Hlavní navigace

Nurofen pro děti Jahoda 4000mg/200ml

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Nurofen pro děti Jahoda se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování), dále k tlumení mírných až středně těžkých bolesti, jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů nebo uší, bolesti v krku, bolesti spojené s podvrknutím nebo zhmožděním.

Příbalový leták Nurofen pro děti Jahoda 4000mg/200ml

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls68026/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE (dávkovací trubička)
NUROFEN PRO DĚTI JAHODA
Ibuprofenum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Nurofen pro děti Jahoda
podávejte pečlivě podle návodu, aby Vašemu dítěti co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se příznaky Vašeho dítěte zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte
lékaře.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Nurofen pro děti Jahoda a k čemu se po používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nurofen pro děti Jahoda užívat
3. Jak se přípravek Nurofen pro děti Jahoda používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Nurofen pro děti Jahoda uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI JAHODA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?
Nurofen pro děti Jahoda obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv.
nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě látek zodpovědných za vznik bolesti a
zánětu. Svým působením snižuje horečku, zmírňuje záněty různého původu a tlumí mírné až
středně těžké bolesti.
Nurofen pro děti Jahoda se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování),
dále k tlumení mírných až středně těžkých bolestí, jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů nebo
uší, bolesti v krku, bolesti spojené s podvrknutím nebo zhmožděním.
1/7
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
NUROFEN PRO DĚTI JAHODA UŽÍVAT
Nepodávejte přípravek Nurofen pro děti Jahoda dítěti:
- jestliže je přecitlivělé (alergické) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku
přípravku;
- jestliže se u dítěte v současnosti nebo i v minulosti vyskytl žaludeční nebo dvanáctníkový
vřed nebo jiné závažné onemocnění trávicího ústrojí;
- jestliže se u dítěte v minulosti objevily alergické reakce po užití ibuprofenu, kyseliny
acetylsalicylové (např. přípravky ACYLPYRIN, ASPIRIN) nebo jiných protizánětlivých
nesteroidních léčiv, projevující se jako astma, rýma nebo kopřivka;
- jestliže již užívá jiné protizánětlivé léky;
- jestliže trpí závažným onemocněním srdce, jater nebo ledvin.

Přípravek nepodávejte dětem mladším 3 měsíců.
Pokud by přípravek užil dospělý, platí pro něho stejná omezení jako pro děti.
Přípravek nesmí užívat ženy ve třetím trimestru těhotenství.
Léky jako je Nurofen pro děti Jahoda mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo
mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné při užívání vysokých dávek a
dlouhé době léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku 20 – 30 mg / kg tělesné hmotnosti
ani dobu léčby 3 dny..
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte
rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký
cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nurofen pro děti Jahoda je zapotřebí:
- jestliže dítě trpí onemocněním imunitního systému (systémové lupus erythematodes,
smíšená kolagenóza = choroba pojivové tkáně);
- jestliže dítě trpí průduškovým astmatem, poruchou krevní srážlivosti, vysokým krevním
tlakem nebo onemocněním ledvin, jater nebo srdce;
- jestliže dítě trpí chronickým zánětlivým onemocněním střev;
- užívá pravidelně nějaké další léky.
Jestliže Vaše dítě trpí některým z výše uvedených onemocnění či užívá-li nějaké další léky,
jako například diuretika, kortikosteroidy, antikoagulancia, musíte se o možnosti podávání
přípravku Nurofen pro děti poradit s lékařem!
Projeví-li se u dítěte bolesti břicha, černě zbarvená stolice, zvracení, průjem nebo jiné
poruchy trávicího traktu, dále vyrážka nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte dítěti
lék podávat a vyhledejte lékaře.
Přípravek podávejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k
potlačení příznaků onemocnění.
Pokud by přípravek užívali dospělí, platí pro ně stejná omezení.
2/7
U starších pacientů se mohou častěji vyskytovat nežádoucí účinky a jejich následky mohou
být závažnější.
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou mít negativní vliv
na plodnost žen. Po přerušení užívání však tento vliv mizí.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo
užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravky snižující srážlivost krve v kombinaci s ibuprofenem zvyšují riziko krvácení.
Kyselina acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky, kortikoidy a některé léky užívané k léčbě
depresí (SSRI) zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků ibuprofenu v oblasti zažívacího
ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. Ibuprofen může snižovat účinek
močopudných léků a léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku. Proto musí Vaše
dítě přijímat dostatečné množství tekutin.
Prosím informujte lékaře nebo lékárníka, pokud Vaše dítě užívá dlouhodobě jakékoliv léky!

