Hlavní navigace

ConvaTec Podložka 2D NATURA Flexibilní 45mm 5 ks

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Podložka 2D NATURA Flexibilní 45mm 5ks Podložka slouží pro ošetření vývodu stomie. Podložky Natura jsou základem dvoudílného systému. Všechny typy podložek lze kombinovat se všemi druhy sáčků dvoudílného systému za předpokladu, že mají stejný průměr přírubového kroužku.

Příbalový leták ConvaTec Podložka 2D NATURA Flexibilní 45mm 5 ks

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls138786/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Nurofen pro děti čípky 60 mg
Ibuprofenum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek Nurofen pro děti
používat pečlivě podle návodu, aby Vašemu dítěti či Vám co nejvíce prospěl.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 Pokud se Vaše příznaky nebo příznaky Vašeho dítěte po 3 dnech zhorší nebo se nezlepší,
neprodleně vyhledejte lékaře.
 Jestliže se jakýkoliv nežádoucí účinek zhorší nebo zaznamenáte nežádoucí účinek, který není
uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Nurofen pro děti a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nurofen pro děti používat
3. Jak se přípravek Nurofen pro děti používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Nurofen pro děti
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ibuprofen patří do skupiny léků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs). Tyto léčivé
přípravky působí tak, že mění odpověď těla na bolest, otok a zvýšenou tělesnou teplotu.

Přípravek Nurofen pro děti je určený k symptomatické léčbě:
 horečky, včetně horečky po očkování;
 mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, bolest zubů, bolest v krku, bolesti při
prořezávání zubů, pooperační bolest a bolest při zranění měkkých tkání (pohmoždění, podvrtnutí
apod.)., a dále bolestí a horečky provázejících nachlazení a chřipku.

Použití přípravku Nurofen pro děti se doporučuje v případě, že lék není vhodné podávat perorálně
(ústy), například pokud pacient zvrací.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NUROFEN
PRO DĚTI POUŽÍVAT

Přípravek Nurofen pro děti nepoužívejte:
 jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergičtí (přecitlivělí) na ibuprofen, jinou podobnou látku proti
bolesti ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAIDs) nebo na kteroukoliv další
složku přípravku Nurofen pro děti;
 jestliže se u Vás nebo u Vašeho dítěte někdy objevila reakce po podání kyseliny acetylsalicylové
nebo jiné látky proti bolesti (NSAIDs) projevující se jako potíže s dýcháním, astma, rýma nebo
kopřivka;
1/7
 jestliže jste Vy nebo Vaše dítě někdy trpěli krvácením nebo proděravěním (perforací) v trávícím
traktu v souvislosti s užíváním NSAIDs;
 v případě aktivního či v minulosti prodělaného vředového onemocnění žaludku či krvácení
v žaludku;
 jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte závažnou poruchou funkce jater či ledvin nebo selháváním
srdce;
 přípravek nepoužívejte v posledních třech měsících těhotenství;
 jestliže Vaše dítě váží méně než 6 kg (nedosáhlo 3 měsíců věku).

