Hlavní navigace

Paramax Rapid 1g tablety k vnitřnímu užití 5x1000mg

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Užívá se k rychlé úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, při bolestivé menstruaci a ke snížení zvýšené tělesné teploty.

Příbalový leták Paramax Rapid 1g tablety k vnitřnímu užití 5x1000mg

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
sp.zn.sukls114378/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PARAMAX Rapid 1 g
Paracetamolum
tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je PARAMAX Rapid 1 g a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 1 g užívat
3. Jak se PARAMAX Rapid 1 g používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g uchovávat
6. Další informace

1.Co je PARAMAX Rapid 1 g a k čemu se používá

Přípravek PARAMAX Rapid 1 g patří mezi léky nazývané analgetika, antipyretika.

Léčivá látka přípravku PARAMAX Rapid 1 g je paracetamol. PARAMAX Rapid 1 g tlumí
bolest a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu. PARAMAX Rapid 1 g nedráždí žaludek a
nevyvolává krvácení, mohou jej tedy užít i nemocní s žaludečními a dvanáctníkovými vředy.

PARAMAX Rapid 1 g se užívá k rychlé úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad,
zubů, při bolestivé menstruaci a ke snížení zvýšené tělesné teploty.
PARAMAX Rapid 1 g též přináší úlevu při bolesti svalů a kloubů a bolesti v krku provázející
chřipku a nachlazení.
PARAMAX Rapid 1 g se rovněž užívá k potlačení bolesti provázející revmatická onemocnění
jako je osteoartróza a při neuralgii.

Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek vhodný pro děti a dospívající do 15 let.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 1 g užívat

Neužívejte přípravek PARAMAX Rapid 1g :
- jestliže jste přecitlivělý na léčivou látku paracetamol nebo na kteroukoliv pomocnou látku
přípravku
- pokud trpíte závažným jaterním onemocněním, žloutenkou
- jestliže trpíte hemolytickou anémií (druh chudokrevnosti)
1/4
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PARAMAX Rapid 1 g je zapotřebí:
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním
alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující
paracetamol.
Při podávání paracetamolu nemocným se změnami jaterních funkcí a u pacientů, kteří užívají
dlouhodobě vyšší dávky paracetamolu se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů.
Pacienti se sníženou funkcí ledvin musí užívat nižší dávky přípravku, které určí lékař.
Při léčbě perorálními antikoagulancii (léky zabraňující srážení krve) a současném podávání
vyšších dávek paracetamolu je nutná kontrola krevní srážlivosti.
Pacienti s deficitem enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy mohou přípravek užívat pouze
po poradě s lékařem.
Pití nadměrného množství kávy nebo čaje spolu s užíváním tablet může způsobit pocit napětí
a podrážděnosti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Předepíše-li Vám lékař nějaký jiný lék, upozorněte ho, že již užíváte PARAMAX Rapid 1 g.

Účinky přípravku PARAMAX Rapid 1 g a jiných současně používaných přípravků se mohou
vzájemně ovlivňovat.
Současné užívání přípravku PARAMAX Rapid 1 g a přípravků užívaných k léčbě nespavosti,
epilepsie (fenobarbital) nebo některých antibiotik (rifampicin) může způsobit poškození jater.
Dále může dojít ke vzájemnému působení při současném užívání chloramfenikolu,
metoklopramidu, domperidonu a probenecidu.
Pokud chcete současně s přípravkem PARAMAX Rapid 1 g užívat jiné léky proti bolesti a
nachlazení, poraďte se s lékařem. Současné dlouhodobé užívání přípravku
PARAMAX Rapid 1 g s kyselinou acetylsalicylovou nebo dalšími nesteroidními
protizánětlivými léky může vést k poškození ledvin.
Užívat PARAMAX Rapid 1 g současně s antikoagulancii (léky proti srážení krve) lze pouze
pod lékařským dohledem.
O současném užívání přípravku Paramax Rapid a cholesteraminu se poraďte s lékařem.