Čeho byste se měli vyvarovat, užíváte-li tento přípravek?
Některé léky, které se řadí mezi takzvaná antikoagulancia (působí proti srážení krve)
(například kyselina acetylosalicylová, warfarin, tiklopidin), některé léky k léčbě vysokého
krevnímu tlaku (ACE inhibitory, například kaptopril, léky blokující beta receptory,
antagonisté angiotensinu II) a dokonce i některé další léky mohou mít vliv na léčbu
ibuprofenem, anebo jejich účinek může být naopak ibuprofenem ovlivněn. Poraďte se svým
lékařem předtím, než začnete ibuprofen společně s jinými léky užívat.
Užívání přípravku Nurofen pro děti Jahoda s jídlem a pitím:
Přípravek se užívá nezávisle na době jídla. Pokud se vyskytnou trávicí obtíže, doporučuje se
užívat během jídla.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Ženy v prvním a druhém trimestru těhotenství by neměly užívat přípravek bez souhlasu
lékaře. V posledním trimestru těhotenství se přípravek nesmí užívat vůbec.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Kojící ženy by neměly užívat přípravek bez souhlasu lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Pokud přípravek užije dospělý, nemá vliv na jeho schopnost řídit motorové vozidlo a
obsluhovat stroje.
3/7
Důležité informace o některých složkách přípravku Nurofen pro děti Jahoda:
Přípravek obsahuje roztok maltitolu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že Vaše dítě nesnáší některé
cukry, musíte se před užitím přípravku poradit s lékařem.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI JAHODA UŽÍVÁ?
Vždy podávejte dítěti přípravek přesně podle pokynů uvedených v této informaci. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek podávejte v co
nejnižší účinné dávce a po co nejkratší dobu.
Dávkování při horečnatých a bolestivých stavech:
Doporučená denní dávka přípravku je 20 – 30 mg / kg hmotnosti během jednoho dne
v oddělených dávkách.
Dávkování podle věku dítěte:
3 – 12 měsíců 2,5 ml suspenze 3x denně
1 – 2 roky 2,5 ml suspenze 3x – 4x denně
3 – 7 let 5 ml suspenze 3x - 4x denně
8 - 12 let 5 ml - 10 ml suspenze 3x - 4x denně
Orientační příklad dávkování podle hmotnosti dítěte (v tabulce jsou vypočítány denní dávky
s použitím spodní hranice doporučeného množství ibuprofenu 20 mg/kg/den):
Hmotnost (kg) Dávka ibuprofenu/den Množství suspense /den (ml)
(mg)
6 120 6
8 160 8
10 200 10
12 240 12
14 280 14
16 320 16
18 360 18
20 400 20
30 max 500* max 25 ml*
*Maximální denní dávka podaná dítěti o tělesné hmotnosti 30 kg nesmí přesáhnout 25 ml
suspenze (500 mg ibuprofenu).
Celkovou denní dávku rozdělte do 3 až 4 dílčích dávek, přičemž odstup mezi jednotlivými
dávkami musí být 6 hodin. Nepodávejte dětem do 3 měsíců.
Dávkování při horečce vzniklé po očkování:
4/7
V případě horečky po očkování je možné podat 2,5 ml suspenze. Pokud horečka neklesá,
může se podat po 6-ti hodinách dalších 2,5 ml suspenze.
Nepodávejte více než 2 x 2,5 ml suspenze během 24 hodin.
Neklesne-li horečka ani po druhé dávce, další dávku již nepodávejte a o dalším postupu se
poraďte s lékařem.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nurofen pro děti Jahoda je příliš silný nebo příliš
slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Pokud horečka nebo bolesti při léčbě přípravkem přetrvávají déle než 3 dny, poraďte se o
dalším postupu s lékařem. Pokud podáváte přípravek kojenci, poraďte se s lékařem co
nejdříve.
Jestliže jste dítěti podal(a) více přípravku Nurofen pro děti Jahoda, než jste měl(a):
Pokud dojde k předávkování nebo náhodnému užití většího než doporučeného množství
