Hlavní navigace

Tebokan 40mg potahové tablety 100ks

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Obsahuje speciální extrakt z Ginkgo biloba EGb 761, který zlepšuje paměť a koncentraci, metabolismus nervových buněk, prokrvení a oddálí příznaky stárnutí.

Příbalový leták Tebokan 40mg potahové tablety 100ks

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls118445/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TEBOKAN 40 mg
Potahované tablety

Ginkgo bilobae extractum sicc. normatum (EGb 761)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
- Pokud se do 8 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je TEBOKAN 40 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TEBOKAN 40 mg užívat
3. Jak se TEBOKAN 40 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak TEBOKAN 40 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE TEBOKAN 40 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

TEBOKAN 40 mg obsahuje speciální extrakt EGb 761 z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba),
standardizovaný na 24% flavonových glykosidů a 6% terpenových laktonů (ginkgolidy A, B, C, J a
bilobalid), který má účinek vazodilatační (cévy rozšiřující) v tepenné oblasti a reologický (zlepšuje
průtokové vlastnosti krve). Snížením kapilární propustnosti (permeability) působí lehce protiedémově
(proti otokům). Podporuje žilní tonus (napětí), zlepšuje využití glukózy v buňkách a snižuje tvorbu a
přítomnost nežádoucích produktů vznikajících při metabolismu (tzv. volných kyslíkových radikálů).
Přípravek zvyšuje syntézu a uvolňování substance nazývající se acetylcholin, jejíž množství je ve stáří
sníženo.
Bez porady s lékařem se přípravek užívá
- při poruchách duševní výkonnosti s příznaky: poruchy paměti, poruchy koncentrace, emoční labilita
hlavně u starších osob.

Po poradě s lékařem se dále přípravek užívá
- při syndromu demence (primární degenerativní demence Alzheimerova typu, vaskulární demence,
smíšené formy demence).
- při poruchách prokrvení končetin a mikrocirkulace jako je obstrukční choroba periferních tepen ve
stadiu I.-II. podle Fontaina (claudicatio intermittens), Raynaudův syndrom apod.,
- při senzorických poruchách na základě cévní insuficience (nedostatečnosti): závratích, ušních
šelestech (tinitus), snížení sluchu u starších osob.
1/4
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TEBOKAN 40 mg
UŽÍVAT

Neužívejte TEBOKAN 40 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na extrakty z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba)
nebo na kteroukoli další složku léku TEBOKAN 40 mg.

Upozornění a opatření

Před užitím Tebokanu 40 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

TEBOKAN 40 mg není vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku. Přípravek se nedoporučuje užívat
při patologických (chorobných) krvácivých stavech.
Děti a dospívající
Vzhledem k tomu, že nejsou dostupné dostatečné výsledky týkající se aplikace tohoto přípravku u dětí,
neměl by být podáván dětem mladším 12 let.

Další léčivé přípravky a Tebokan 40 mg
Nelze vyloučit interakci s léky, které snižují srážení krve. Je třeba opatrnosti při případném současném
podávání léčiv s obdobnými účinky (např. léčivy působícími rozšíření cév či zrychlení srdeční činnosti
apod.)
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
O vhodnosti současného užívání přípravku Tebokan 40 mg s dalšími léky se poraďte se svým lékařem.

Těhotenství a kojení
Užívání přípravku Tebokan 40 mg se v době těhotenství a kojení nedoporučuje.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není relevantní.

TEBOKAN 40 mg potahované tablety obsahuje cukr laktózu. Pokud Vám Váš lékař oznámil, že
trpíte přecitlivělostí na některé cukry, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete lék užívat.

3. JAK SE TEBOKAN 40 mg UŽÍVÁ

Vždy užívejte Tebokan 40 mg přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je následující:
Při poruchách duševní výkonnosti:
Obvyklá dávka přípravku je 1 potahovaná tableta (odpovídá 40 mg extraktu z ginkgo biloba) podávána
3 x denně. Potahované tablety se užívají ráno, v poledne a večer nerozkousané, zapíjejí se tekutinou.
Užívání Tebokanu 40 mg není závislé na jídle. Doba léčby závisí na závažnosti příznaků a měla by
trvat nejméně 8 týdnů. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 8 týdnů, vyhledejte lékaře.
Bez porady s lékařem se Tebokan 40 mg nesmí užívat déle než 3 měsíce, neboť po této době je třeba
přehodnocení léčby.

Při syndromu demence /typy viz výše/:
2/4
1 - 2 potahované tablety třikrát denně. Délka podávání musí být úměrná tíži postižení, minimální doba
léčby by měla být nejméně 8 týdnů (chronické onemocnění), po tříměsíční terapii je třeba posoudit
prospěšnost pokračování v léčbě.

Při poruchách prokrvení končetin, mikrocirkulace (oběh tekutiny na úrovni jednotlivých tkání) a při
senzorických (smyslových) poruchách:
Podávat 1 potahovanou tabletu 3 x denně až 2 potahované tablety 2 x denně.
Obstrukční choroba periferních tepen: podávat minimálně po dobu 6 týdnů, teprve pak dojde
k prodloužení úseku, který nemocný dokáže ujít s úlevou od bolesti. Při léčbě vertiga (závrať) a tinitu
(ušní šelest) však kůra delší než 6-8 týdnů nepřináší další terapeutický prospěch.

Jestliže jste užil(a) více Tebokanu 40 mg, než jste měl(a)
TEBOKAN 40 mg je lék, který je velmi dobře snášen. Symptomy z předávkování nebyly dosud
zaznamenány.

Jestliže jste zapomněl(a) užít TEBOKAN 40 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání tak, jak
Vám předepsal lékař nebo je napsané v této příbalové informaci.

Jestliže jste přestal(a) užívat TEBOKAN 40 mg

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou žádné ověřené údaje týkající se frekvence nežádoucích účinků pozorovaných při léčbě
přípravky obsahujícími Ginkgo biloba, jelikož tyto nežádoucí účinky jsou známy z jednotlivých
hlášení pacientů, lékařů nebo lékárníků. Podle těchto hlášení se mohou při léčbě Tebokanem 40 mg
vyskytnout následující vedlejší příznaky: bolest hlavy, krvácení z jednotlivých orgánů, mírné
gastrointestinální potíže, kožní alergické reakce (zčervenání, otok, svědění).
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. JAK TEBOKAN 40 mg UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30° C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

TEBOKAN 40 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
3/4
Co TEBOKAN 40 mg obsahuje

Léčivou látkou je standardizovaný extrakt Ginkgo biloba (EGb 761) (Ginkgo bilobae extractum
siccum normatum (35 – 67 : 1)) extrahovaný acetonem 60% (m/m) v množství 40 mg v 1 potahované
tabletě obsahující 8,8-10,8 mg flavonových glykosidů a 2,16-2,64 mg terpenových laktonů
(ginkgolidy A, B, C, J a bilobalid).
Pomocnými látkami jsou: sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa
monohydrát laktózy, makrogol 1500, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa,
dimetikonová emulze SE 2, mastek, oxid titaničitý E 171, žlutý oxid železitý E 172.

Jak TEBOKAN 40 mg vypadá a co obsahuje toto balení

TEBOKAN 40 mg je žlutá, hladká, kulatá potahovaná tableta. TEBOKAN 40 mg je dostupný v balení
po 20, 50, 100 (50+50), 100, 150 a 200 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
D-76227 Karlsruhe
Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
CZ- 140 00 Praha 4
Tel: +420241740447
E-mail: info@schwabe.cz
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5.12.2012.
4/4

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).