Zvláštní opatrnosti při užívání tohoto přípravku je zapotřebí:
Poraďte se s lékařem dříve, než začnete čípky používat, pokud trpíte některým z uvedených stavů:
 při některých kožních onemocněních (systémový lupus erythematodes - SLE nebo smíšená
kolagenóza, tj. choroba pojivové tkáně);
 jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte nebo jste v minulosti trpěli onemocněním střev (ulcerózní
kolitida nebo Crohnova nemoc);
 při onemocnění konečníku nebo řitního otvoru;
 jestliže jste Vy nebo Vaše dítě někdy trpěli na vysoký krevní tlak a/nebo onemocnění srdce;
 jestliže máte Vy nebo Vaše dítě krvácení, vřed nebo proděravění (perforaci) v trávící soustavě
v souvislosti s používáním tohoto léku; tato onemocnění nemusí mít nevyhnutelně varovné
příznaky, neobjevují se pouze u pacientů, kteří je prodělali v minulosti, a mohou být smrtelná;
když se objeví krvácení nebo vřed v trávící soustavě, léčbu je nutné okamžitě ukončit;
 opatrnost je nutná v případě, že Vy nebo Vaše dítě používáte jiné léky, které mohou zvyšovat
riziko vzniku vředů nebo krvácení, jako jsou kortikosteroidy používané ústy (jako prednisolon),
léky na ředění krve (jako warfarin), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky
na depresi) nebo protidestičkové léky (jako kyselina acetylsalicylová);
 pokud Vy nebo Vaše dítě používáte jiné NSAIDs (včetně COX-2 inhibitorů jako celecoxib či
etoricoxib);
 pokud plánujete otěhotnět; tento přípravek patří do skupiny léků (NSAIDs), které mohou
negativně ovlivňovat ženskou plodnost; po přerušení podávání tento účinek mizí;
 pokud Vy nebo Vaše dítě máte plané neštovice.

Na co ještě musíte dbát při používání přípravku Nurofen pro děti:
 nežádoucí účinky jsou mírnější a pravděpodobnost jejich výskytu je nižší, pokud je lék používán
v nejmenší účinné dávce po co nejkratší dobu;
 u starších osob je riziko nežádoucích účinků zvýšené;
 obecně může pravidelné používání léků tlumících bolest (především kombinování více léčivých
látek) vést k trvalým problémům s ledvinami;
 jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte nebo jste někdy trpěli na průduškové astma, chronickou rýmu,
nosní polypy nebo alergické onemocnění, mohou se objevit problémy s dýcháním (dušnost);
 velmi vzácně byly v souvislosti s používáním NSAIDs hlášeny závažné kožní reakce (jako je
Stevens-Johnsonův syndrom); používání přípravku Nurofen pro děti se musí ukončit ihned při
prvním výskytu kožní vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných projevů alergických
reakcí;
 léky, jako je Nurofen pro děti, mohou způsobit mírné zvýšení rizika srdečních (infarkt
myokardu) nebo mozkových cévních příhod; riziko je více pravděpodobné, pokud jsou
používány vysoké dávky a při dlouhodobé léčbě; nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu
léčby (maximálně 3 dny);
 pokud máte Vy nebo Vaše dítě srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou
příhodu nebo předpokládáte, že jste těmito stavy ohroženi (např. máte nebo má Vaše dítě vysoký
krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, případně kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby
poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě používáte
nebo jste používali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
2/7
Zejména je informujte, pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte:
 kortikosteroidy (jako je prednisolon), jelikož se může zvyšovat riziko vzniku vředů nebo
krvácení v trávící soustavě;
 léky na ředění krve (jako je warfarin), jelikož NSAIDs mohou zesilovat účinky těchto léků;
 protidestičkové léky (jako je kyselina acetylsalicylová) a selektivní inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu (léky používané k léčbě deprese), protože tyto léky mohou zvyšovat
riziko nežádoucích účinků v trávící soustavě;
 léky na vysoký krevní tlak a tablety na odvodnění, jelikož NSAIDs mohou snižovat účinky
těchto léčiv a může zde být případně zvýšeno riziko poškození ledvin; v těchto případech pijte
během dne hodně tekutin;
 lithium (lék na depresi), jelikož účinek lithia může být zesílen;
 methotrexát (lék proti rakovině nebo revmatismu), jelikož účinek methotrexátu může být
zesílen;
 takrolimus (lék na potlačení reakce imunitního systému), protože se zvyšuje riziko toxického
působení na ledviny;
 cyklosporin (lék na potlačení reakce imunitního systému), protože existují limitovaná data, že se
zvyšuje riziko toxického vlivu na ledviny.

