Hlavní navigace

Thajská tygří mast Golden Cup balm 12 g

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Thajská tygří mast Golden Cup Balm 22g Thajská tygří mast GOLDEN CUP je vyrobena tradičními postupy pouze z přírodních surovin a její příznivý vliv na zdraví člověka jí zajistily světovou proslulost.

Příbalový leták Thajská tygří mast Golden Cup balm 12 g

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls257300/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ambroxol AL 30
ambroxoli hydrochloridum
tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Pokud se do 7- 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Ambroxol AL 30 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambroxol AL 30 užívat
3. Jak se přípravek Ambroxol AL 30 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ambroxol AL 30 uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Ambroxol AL 30 a k čemu se používá

Ambroxol AL 30 patří do skupiny expektorancií, mukolytik.

Ambroxol, léčivá látka přípravku, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního
surfaktantu (látka pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek zajišťující
posun hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu
(mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle.

Přípravek Ambroxol AL 30 se užívá při akutních a chronických zánětlivých a infekčních
onemocněních horních i dolních dýchacích cest. Jedná se např. o akutní a opakované záněty průdušek,
hrtanu a průdušnice, rýmu a záněty nosohltanu (a související záněty středouší a vedlejších dutin
nosních), a dále o chronická onemocnění jako např. chronická bronchitida a chronická obstrukční
plicní nemoc. Akutní a chronická onemocnění dýchacích cest jsou provázena zvýšenou tvorbou
vazkého průduškového hlenu a jeho ztíženým vykašláváním. Mukolytická léčba (tzn. snižující
viskozitu hlenu) usnadňuje toto vykašlávání.
Přípravek Ambroxol AL 30 je určen pro dospělé a děti od 12 let.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambroxol AL 30 užívat

Neužívejte přípravek Ambroxol AL 30
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ambroxol nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
Stránka 1 z 4
Upozornění a opatření
Pokud se při užívání přípravku Ambroxol AL 30 objeví nová vyrážka na kůži nebo na sliznici, je třeba
lék vysadit a okamžitě vyhledat lékaře. Může se jednat o vzácné kožní projevy (vyvolané vlastním
onemocněním nebo užíváním dalších léků), které se mohou objevit při užívání mukolytických látek,
jako je např. ambroxol.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek Ambroxol AL 30
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval/a v
nedávné době, nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu.

Současné užívání přípravku Ambroxol AL 30 a antibiotik (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede
ke zvýšení koncentrace antibiotik ve hlenu, který se vytváří v dýchacích cestách.

Bez porady s lékařem neužívejte jiné léky na kašel.

Další klinicky významné působení s ostatními léky není známo.

Užívání přípravku Ambroxol AL 30 s jídlem a pitím a alkoholem
Tablety užívejte po jídle a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství a kojení a fertilita
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotné ženy mohou přípravky užívat pouze po poradě s lékařem, jejich užívání není doporučeno
v prvních 3 měsících těhotenství. Není doporučeno užívat přípravek Ambroxol AL 30 při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Ambroxol AL 30 nemá žádný vliv na Vaši schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje.

Přípravek Ambroxol AL 30 obsahuje laktózu.
Pokud trpíte nesnášenlivostí k některým cukrům, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete
přípravek užívat.
3. Jak se přípravek Ambroxol AL 30 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud není lékařem určeno jinak, je doporučeno následující dávkování:

Dospělí a děti od 12 let:
1 tableta 3x denně
Léčebný účinek může být zvýšen podáním 2 tablet 2x denně.
Způsob podání
Tablety užívejte po jídle a zapíjejte je.

Délka léčby
Stránka 2 z 4
Délka léčby přípravkem Ambroxol AL 30 je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu
onemocnění. Pokud se však příznaky významně nezlepší během 7-10 dnů nebo při zhoršování
příznaků, je třeba vyhledat lékaře.

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Ambroxol AL 30, než jste měl(a)
Dosud nebyly zaznamenány žádné projevy předávkování. Pokud se projevy předávkování vyskytnou,
vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Ambroxol AL 30
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Přípravek Ambroxol AL 30 je obvykle dobře snášen.

Mohou se dostavit lehké zažívací obtíže (pálení žáhy, nechutenství, příležitostně pocit na zvracení,
zvracení, průjem).
Mohou se vyskytnout alergické reakce, zejména kožní vyrážky, kopřivka, angioedém, anafylaktické
reakce (včetně anafylaktického šoku). Pokud se při užívání přípravku Ambroxol AL 30 objeví nová
vyrážka na kůži nebo na sliznici, je třeba lék vysadit a okamžitě vyhledat lékaře. Může se jednat o
vzácné kožní projevy (vyvolané vlastním onemocněním nebo užíváním dalších léků), které se mohou
objevit při užívání mukolytických látek, jako je např. ambroxol.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. Jak přípravek Ambroxol AL 30 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za "Použitelné do:"
nebo "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce při teplotě do 25°C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ambroxol AL 30 obsahuje
Léčivá látka: Ambroxoli hydrochloridum 30 mg v 1 tabletě
Stránka 3 z 4
Pomocné látky: Krospovidon, mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát,
kukuřičný škrob, hydratovaný oxid křemičitý, povidon, oxidovaný kukuřičný škrob.

Jak přípravek Ambroxol AL 30 vypadá a co obsahuje toto balení
Ambroxol AL 30 jsou kulaté, bílé tablety, bikonvexní s půlící rýhou na jedné straně.

Velikost balení: 20, 50, 100 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci
ALIUD PHARMA GmbH
Gottlieb – Daimler – Str. 19
D-89150 Laichingen, Německo

Výrobce:
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.12.2012
Stránka 4 z 4

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).