Hlavní navigace

Stadalax perorální tablety potažené 20x5mg

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Používá se při krátkodobé léčbě zácpy a při poruchách vyžadujících usnadnění peristaltiky tlustého střeva, jako je např. trombóza haemorhoidálních žil, fisura, prolaps, fistula nebo nádor v oblasti konečníku či operace střev.

Příbalový leták Stadalax perorální tablety potažené 20x5mg

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
sp.zn. sukls252727/2011
STADALAX
5 mg, obalené tablety
bisacodylum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře, nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je STADALAX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STADALAX užívat
3. Jak se přípravek STADALAX používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek STADALAX uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je STADALAX a k čemu se používá

STADALAX je projímadlo, které patří do skupiny tzv. triarylmethanových léčiv.

STADALAX se používá
Ke krátkodobé léčbě zácpy a při onemocněních, kdy je nutné, aby stolice byla měkká a její
vyprazdňování snadné.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STADALAX užívat

NEUŽÍVEJTE přípravek STADALAX
jestliže jste alergický(á) na bisakodyl nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
jestliže trpíte následujícími obtížemi, např. bolestí břicha, nevolností, zvracením, horečkou.
Tyto obtíže mohou být známkami závažného onemocnění (neprůchodnost střev se zrychlením
střevní peristaltiky (pohybů střev), ileus, akutní zánět v břišní dutině, akutní bolest břicha,
která musí být léčena chirugicky, např. zánět slepého střeva). Pokud výše zmíněné příznaky
máte, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
jestliže trpíte onemocněním,spojeným s nerovnováhou vody a elektrolytů (např. výrazná
dehydratace/odvodnění)
přípravek nepodávejte dětem do 2 let
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku STADALAX se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem

V případě zácpy je nutné projímadla užívat pouze krátkodobě.

Pokud trpíte chronickou zácpou, poraďte se před užíváním tohoto přípravku s lékařem.

Zývšená ztráta tekutin může vést k dehydrataci (odvodnění). To může mít v určitých případech (např.
u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo u starších pacientů) škodlivé zdravotní následky. V těchto
případech je třeba přípravek STADALAX vysadit a znovu jej lze začít užívat pouze pod dohledem
lékaře.

Při užívání tohoto přípravku se u některých pacientů objevila krev ve stolici. Obvykle se objevila jen
v malém množství a tyto obtíže samovolně ustoupily. Přesto vždy upozorněte v takovém případě
svého lékaře, aby vyloučil jiné onemocnění.

Další léčivé přípravky a přípravek STADALAX

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida)
Antacida neužívejte spolu s přípravkem STADALAX, aby se léčivá látka přípravku STADALAX
neuvolnila z tablety předčasně.
Pokud potřebujete antacidum, neužívejte jej dříve než půl hodiny po užití přípravku STADALAX.

Močopudné léky, hormony kůry nadledvin
Léčivá látka tohoto přípravku- bisakodyl- může zvýšit ztrátu (vylučování) draslíku, kterou způsobují
močopudné léky (diuretika) nebo hormony kůry nadledvin)

Léky na posílení srdeční činnosti
V důsledku ztráty draslíku se může zvýšit citlivost k některým lékům na posílení srdeční činnosti
(srdeční glykosidy)
Užívání přípravku STADALAX s jídlem a pitím
Přípravek STADALAX neužívejte spolu s mlékem.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat
U léčivé látky bisakodylu nebyly dosud hlášeny žádné škodlivé nebo nežádoucí účinky při podávání
v těhotenství. Studie hodnotící jeho podávání v těhotenství ale nebyly provedeny. Proto
STADALAXv těhotenství užívejte jen na doporučení lékaře.

Léčivá látku přípravku STADALAX nepřechází do mléka, a proto může být tento přípravek v době
kojení užíván.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit či obsluhovat stroje.
Prosím, mějte ale na paměti, že se mohou objevit nežádoucí účinky jako je závrať nebo křeče v břiše,
které by mohly Vaši schopnost řídit či obsluhovat stroje snížit.

.
STADALAX obsahuje glukózu, laktózu a sacharózu.
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek
užívat.
3. Jak se přípravek STADALAX užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem
Doporučená dávka přípravku STADALAX je:

Podávání u dětí:
Děti ve věku 10 let a mladší s chronickou zácpou musí být léčeni pouze pod dohledem lékaře.

Bisakodyl se nesmí podávat u dětí do 2 let.

Krátkodobá léčba zácpy:
Dospělí, dospívající a děti starší než 10 let:
Pro dosažení okamžitého účinku se podává 1-2 obalené tablety (5-10 mg)/den večer před spaním.

Děti ve věku 2-10 let:
Pro dosažení okamžitého účinku se podává 1obalená tableta (5mg)/den večer před spaním.

Způsob podání
Tablety se užívají ráno nebo večer nalačno a zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny.
Tablety nekousejte.