Čemu se musíte vyhnout, když Vy nebo Vaše dítě používáte jiné léčivé přípravky?
Některé léky, jako jsou léky zabraňující srážení krve (např. kyselina acetylsalicylová, warfarin,
tiklopidin), některé léky proti vysokému krevnímu tlaku (ACE inhibitory, např. kaptopril, blokátory
beta-receptorů, antagonisté angiotensinu II) a dokonce i některé další léčivé přípravky, mohou mít vliv
na léčbu ibuprofenem nebo jím mohou být ovlivněny. Proto se předtím, než začnete používat
ibuprofen spolu s dalšími léky, vždy poraďte s lékařem.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste během používání přípravku Nurofen pro děti otěhotněla, povězte to svému lékaři.

Neužívejte tento přípravek v posledních třech měsících těhotenství. Jeho používání se vyhněte i během
prvních šesti měsíců těhotenství, ledaže by Vám lékař doporučil jej používat.

Pokud se Nurofen pro děti používá v doporučené dávce a po co nejkratší dobu, není potřeba během
kojení přerušit léčbu.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Krátkodobé používání tohoto přípravku nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit
a obsluhovat stroje.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI POUŽÍVÁ

Nurofen pro děti používejte vždy přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si
nejste jisti poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nurofen pro děti se smí podávat pouze dětem starším 3 měsíců s tělesnou hmotností nejméně 6 kg.
Maximální jednotlivá dávka nemá přesáhnout 10 mg/kg tělesné hmotnosti. Interval mezi jednotlivými
dávkami nesmí být kratší než 6 hodin. Maximální celková denní dávka ibuprofenu je 20 - 30 mg/kg
tělesné hmotnosti rozdělená do tří až čtyř jednotlivých dávek.
3/7
Pro Nurofen pro děti můžete použít nasledovné vodítko (tělesná hmotnost dítětě je důležitější než
věk):
Tělesná hmotnost dítětě Dávka Jak často?
(Věk)
Jestliže je to potřebné, podejte dítěti další dávku po
6 – 8 kg 1 čípek minimálně 6 - 8 hodinách.
(3 až přibližně 9 měsíců) Během 24 hodin nepodávejte dítěti více než
3 čípky.
Jestliže je to potřebné, podejte dítěti další dávku po
8 – 12,5 kg 1 čípek minimálně 6 hodinách.
(přibližně 9 měsíců až 2 roky) Během 24 hodin nepodávejte dítěti více než
4 čípky.

Čípky jsou určeny k zavedení do konečníku, přičemž hrot čípku se zavádí první. Pro zlepšení
klouzavosti můžete čípky chvíli zahřát v ruce.

Nepoužívejte Nurofen pro děti déle než 3 dny. Pokud Vaše potíže nebo potíže Vašeho dítěte během
této doby neustoupí nebo se dokonce zhorší, musíte vyhledat lékaře.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nurofen pro děti je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud jste použili větší množství přípravku Nurofen pro děti, než jste měli:
Vyhledejte okamžitě lékaře.

Mohou se objevit následující příznaky: nevolnost, zvracení, bolest břicha, bolest hlavy, závratě,
ospalost, nystagmus (mimovolní rychlé pohyby očí), rozmazané vidění, zvonění v uších. Vzácně se
mohou objevit i další příznaky, jako je nízký krevní tlak a ztráta vědomí.

Jestliže máte ohledně tohoto přípravku jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Nurofen pro děti nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Ohodnocení nežádoucích účinků je uvedeno na základě následujících údajů četnosti:
velmi časté: více než 1 z 10 pacientů
časté: méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 pacientů
méně časté: méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1 000 pacientů
vzácné: méně než 1 z 1 000, ale více než 1 z 10 000 pacientů
velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 pacientů, včetně jednotlivých případů

Nežádoucí účinky, které se mohou objevit, jsou následující:

Poruchy žaludku a střev
Časté:
žaludeční obtíže, jako jsou pálení žáhy, bolest břicha a nevolnost.
4/7
Méně časté:
průjem, nadýmání, zácpa a zvracení;
vřed v oblasti žaludku nebo střeva, proděravění (perforace) nebo krvácení do trávicího ústrojí, černá
stolice a zvracení krve, zánět sliznice úst s tvorbou vřídků, zhoršení existujících střevních onemocnění
(ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba), podráždění konečníku.