přípravku dítětem, vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) dítěti podat Nurofen pro děti Jahoda:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
Následky přerušení léčby přípravkem Nurofen pro děti Jahoda:
Žádné
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
Způsob použití
Před každým použitím je třeba obsah lahvičky řádně protřepat.
Lékovka je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak,
že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Po použití je
třeba uzávěr pevně zašroubovat.
Součástí každého balení je dávkovací trubička, pomocí níž lze přesně odměřit dávku od 0,5
do 5 ml suspenze po 0,5 ml.
Jak se pracuje s dávkovací trubičkou?
5/7
1. Zatlačte trubičku pevně do hrdla lahvičky
2. Obsah lahvičky pečlivě protřepejte
3. K naplnění dávkovací trubičky otočte lahvičku dnem vzhůru a vytahováním pístu natáhněte
do trubičky požadované množství suspenze podle značení na trubičce.
4. Otočte lahvičku opět hrdlem vzhůru a vyjměte dávkovací trubičku z hrdla lahvičky
5. Konec dávkovací trubičky vložte do úst dítěte a jemným tlakem na píst vpravte suspenzi
dítěti do úst.
Po použití opět lahvičku pečlivě uzavřete. Dávkovací trubičku omyjte teplou vodou a nechte
vyschnout. Uchovávejte dávkovací trubičku i lahvičku s přípravkem mimo dosah dětí.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nurofen pro děti Jahoda nežádoucí účinky,
ačkoli se neprojeví u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, přesto se mohou během léčby objevit zažívací obtíže jako
bolesti břicha, nucení na zvracení, zvracení nebo průjem. Dále se mohou objevit alergické
reakce jako např. kopřivka, svědění kůže, zhoršení příznaků průduškového astmatu.
Pokud se u dítěte vyskytnou jakékoliv z těchto obtíží nebo jiné neobvyklé příznaky, přestaňte
podávat lék a kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud se objeví závažnější příznaky jako ledvinové obtíže, otok v obličeji, pocit tísně na
hrudníku nebo dýchací obtíže, bolesti v nadbřišku či černě zbarvená stolice, přerušte užívání
přípravku a vyhledejte ihned lékaře.
Léky jako je Nurofen pro děti Jahoda mohou způsobit mírné zvýšení rizika srdečních nebo
mozkových cévních příhod.
Pokud se některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud
zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom lékaře nebo
lékárníka.
5. UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6/7
6.DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Nurofen pro děti Jahoda obsahuje
- Účinná látka:
- Ibuprofenum 100 mg v 5 ml suspenze
- Pomocné látky:
Monohydrát kyseliny citronové, dihydrát citronanu sodného, chlorid sodný, sodná sůl
sacharinu, domifenium-bromid, polysorbát 80, roztok maltitolu, xanthanová klovatina,
jahodové aroma, glycerol, čištěná voda.
Jak přípravek Nurofen pro děti Jahoda vypadá a co obsahuje toto balení
Nurofen pro děti Jahoda je téměř bílá sirupovitá suspenze s jahodovou příchutí.
Velikost balení:
Přípravek je dodáván v balení po 100, 150 nebo 200 ml suspenze.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení
Tato příbalová informace je určena pro balení 100 (150) a 200 ml suspenze s dávkovací
trubičkou.
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Slough, Velká Británie

VÝROBCI
BCM Ltd., Nottingham, Velká Británie
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Hull, Velká Británie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci.
Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o.
Vinohradská 2828/151,

130 00 Praha 3, Česká republika

Tel.: 227110141
DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU
13.10.2010
7/7

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).