejsou na lékařský
předpis).
ACYLPYRIN + C se nesmí užívat současně se sulfonamidy, protože může dojít k poškození
ledvin. Současné užívání ACYLPYRINU + C s přípravky ovlivňujícími srážení krve (např.
warfarin) zvyšuje riziko možného krvácení.
Současné užívání přípravku a jiných léků proti bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo
nesteroidní protizánětlivé léky) může způsobit krvácení do žaludku a střev.
Stránka 2 z 5
Kyselina acetylsalicylová zvyšuje účinek současně užívaných perorálních antidiabetik a
metotrexátu používaného při léčbě nádorových onemocnění nebo některých zánětlivých
onemocnění kloubů.
Současné užívání ACYLPYRINu + C s léky na odvodnění a proti vysokému krevnímu tlaku
(diuretika a ACE inhibitory) může způsobit závažné poškození ledvin. Účinek léčby může být
také ovlivněn pokud se ACYLPYRIN + C užívá současně s léky k léčbě dny (probenecid) a při
léčbě nepřijetí orgánu po transplantaci (cyklosporin, takrolimus).
Kyselina ascorbová obsažená v přípravku zvyšuje vstřebávání penicilinu ze střeva.

Užívání ACYLPYRINU + C s jídlem a pitím
ACYLPYRIN + C se má užívat po jídle. Šumivou tabletu rozpusťte ve sklenici vody a vypijte.

Těhotenství a kojení
Dříve než začnete užívat jakýkoliv lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
ACYLPYRIN + C se nesmí užívat ve třetí třetině těhotenství. V první a druhé třetině těhotenství
může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby.
ACYLPYRIN + C se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek
se však kojení musí přerušit, protože kyseliny acetylsalicylová přechází do mateřského mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku ACYLPYRIN + C
Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje 10,713 mmol (= 246,4 mg) sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u
pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (39 mg) draslíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez
draslíku“.

3. JAK SE ACYLPYRIN + C UŽÍVÁ
Nedoporučí-li lékař jinak, užívají dospělí a mladiství od 16 let 1 tabletu v jednotlivé dávce.
Dávku je možné opakovat podle potřeby ve 4-hodinových intervalech. Maximální denní dávka je
6 tablet.
Pokud vám do 3 dnů neklesne horečka nebo do 5 dnů neustoupí bolesti nebo se Váš stav
zhorší, případně se vyskytnou nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o
dalším užívání ACYLPYRINu + C se svým lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte
přípravek déle než 7 dnů i pokud příznaky onemocnění ustupují.

Kyselina acetylsalicylová se nesmí podávat dětem a mladistvým do 16 let v průběhu horečnatého
onemocnění.
Děti a mladiství do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem.
Dávkování vždy určí lékař.

Jestliže jste užil(a) více ACYLPYRINu + C, než jste měl(a),
nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Stránka 3 z 5
Předávkování se může projevit hučením v uších, bolestí hlavy, závratěmi a zmateností.
Závažnější předávkování se projevuje prohloubeným dýcháním, nevolností, zvracením, křečemi
až bezvědomím.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může i ACYLPYRIN + C u některých lidí vyvolat nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání ACYLPYRINu + C se u vás mohou vyskytnout zažívací obtíže, např. pálení žáhy,
nevolnost, zvracení.
Někdy vznikne krvácení nebo proděravění žaludečního nebo duodenálního vředu. Zvýšené riziko
je hlavně u pacientů s anamnézou vředové choroby, alkoholiků a starších pacientů.
Ojediněle se mohou vyskytnout alergické reakce. Pokud se u vás objeví kopřivka, otok, rýma
nebo dušnost, nebo při zvýšené tvorbě modřin a černé stolici (jedná se o projevy zvýšené
krvácivosti) přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.
Zřídka, hlavně při užití vyšších dávek přípravku, může dojít k poškození ledvin nebo k poruchám
acidobazické rovnováhy.
U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním je vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu.
Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou popsány v této příbalové informaci, sdělte to
prosím svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEK ACYLPYRIN + C UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené tubě, aby byl léčivý přípravek chráněn před
světlem a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek se nesmí užívat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek ACYLPYRIN + C obsahuje
Léčivé látky:
Acidum acetylsalicylicum (kyselina acetylsalicylová) 320 mg a
Acidum ascorbicum (vitamín C) 200 mg v 1 šumivé tabletě
Pomocné látky:
kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, draselná sůl
acesulfamu, kyselina fumarová

Jak ACYLPYRIN + C vypadá a co obsahuje toto balení
ACYLPYRIN + C jsou téměř bílé, mramorové, kulaté, ploché tablety se skosenými hranami a
drsným povrchem.
Balení obsahuje 12 šumivých tablet.
Stránka 4 z 5
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
27.10.2010
Stránka 5 z 5

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).