Hlavní navigace

Traumeel ung. 50 g

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění bolesti při lehkých nebo středně závažných poraněních pohybového aparátu. Lehká až středně závažná poranění pohybového aparátu. K vnějšímu použití.

Příbalový leták Traumeel ung. 50 g

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls38548/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Traumeel S, mast
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Traumeel S a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Traumeel S používat
3. Jak se přípravek Traumeel S používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Traumeel S uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK Traumeel S A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kombinovaný přípravek Traumeel S je homeopatická specialita.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
Traumeel S POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Traumeel S:
- Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Traumeel S se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek traumeel S
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala
nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bez omezení
Přípravek Traumeel obsahuje cetylsterylalkohol
Cetylsterylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu)

3. JAK SE PŘÍPRAVEK Traumeel S POUŽÍVÁ

Přípravek je určen k vnějšímu použití. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou
informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Doporučená dávka přípravku je: ráno a večer (v případě potřeby častěji) nanášet na místa bolesti.
Ústí tuby propíchněte trnem v šroubovacím uzávěru.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a
lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540, 241 740 553.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky: V ojedinělých případech alergické kožní reakce.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. JAK PŘÍPRAVEK Traumeel S UCHOVÁVAT
Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25°C
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Traumeel S obsahuje

Léčivými látkami jsou:
Arnica montana D4 1,500 g; Calendula officinalis D4 0,450 g; Hamamelis virginiana D4 0,450
g; Echinacea angustifolia D4 0,150 g; Echinacea purpurea D4 0,150 g; Chamomilla recutita D4
0,150g; Achillea millefolium D4 0,090 g; Symphytum officinale D4 0,100 g; Bellis perennis D4
0,100 g; Hypericum perforatum D6 0,090 g; Aconitum napellus D4 0,050 g; Atropa belladonna
D4 0,050 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,040 g; Calcii sulfidum D6 0,025 g.
Pomocnými látkami jsou: Emulgující cetylsterylalkohol (typ A), tekutý parafin, bílá vazelína,
alkohol 96%, čištěná voda.
Velikost balení: 50,100g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Dr.Peithner Prag s.r.o.
Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4
Tel: 241740540
Fax: 241740553
Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

11.4.2012

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).