Hlavní navigace

Paralen grip horký nápoj Třešeň 12 sáčků

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Paralen Grip Horký Nápoj určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení, včetně horečky, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím usnadňuje dýchání.

Příbalový leták Paralen grip horký nápoj Třešeň 12 sáčků

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
sp.zn. sukls241158/2011
Příbalová informace: informace pro uživatele

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ
Granule pro perorální roztok
paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ
TŘEŠEŇ užívat
3. Jak se přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ a k čemu se používá

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ obsahuje kombinaci dvou léčivých látek – paracetamolu
a fenylefrinu. Zatímco paracetamol působí proti bolesti a horečce, fenylefrin uvolňuje dýchací cesty.
Přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ je určen k odstranění příznaků chřipky a
nachlazení, včetně horečky, bolesti při zánětu vedlejších nosních dutin, bolesti hlavy, bolesti v krku a
bolesti svalů a kloubů. Navíc pomáhá při rýmě, uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny, a tím
usnadňuje dýchání.
Přípravek užívejte pouze tehdy, když příznaky chřipky nebo nachlazení doprovází ucpaný nos nebo
vedlejší nosní dutiny. Netrpíte-li ucpaným nosem, měli byste užívat jednosložkový přípravek
obsahující pouze paracetamol.
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 15 let.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN GRIP HORKÝ
NÁPOJ TŘEŠEŇ užívat

Neužívejte přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ
- jestliže jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže máte závažné onemocnění jater,
- jestliže máte vysoký krevní tlak nebo závažné onemocnění srdce nebo cév,
- jestliže máte zvýšenou funkci štítné žlázy,
- jestliže máte cukrovku,
- jestliže máte zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem,
- pokud trpíte zadržováním moči,
1/5
- jestliže máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
- jestliže současně užíváte:
- léky k léčbě deprese či Parkinsonovy choroby (ze skupiny inhibitorů monoaminoxidázy)
nebo jestliže jste je užívali v posledních dvou týdnech,
- léky k léčbě deprese (ze skupiny tricyklických antidepresiv),
- léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních onemocnění (ze skupiny beta-
blokátorů).

Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ se poraďte se svým lékařem nebo
lékarníkem:
- jestliže máte onemocnění jater a ledvin,
- jestliže jste těhotná nebo kojíte,
- jestliže trpíte závažnou formou určitého typu chudokrevnosti zvaného hemolytická anemie,
- jestliže jste byl(a) lékařem informován(a), že máte snížené množství granulocytů (druh bílých
krvinek) v krvi,
- jestliže máte problémy s požíváním alkoholu,
- jestliže jste muž a máte zvětšenou prostatu,
- jestliže máte Raynaudův syndrom (projevuje se změnou barvy kůže a pocitem chladu),
- jestliže máte průduškové astma,
- jestliže trpíte nedostatkem enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození funkce jater.

Děti
Přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 15ti let.

Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ, pokud užíváte:
- jiné léky obsahující paracetamol,
- jiné léky na chřipku a nachlazení,
- jiné léky k léčbě ucpaného nosu (dekongestiva),
- léky na léčbu deprese či Parkinsonovy choroby (ze skupiny inhibitorů monoaminoxidázy),
nebo jestliže jste je užívali během posledních 14 dnů, léky na léčbu deprese (ze skupiny
tricyklických antidepresiv) nebo léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních
onemocnění (ze skupiny beta-blokátorů) (viz bod „Neužívejte přípravek PARALEN GRIP
HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ“).

O používání přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte:
- léky na léčbu nevolnosti a zvracení (metoklopramid a domperidon),
- léky snižující krevní srážlivost (warfarin nebo jiné kumariny),
- léky na epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, lamotrigin),
- léky na léčbu migrény (ergotamin a metylsergid),
- léky na léčbu ucpaného nosu nebo průduškového astmatu (sympatomimetika),
- rifampicin nebo izoniazid (na léčbu tuberkulózy),
- chloramfenikol (antibiotikum)
- zidovudin (lék na HIV a AIDS),
- cholestyramin (na snížení tuků v krvi),
- kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky,
- digoxin (na posílení srdeční činnosti),
2/5
- léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou.

Přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ s jídlem, pitím a alkoholem
Pokud se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte tento přípravek během jídla.
Během léčby nepijte alkoholické nápoje. Současné pití alkoholu může zvýšit riziko poškození jater.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Použití přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ během těhotenství a kojení se
nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U citlivých jedinců může přípravek vyvolat závrať a tak nepříznivě ovlivnit aktivity vyžadující
zvýšenou pozornost. Pokud se u Vás závrať vyskytne, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ obsahuje sacharózu
U pacientů s cukrovkou je nutno vzít v úvahu, že přípravek obsahuje 3,14 g sacharózy v 1 dávce.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
3. Jak se přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí, včetně starších osob a dospívajících od 15 let: jeden sáček maximálně 4x denně rozpuštěný
ve sklenici horké (nikoli vařící) vody. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem. Jednotlivé
dávky se podávají vždy nejdříve po 4 hodinách.
Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin.

Pacienti se sníženou funkcí ledvin či jater
Před použitím přípravku se o úpravě dávkování poraďte s lékařem. Po posouzení vašeho zdravotního
stavu vám může doporučit snížení dávek nebo prodloužení dávkovacího intervalu.

Přípravek nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů.
Pokud obtíže po léčbě neustupují, zhoršují se nebo přetrvávají více než 3 dny, vyhledejte lékaře a
poraďte se o dalším postupu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou
přítomny příznaky předávkování, protože je zde riziko závažného poškození jater projevujícího se až
po delší době.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ
Pokud je třeba, užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi
jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
3/5
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví
následující velmi vzácné nežádoucí účinky:
nevolnost, kopřivka, náhlý otok (např. obličeje nebo hrdla), pocit tísně na hrudi spojený
s dušností nebo ztíženým polykáním (příznaky anafylaxe),
otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku,
závažné kožní vyrážky, které často zahrnují vředy v ústech, krku, nosu, na genitáliích
a zánět spojivek (červené a oteklé oči) a mohou postupovat k rozšíření puchýřů a
olupování kůže,
bolest v krku, vřídky v ústech, náhlá vysoká horečka.

Nežádoucí účinky, které se mohou dále vyskytnout, jsou uvedeny ve skupinách podle četnosti.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 léčených):
bolesti hlavy, závrať (točení hlavy), nespavost.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 léčených):
nevolnost, neklid, nervozita.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených):
poruchy krvetvorby (změny v krevním obraze, např. snížení počtu bílých krvinek a krevních
destiček). Krevní poruchy mohou mít následující projevy: bezbolestné tečkovité fialové
skvrny na kůži, které se někdy seskupují do větších ploch, krvácení z dásní, krvácení z nosu
nebo podlitiny, zvýšená náchylnost k infekcím, únava, bolest hlavy.
kožní alergické reakce, vyrážka,
dušnost, sípání,
poškození jater nebo ledvin,
bušení srdce, zvýšený krevní tlak,
zvracení, průjem.

Není známo (nelze z dostupných údajů určit):
bolest očí, bodání v očích, rozmazané vidění, poruchy citlivosti nebo nesnášenlivost světla,
akutní glaukom s uzavřeným úhlem (náhlé rozmazané vidění, závažná bolest očí nebo bolest v
obličeji, vizuální haló – světelný kruh kolem zdroje světla),
zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep,
zánět jater (hepatitida), která může vést k akutnímu selhání jater.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
4/5
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ
Léčivými látkami jsou paracetamol 650 mg a fenylefrin-hydrochlorid 10 mg v 1 sáčku.
Dalšími složkami jsou: sacharóza, kyselina citronová, kyselina vinná, povidon 25, draselná sůl
acesulfamu, třešňové aroma v prášku, růžový anthokyaninový extrakt (E 163), kyselina askorbová
obalená ethylcelulosou (vitamin C).

Jak přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ vypadá a co obsahuje toto balení
PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ je bílo-růžový prášek s částečkami červeného barviva.
Dodává se v zatavených vrstvených sáčcích (papír/Al/PE) v krabičce. Jeden sáček obsahuje 5 g
granulí pro perorální roztok.
Balení obsahuje 6 nebo 12 sáčků.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.7.2013
5/5

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).