Pokud se vyskytnou silné bolesti v horní části břicha, zvracení krve nebo černá stolice, musíte ukončit
léčbu a neprodleně informovat svého lékaře.

Poruchy nervového systému
Méně časté:
bolesti hlavy, závratě, nespavost, tinnitus (zvonění v uších), únava.

Srdeční poruchy:
Velmi vzácné:
otoky, vysoký krevní tlak a selhání srdce.

Poruchy ledvin a močových cest
Velmi vzácné:
snížení vylučování moči a hromadění vody v těle (možné je také akutní selhání ledvin nebo zánět
ledvin);
poškození ledvin nebo zvýšená koncentrace močoviny v krvi (první příznaky jsou močení méně než
obvykle, celkový pocit choroby).

Poruchy jater
Velmi vzácné:
poškození jater, obzvláště při dlouhodobé terapii.

Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi vzácné:
poruchy krvetvorby; prvními příznaky jsou horečka, bolest v krku, povrchové vřídky v ústech, potíže
podobné jako při chřipce, pocit celkové vyčerpanosti, krvácení z nosu a do kůže; v těchto případech je
nutno okamžitě léčbu ukončit a vyhledat lékaře; příznaky podobné chřipce nesmíte léčit sami použitím
léků, které snižují horečku a potlačují bolest.

Poruchy kůže a podkoží
Velmi vzácné:
závažné formy kožních reakcí, včetně kožní vyrážky se zarudnutím a tvorbou puchýřů, Stevens-
Johnsonův syndrom a odumírání tkání;
výjimečně kožní infekce při planých neštovicích.

Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné:
příznaky neinfekčního zánětu mozkových blan (aseptická meningitida) u pacientů se stávajícími
poruchami imunitního systému; prvními příznaky jsou ztuhlost šíje, bolest hlavy, nevolnost, zvracení,
horečka nebo poruchy orientace.

Celkové poruchy a reakce v místě podání
Méně časté:
alergické reakce s kožní vyrážkou a svěděním kůže.

Velmi vzácné:
závažné alergické reakce; příznaky mohou být otok obličeje, jazyka a hrdla, dušnost, zrychlená tepová
frekvence, pokles krevního tlaku nebo těžký šok;
zhoršení astmatu.
5/7
Léky, jako je Nurofen pro děti, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních (infarkt myokardu) nebo
mozkových cévních příhod.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému
lékaři nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU NUROFEN PRO DĚTI

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Nurofen pro děti po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE

Co Nurofen pro děti obsahuje:
Léčivá látka je ibuprofenum. Jeden čípek obsahuje 60 mg ibuprofenu.

Pomocná látka je ztužený tuk.

Jak přípravek Nurofen pro děti vypadá a co obsahuje toto balení:
Přípravek Nurofen pro děti jsou téměř bílé nebo bílé válcovité čípky.

Balení obsahuje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nebo 20 čípků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Slough
Velká Británie

Výrobce:
Famar S.A.
Avlon, Athény
Řecko
6/7
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod těmito názvy:
Belgie Nurofen voor Kinderen suppo 60 mg
Česká republika Nurofen pro děti čípky 60 mg
Francie Nurofen pro Enfants 60 mg suppositoire
Německo Nurofen Junior 60 mg Zäpfchen
Lucembursko Nurofen pour Enfants suppo 60 mg
Polsko Nurofen dla dzieci, 60 mg, czopki
Rakousko Nureflex 60 mg Zäpfchen für Kinder
Slovenská republika Nurofen pre deti čapíky 60 mg
Španělsko Junifen supositorios 60 mg

Další informace o tomto přípravku získáte u zastoupení držitele rozhodnutí o registraci v České
republice:
Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel.: +420 227 110 141

Datum poslední revize textu: 9.11.2011
7/7

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).