Hlavní navigace

Nesmykos pánský protiskluzný nástavec

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Nesmykos pánský protiskluzný nástavec Pryžové návleky na boty zabrání uklouznutí na ledu nebo sněhu. Mají 4 extra ostré kovové hroty, 100% účinné. Vhodné na náledí nejen pro starší osoby, nebo osoby se sníženou motorickou schopností.

Příbalový leták Nesmykos pánský protiskluzný nástavec

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
sp.zn. sukls14926/2009

Příbalová informace: informace pro pacienta

Celaskon tablety 100 mg
Acidum ascorbicum (Vitamin C)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře, nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci viz bod 4.
- Pokud se do 7-14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Celaskon tablety 100 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon tablety 100 mg užívat
3. Jak se přípravek Celaskon tablety 100 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Celaskon tablety 100 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Celaskon tablety 100 mg a k čemu se používá

Přípravek Celaskon tablety 100 mg obsahuje 100 mg vitaminu C (kyseliny askorbové). Organismus si
ho není schopen tvořit sám, proto se musí přijímat v potravě.

Přípravek Celaskon tablety 100 mg užívají dospělí a děti k prevenci nebo k léčbě stavů nedostatku
vitaminu C v organizmu, zejména v období zvýšených nároků (v dětství při růstu, v těhotenství, při
kojení, při namáhavé práci, sportu, infekčních nemocech, v rekonvalescenci po infekčních nemocech,
těžkých úrazech, popáleninách a rozsáhlých operacích, při jednostranné stravě, ve stáří, u kuřáků
apod.). V kombinaci s jinými antioxidanty (látky působící proti oxidaci) je podáván k omezení
škodlivého vlivu volných radikálů (antioxidační působení).

Úloha vitaminu C v organizmu je mnohostranná. Umožňuje činnost různých enzymů v organizmu, je
součástí antioxidačního systému. Je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a
krevních cév, pro tvorbu některých látek účastnících se přenosu nervových vzruchů mezi nervovými
buňkami, pro tvorbu hormonů nadledvin, pro vstřebávání železa z potravy, je rovněž nutný pro
normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran.

Mírnější nedostatek se projevuje slabostí, celkovou únavou a bolestí, otoky dásní a krvácením z nosu.
Závažnější nedostatek způsobuje kurděje a anémii.

Pestrá strava, hlavně čerstvé ovoce a zelenina, obvykle obsahuje dostatečné množství vitaminu C.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon tablety 100 mg užívat

Neužívejte přípravek Celaskon tablety 100 mg:

- jestliže jste alergický(á) na vitamin C (kyselinu askorbovou) nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
O užívání vitaminu C v dávkách vyšších než 1000 mg informujte lékaře, pokud Vám bude
předepisovat jiné léky.Vitamin C ve vyšších dávkách může ovlivnit správnost výsledků některých
laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči, test na okultní krvácení ve stolici aj. Poraďte
se proto s lékařem, jak dlouho před laboratorními testy je nutno dávkování vitaminu C snížit nebo jej
zcela vysadit.
Zvýšené opatrnosti při užívání vitaminu C je třeba, jestliže jste náchylný(á) k tvorbě oxalátových
močových kamenů.

Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon tablety 100 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Při doporučeném dávkování u stavů nedostatku vitaminu C nebo jeho zvýšené potřeby nedochází k
ovlivnění účinku jiných léků. O vhodnosti užívání přípravku Celaskon tablety 100 mg současně
s jinými volně prodejnými přípravky, které obsahují rovněž vitamin C, se poraďte s lékařem či
lékárníkem.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy
přípravek Celaskon tablety 100 mg přechodně užívat. Vitamín C přechází do krve plodu a do
mateřského mléka.
Vysoké dávky vitaminu C užívané v těhotenství mohou vést u novorozenců k jeho zvýšené potřebě až
k projevům jeho nedostatku. Nepřekračujte proto doporučené dávkování.

Přípravek Celaskon tablety 100 mg s jídlem a pitím
Přípravek se užívá nezávisle na jídle a pití.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.

Přípravek Celaskon tablety 100 mg obsahuje
Přípravek obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110), který může způsobit alergické reakce.
3. Jak se přípravek Celaskon tablety 100 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti starší 6 let užívají při nedostatku vitaminu C v organizmu obvykle 5-10 tablet denně, ke
krytí zvýšené potřeby po přechodnou dobu 2-5 tablet denně.

Dětem ve věku 3-6 let se podává 1-2 tablety denně.

Dávkování u dětí mladších 3 let určuje lékař.

Pro dobré využití v organizmu je vhodnější užívat celkovou denní dávku rozděleně do několika dílčích
dávek za den než celou najednou.

Bez doporučení lékaře je možné přípravek Celaskon tablety 100 mg při doporučeném dávkování
užívat po dobu 7 - 14 dní, v případě, že se však vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, poraďte se o
dalším postupu s lékařem.

Přípravek Celaskon tablety 100 mg se má užívat pouze v období nedostatku vitaminu C v organizmu
nebo při jeho zvýšené potřebě – viz bod 1. Co je přípravek Celaskon tablety 100 mg a k čemu se
používá.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon tablety 100 mg než jste měl(a)
Při dávkování vyšším než 10 tablet denně, a to zejména dlouhodobějším, může dojít ke zvýšenému
výskytu nežádoucích účinků.
Při jednorázovém předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem může dojít k nevolnosti až
zvracení, přebytečné množství vitaminu C se vyloučí močí.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při užívání kyseliny askorbové (léčivá látka přípravku Celaskon 100 mg) se mohou vyskytnout
následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Méně často (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1000 léčených pacientů): nutkání na zvracení*,
zvracení*, průjem*, ekzém, kopřivka.
Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): pocit slabosti*, oxalátové
močové kameny.
Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): hemolytická
anémie (chudokrevnost způsobená předčasným zánikem červených krvinek)**, selhání ledvin,
astmatický záchvat.***
* při vyšších dávkách (několik gramů denně).
** při velmi vysokých dávkách (desítky gramů denně).
*** u alergických jedinců.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravek Celaskon tablety 100 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu, vnitřní obal uchovávejte v krabičce, aby
byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Přípravek Celaskon tablety 100 mg nepoužívejte po
uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Celaskon tablety 100 mg obsahuje
Léčivou látkou je acidum ascorbicum (kyselina askorbová, vitamin C) 100 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, dihydrát dinatrium-edetátu, mastek,
natrium-stearyl fumarát, mikrokrystalická celulóza, hlinitý lak oranžové žluti (E110).

Jak přípravek Celaskon tablety 100 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: mramorované oranžovo-bílé až oranžovo- téměř bílé ploché tablety s půlící rýhou o průměru 7
mm. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

Lahvička z hnědého skla s bílým šroubovacím uzávěrem opatřeným pojistnou vložkou a pojistným
proužkem, krabička.
Velikost balení: 40 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.7.2013.

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).