Hlavní navigace

Traumeel tablety 50

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Kombinovaný přípravek Traumeel je homeopatická specialita.

Příbalový leták Traumeel tablety 50

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls38613/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Traumeel, tablety
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Traumeel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Traumeel používat
3. Jak se přípravek Traumeel používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Traumeel uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK Traumeel A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kombinovaný přípravek Traumeel je homeopatická specialita.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Traumeel
POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Traumeel:
- Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- Traumeel tablety nepoužívejte v případě známé přecitlivělosti na: Arnica montana (Prha arnika),
Calendula (Měsíček), Achillea (řebříček), Chamomilla (heřmánek) a další složky tohoto
přípravku.
- Na základě obecných znalostí o působení složky Echinacea nesmí být Echinacea používána u
progresivního systémového onemocnění, jako je tuberkulóza, leukémie nebo onemocnění podobné
leukémii, zánětlivé onemocnění pojivové tkáně (kolagen), autoimunitní onemocnění, roztroušená
skleróza, příznaky související s AIDS, infekce HIV nebo jiné virové onemocnění.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Traumeel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Stránka 1 z 3
Přípravek Traumeel obsahuje monohydrát laktosy
- Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento
homeopatický přípravek užívat.
Další léčivé přípravky a přípravek Traumeel
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala
nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bez omezení
3. JAK SE PŘÍPRAVEK Traumeel POUŽÍVÁ

Přípravek je určen k vnitřnímu použití. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou
informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Doporučená denní dávka je 3x denně 1 tableta, při akutních potížích lze užít 1 tabletu každých 15
minut po dobu 2 hodin, poté 3x3 tablety denně. Tablety se užívají před jídlem a nechají se rozpustit v
ústech.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a
lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540, 241 740 553.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky:
v ojedinělých případech se mohou vyskytnout hypersenzitivní reakce.
U léků obsahující heřmánek (Chamomilla), měsíček (Calendula) a echinaceu (Echinacea) se mohou
ojediněle vyskytnout alergické kožní reakce (zarudnutí, otok a svědění), vzácně otoky obličeje,
dušnost, závratě a hypotenze.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. JAK PŘÍPRAVEK Traumeel UCHOVÁVAT

Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25°C
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí
Stránka 2 z 3
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Traumeel obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Arnica montana D4 15,0 mg, Calendula officinalis D4 15,0 mg, Hamamelis virginiana D4 15,0 mg,
Achillea millefolium D4 15,0 mg, Atropa belladonna D4 75,0 mg, Aconitum napellus D4 30,0 mg,
Mercurius solubilis Hahnemanni D8 30,0 mg, Calcii sulfidum D8 30,0 mg, Chamomilla recutita D4
24,0 mg, Symphytum officinalis D8 24,0 mg, Bellis perennis D4 6,0 mg, Echinacea angustifolia D4
6,0 mg, Echinacea purpurea D4 6,0 mg, Hypericum perforatum D4 3,0 mg.
Pomocnými látkami jsou: magnesium stearát, monohydrát laktosy

Velikost balení: 50, 250 ks

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Dr.Peithner Prag s.r.o.
Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4
Tel: 241740540
Fax: 241740553
Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

11.4.2012
Stránka 3 z 3

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).