Užívání přípravku s jídlem a pitím
Během užívání přípravku PARAMAX Rapid 1 g nesmíte konzumovat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotné ženy mohou přípravek užívat po předchozí poradě s lékařem.
V období kojení je podávání přípravku možné pouze 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U přípravku PARAMAX Rapid 1 g je ovlivnění pozornosti při řízení a obsluze strojů
nepravděpodobné.

3. Jak se PARAMAX Rapid 1 g užívá
2/4
Vždy užívejte PARAMAX Rapid 1 g přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování pro dospívající od 15 let a dospělé:
Užívá se 1/2 tablety až 1 tableta (tj. 500 mg-1000 mg ) 1-4krát denně.
Jednotlivou dávku 1000 mg mohou užívat osoby s hmotností vyšší než 60 kg. Pro osoby
s hmotností do 60 kg je vhodná dávka ½ tablety tj. 500mg paracetamolu.

Časový odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny u dospělých a 4-6 hodin u
dospívajících.
Maximální denní dávka je 4g paracetamolu tj. 4 tablety přípravku PARAMAX Rapid 1 g.

Nepřekračujte doporučené dávkování.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pokud trpíte onemocněním ledvin, lékař Vám dávkování přípravku PARAMAX Rapid 1 g
upraví.

Během léčby nesmíte konzumovat alkoholické nápoje.
Jestliže jste užil(a) více přípravku PARAMAX Rapid 1 g, než jste měl(a):
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte neprodleně svého
lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Tento leták, případně zbylé tablety vezměte
sebou, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít PARAMAX Rapid 1 g
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou dávku
přípravku, jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte v obvyklém dávkování v časových
odstupech uvedených výše.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i PARAMAX Rapid 1 g nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Při dodržování doporučeného dávkování vyvolává paracetamol nežádoucí účinky jen velmi
ojediněle.
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu:
Vzácně se mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky ze strany trávicího traktu (nauzea, zvracení).
Velmi vzácně může dojít k výskytu alergické reakce ve formě kožního exantému (zánětlivá kožní
reakce) nebo bronchospazmu (zúžení průdušek a dýchací obtíže) nebo anafylaktického šoku.
Vzácně se mohou vyskytnout poruchy krvetvorby (thrombocytopénie – sní-žení počtu krevních
destiček, leukopénie – chorobné snížení počtu bílých krvinek,
pancytopénie – současný pokles počtu všech typů krevních buněk /červených a bílých krvi-nek,
krevních destiček/, neutropénie - abnormální snížení počtu neutrofilních bílých krvinek v krvi,
agranulocytóza – nedostatek bílých krvinek /granulocytů/ v krvi a kostní dřeni), které jsou však
obvykle revezibilního (vratného) charakteru.
Vzácně byly zaznamenány případy snížení počtu červených krvinek v důsledku jejich předčasného
rozpadu (hemolytická anémie) při léčbě paracetamolem.
3/4
Vzácně se mohou objevit zvýšené hodnoty jaterních enzymů. Velmi vzácně může dojít k poškození
jater již při užití terapeutických dávek paracetamolu.

V případě výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším
užívání přípravku poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

5. Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek PARAMAX Rapid 1 g obsahuje
Léčivá látka: Paracetamolum 1 g v jedné tabletě
Pomocné látky: Povidon, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, kyselina
stearová 50%, magnesium-stearát.

PARAMAX Rapid 1 g tablety neobsahují laktózu ani cukr.

Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g vypadá a co obsahuje toto balení
PARAMAX Rapid 1 G jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety z jedné strany s půlicí rýhou.
Délka tablety je 22,5 mm a šířka 9 mm.Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení:
15, 30 a 100 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28.6.2013
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci.
Vitabalans CZ, s.r.o.
Na sádce 446/2
14 900 Praha 4
Česká republika
4/4

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).