Pokud přípravek STADALAX užijete večer, dostaví se nutkání na stolici přibližně 10 hodin poté.

Pokud přípravek STADALAX užijete ráno nalačno, dostaví se nutkání na stolici přibližně 6 hodin
poté.

Délka léčby
Bez porady s lékařem lze přípravek STADALAX užívat pouze krátkodobě (nejdéle po dobu jednoho
týdne). Pokud trpíte chronickou (dlouhotrvající) zácpou, poraďte se s lékařem.

Prosím, poraďte se se svým lékařem, pokud máte pocit, že účinek přípravku STADALAX je příliš silný
nebo slabý.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku STADALAX než jste měl(a)
Předávkování může vést k průjmům a křečím v břiše. Zároveň dochází k velkým ztrátám tekutin,
draslíku a dalších elektrolytů (minerálů). Jestliže se u Vás objeví tyto obtíže, poraďte se s lékařem.

Způsob, jakým je předávkování léčeno, závisí na tom, jaké příznaky převažují . Pokud je to nutné,
ztráty tekutin a solí (zvláště draslíku) musejí být nahrazeny

Upozornění
Je obecně známo, že dlouhodobé nadměrné užívání projímadel (např. přípravku STADALAX) může
mít za následek chronické průjmy, bolest břicha, sníženou hladinu draslíku v krvi, zvýšené vylučování
aldosteronu (hormon kůry nadledvin) nebo může vést ke vzniku ledvinových kamenů. Při
dlouhodobém nadměrném užívání projímadel byly také hlášeny případy poškození tkáně ledvin,
zvýšení koncentrací alkalických látek v krvi (metabolická alkalóza) a vznik svalové slabosti (v
důsledku nízkých hladin draslíku v krvi).
Jestliže jste zapomněl (a) užít pravidelnou dávku přípravku STADALAX
Nezdvojujte další dávku, abyste nahradili zapomenutou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky, které se objevily při užívání tohoto přípravku, byly bolest
břicha a průjem.

Hodnocení nežádoucích účinků vychází z následujících četností:
Velmi časté Postihují vice než 1 pacienta z 10
Časté Postihují 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté Postihují 1 až 10 pacientů z 1000
Vzácné Postihují 1 až 10 pacientů z 10 000
Velmi vzácné Postihují less than 1 pacienta z 10 000
Není známo Četnost nelze z dostupných údajů určit
Možné nežádoucí účinky

Poruchy imunitního systému
Vzácné: alergické reakce včetně těžké celkové alergické reakce (anafylaktická reakce), otoky kůže a
sliznic různých částí těla (angioneurotický edém)

Poruchy metabolismu a výživy
Vzácné: ztráta tekutin

Poruchy postihující žaludek a střeva Časté: křeče v břiše, bolesti břicha, průjem, nevolnost,
zvracení, krev ve stolici, žaludeční obtíže, obtíže v oblasti řitního otvoru a konečníku.

Poruchy nervového systému
Méně časté: závrať
Vzácné: krátká ztráta vědomí (synkopa)

Pacienti, kteří užívali bisakodyl, také hlásili případy náhle vzniklé závrati nebo krátké záchvaty
bezvědomí (synkopa). V těchto případech bylo pravděpodobné, že ke krátkým synkopám došlo buď
v průběhu samotného vyprazdňování nebo tlakem na stolici nebo reakcí oběhového systému na bolesti
zažívacího traktu, způsobené zácpou, ale že tyto případy synkop nesouvisely nutně s podáváním
bisakodylu jako takového.
Při nevhodném užívání tohoto přípravku ( po příliš dlouhou dobu nebo v příliš vysokých dávkách) je
běžné, že dochází ke ztrátě tekutin, draslíku a jiných solí. Následkem těchto změn se může zpomalené
vyprazdňování střev ještě více zpomalit. Mohou se také objevit poruchy funkce srdce a svalová
slabost, zvláště tehdy, kdy se zároveň užívají močopudné léky (diuretika) a hormony kůry nadledvin
(kortikosteroidy). Citlivost na některé léky, které posilují srdeční činnost (srdeční glykosidy) se může
zvýšit a snížená hybnost střev se může ještě zhoršit.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
5. Jak přípravek STADALAX uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25° C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace

Co přípravek STADALAX obsahuje
Léčivou látkou jebisacodylum 5 mg v 1 obalené tabletě

Dalšími složkami přípravku STADALAX jsou:
mikrokrystalická celulosa, celacefát, sirup tekuté glukosy, směs mono-, di, triglyceridů, bramborový
škrob, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, dextrin, panenský ricinový olej,
sacharosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, talek, montanglykolový vosk, oxid titaničitý,

Jak přípravek STADALAX vypadá a co obsahuje toto balení
STADALAX jsou bílé, hladké, kulaté bikonvexní obalené tablety, uložené v blistru.

Velikost balení:
20 obalených tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
4.9.2013

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).