Hlavní navigace

Strepsils Plus orální pastilky 24

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Přípravek se užívá k léčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, dásní a jako podpůrná léčba u anginy.

Příbalový leták Strepsils Plus orální pastilky 24

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls37709/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
STREPSILS PLUS
pastilky
amylmetakresolum, dichlorbenzenmethanolum, lidocaini hydrochloridum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto vždy užívejte tento přípravek přesně
v souladu s příbalovou informaxcí nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka, aby Vám co nejvíce
prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, neprodleně navštivte lékaře.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Strepsils Plus a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Strepsils Plus užívat
3. Jak se přípravek Strepsils Plus užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Strepsils Plus uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK STREPSILS PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Strepsils Plus je otorinolaryngologikum, lokální antiseptikum dutiny ústní a hltanu.

Strepsils Plus je kombinovaný přípravek. Obsahuje dichlorbenzenmethanol a amylmetakresol, které mají
antiseptické účinky a ničí bakterie, způsobující bolesti v krku a záněty ústní dutiny. Lidokain mírní bolesti
místním tlumivým působením na nervová zakončení ve tkáních.

Strepsils Plus se užívá k léčbě zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu (bolesti v krku, chrapot, afty,
záněty dásní).

Pastilky Strepsils Plus mohou užívat dospělí a děti od 12 let.
1/4
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK STREPSILS PLUS UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Strepsils Plus:
- jestliže jste přecitlivělý/á na léčivé látky amylmetakresol, dichlorbenzenmetanol, lidokain nebo
kteroukoli složku přípravku Strepsils Plus;
- jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Přípravek není určen dětem do 12 let věku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Strepsils Plus je zapotřebí:
Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 5 dnů nebo se objevuje vyšší teplota, bolest hlavy, nevolnost
nebo zvracení, poraďte se se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a Strepsils Plus:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Strepsils Plus a účinky dalších léků užívaných k léčbě zánětlivých onemocnění dutiny
ústní a hltanu se mohou navzájem ovlivňovat. O vhodnosti užívání přípravku zároveň s těmito léky se
poraďte s lékařem.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek se nemá užívat během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Nejsou známy žádné nežádoucí vlivy přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Strepsils Plus:
Strepsils Plus obsahuje glukosu a sacharosu. Jestli-že Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se o vhodnosti užívání přípravku se svým lékařem.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK STREPSILS PLUS UŽÍVÁ

Vždy užívejte Strepsils Plus přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti nad 12 let: pastilky se cucají nebo se nechají volně rozplynout v ústech.

Pastilky se mohou užívat každé dvě až tři hodiny. V průběhu 24 hodin by se nemělo užít více než
8 pastilek.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě; léčba by neměla trvat déle než 5 dnů.
2/4
Jestliže jste užil/a více pastilek Strepsils Plus, než jste měl/a:
Při předávkování, které je vzhledem k charakteru přípravku velmi nepravděpodobné, nebo při náhodném
požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže máte další otázky týkající se užívání přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo s lékárníkem.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Strepsils Plus nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, výjimečně se mohou vyskytnout alergické reakce, které se mohou
projevovat jako kožní vyrážka nebo pocit pálení v ústech.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
5. JAK PŘÍPRAVEK STREPSILS PLUS UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Strepsils Plus obsahuje:
- Léčivé látky jsou dichlorbenzenmethanolum 1,2 mg; amylmetacresolum 0,6 mg a lidocaini
hydrochloridum 10,0 mg.
- Pomocné látky jsou prostý sirup, tekutá glukosa, kyselina vinná, dihydrát sodné soli sacharinu,
levomenthol, silice máty peprné, badyáníková silice, chinolinová žluť (E 104), indigokarmín (E 132).

Jak přípravek Strepsils Plus vypadá a co obsahuje toto balení:
Světle modrozelené pastilky okrouhlého tvaru, charakteristické vůně s vyraženým logem „S“ na obou
stranách.

Balení obsahuje 2, 6, 8, 12, 16 nebo 24 pastilek.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
3/4
Slough, Velká Británie

Výrobce:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham, Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel.: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 29.2.2012
4/4

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).