Hlavní navigace

Stoptussin sirup 180ml

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Přípravek tlumí dráždění ke kašli, mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. Přípravek mohou užívat děti od 6 měsíců, dospívající a dospělí.

Příbalový leták Stoptussin sirup 180ml

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
sp.zn. sukls244711/2009

Příbalová informace: informace pro uživatele

STOPTUSSIN SIRUP

(Butamirati citras, guaifenesinum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informacidříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro vás důležité údaje.
- Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete
potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás
vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem..

Co naleznete v této příbalové informaci::
1. Co je přípravek STOPTUSSIN sirup a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOPTUSSIN sirup užívat
3. Jak se přípravek STOPTUSSIN sirup užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek STOPTUSSIN sirup uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek STOPTUSSIN sirup a k čemu se používá
Přípravek tlumí dráždění ke kašli, mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho
vykašlávání.
Přípravek STOPTUSSIN sirup je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle
různého původu. Přípravek lze podat i k utišení kašle před a po operaci na doporučení lékaře.
Přípravek mohou užívat děti od 6 měsíců, dospívající a dospělí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOPTUSSIN sirup užívat

Neužívejte přípravek STOPTUSSIN sirup
- jestliže jste přecitlivělý(á) / alergický(á) na guaifenesin, butamirát nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- jestliže trpíte onemocněním projevujícím se svalovou slabostí (myasthenia gravis)
- v prvních třech měsících těhotenství
- u dětí mladších 6 měsíců.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku STOPTUSSIN sirup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže trpíte vlhkým či dlouhotrvajícím kašlem souvisejícím s kouřením, astma, chronickým zánětem
průdušek nebo rozedmou plic (emfyzémem), neměli byste být léčeni kombinací léčivých látek
butamirát a guaifenesin, kterou obsahuje tento přípravek.
Další léčivé přípravky a přípravek Stoptussin sirup
Účinky přípravku STOPTUSSIN sirup a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně
ovlivňovat.
Guaifenesin zvyšuje účinek léků proti nachlazení a bolestem obsahujících paracetamol nebo kyselinu
acetylsalicylovou, zvyšuje tlumivý účinek alkoholu, léků působících na centrální nervový systém jako

1
jsou léky na uklidnění a na spaní (sedativa a hypnotika) nebo celková anestetika, a zvyšuje účinek
léků, které uvolňují napětí kosterního svalstva (myorelaxancia).

Přípravek může falešně zvýšit hladiny kyseliny vanilmandlové a 5-hydroxy-indoloctové při jejich
stanovení v moči. Pokud budete podstupovat toto laboratorní vyšetření moči, léčbu přípravkem
STOPTUSSIN sirup je nutné přerušit 48 hodin před sběrem moči.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek STOPTUSSIN sirup s jídlem a pitím
Je vhodné sirup užívat po jídle. Sirup se zapíjí tekutinou (vodou, čajem, ovocnou šťávou apod.).

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek se nesmí užívat v prvních třech měsících těhotenství, užívání přípravku v dalším průběhu
těhotenství a v období kojení je možné pouze na doporučení lékaře.

.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek STOPTUSSIN sirup má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, a
může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost. Pokud u Vás dojde k ovlivnění
pozornosti, nevykonávejte činnosti jako je řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách
apod.

Přípravek STOPTUSSIN sirup obsahuje roztok maltitolu.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
3. Jak se přípravek STOPTUSSIN sirup užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek STOPTUSSIN sirup se užívá podle hmotnosti pacienta:

Hmotnost Množství sirupu Frekvence
pacienta v jedné dávce podávání
do 12 kg 1,25 ml 3-4krát denně
12-20 kg 2,5 ml 3krát denně
20-40 kg 2,5 ml 3-4krát denně
40-70 kg 5 ml 3krát denně
70-90 kg 5 ml 4krát denně
nad 90 kg 7,5 ml 3-4krát denně

Příslušné množství sirupu se odměří pomocí přiložené odměrky nebo dávkovací pipety (viz níže
Návod k použití plastové dávkovací pipety) a zapíjí se tekutinou (vodou, čajem, ovocnou šťávou
apod.).

Odstup mezi jednotlivými dávkami má být 4-6 hodin.
2
Pokud u Vás do 3 dnů nedojde ke zlepšení příznaků nebo se příznaky zhorší, musíte se poradit
s lékařem.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Stoptussin sirup je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste užil(a) více přípravku STOPTUSSIN sirup, než jste měl(a)
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem či dospělým, okamžitě vyhledejte lékaře či
lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek STOPTUSSIN sirup
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při doporučeném dávkování je přípravek obvykle dobře snášen.
Často se mohou vyskytnout zažívací potíže (nevolnost, nechutenství, bolesti žaludku, zvracení,
průjem), bolesti hlavy a závratě
Velmi vzácně se mohou vyskytnout kožní reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, kopřivka).
V případě výskytu kožních reakcí z přecitlivělosti nebo přetrvávajících zažívacích potíží vyhledejte
lékaře, jakmile to bude možné. Při výskytu dušnosti, teploty, neklidu, vyrážky u kojenců a batolat
vyhledejte lékaře ihned.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku
5. Jak přípravek STOPTUSSIN sirup uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chraňte před mrazem.
Po prvním otevření může být přípravek používán po dobu 4 týdnů.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do:.. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

3
6. Obsah balení a další informace

Co přípravek STOPTUSSIN sirup obsahuje

- Léčivými látkami jsou butamirati citras 0,08 g; guaifenesinum 2,0 g ve 100 ml sirupu.
- Pomocnými látkami jsou roztok maltitolu, kyselina sorbová, monohydrát kyseliny citronové,
dihydrát natrium-citrátu, propyl-gallát, dihydrát dinatrium-edetátu, draselná sůl acesulfamu,
natrium-cyklamát, hyetelosa, karamelové aroma a čištěná voda.

Jak přípravek STOPTUSSIN sirup vypadá a co obsahuje toto balení
Bezbarvý až jemně nažloutlý, čirý roztok, slabě aromatizovaný.
Velikost balení: 100 ml nebo 180 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29 č.p.305, PSČ 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.1.2014.
Návod k použití plastové dávkovací pipety

Pro snadnější a přesnější dávkování přípravku STOPTUSSIN sirup je v balení přiložena dávkovací
pipeta a držák (viz obrázek A).

1. Odšroubujte uzávěr lahvičky (proti směru hodinových ručiček).
2. Uvnitř hrdla lahvičky je plastový adaptér.
3. Zasuňte pipetu do adaptéru lahvičky ve svislé pozici (viz obrázek B).
4. Následně lahvičku s nasazenou pipetou obraťte dnem vzhůru, pipetu si přidržte a tahem za píst
natáhněte potřebné množství sirupu (viz obrázek C).
5. Vraťte lahvičku s pipetou zpět do svislé polohy.
6. Pipetu s nataženým sirupem jemným tahem vytáhněte z adaptéru.
7. Odměřené množství sirupu je připraveno k aplikaci.
8. Zašroubujte uzávěr lahvičky (po směru hodinových ručiček, adaptér zůstává v hrdle lahvičky).
9. Po aplikaci je doporučeno promýt pipetu vlažnou vodou.
10. Pro uložení pipety můžete použít držák, který nalepíte na lahvičku (viz obrázek D)
A. kompletní rozložené balení
4
B. nasazení pipety na lahvičku
C. natažení sirupu do pipety
D. uložení pipety po aplikaci
5
6

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).