Hlavní navigace

Nasivin Sensitive 0.025 % nosní sprej roztok 10ml

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Nasivin Sensitive sprej s odměřeným dávkováním je lék určený pro malé děti od 1 do 6 let pro podání do nosu. Vyvolává snížení překrvení sliznic. Kromě toho byly u léčivé látky prokázány protivirové, imunomodulační, protizánětlivé účinky. Čtěte pozorně příbalový leták.

Příbalový leták Nasivin Sensitive 0.025 % nosní sprej roztok 10ml

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
sp.zn.sukls142627/2013
Příbalová informace: Návod k použití
Nasivin Sensitive 0,025%
Oxymetazolini hydrochloridum 0,025 %
Nosní podání

sprej s odměřeným dávkováním pro malé děti ve věku od 1 do 6 let
BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK
Vážená pacientko, vážený paciente,
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité informace.
Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním pro malé děti ve věku od 1 do 6 let je
dostupný také bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej
s odměřeným dávkováním musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vašemu dítěti co nejvíce
prospěl.
- Ponechte si tuto příbalovou informaci. Možná, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Pokud budete potřebovat více informací, zeptejte se svého lékárníka.
- Pokud se příznaky zhorší a nedojde k jejich zlepšení po 3 dnech, musíte navštívit svého lékaře.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej s
odměřeným dávkováním používat.
3. Jak se přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním používá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním uchovávat.
6. Další informace.
1. CO JE NASIVIN SENSITIVE 0,025% SPREJ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Charakteristika
Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním je lék určený pro podání do nosu
(rhinologikum) a obsahuje alfa-sympatomimetikum oxymetazolin.
Oxymetazolin má vasokonstrikční vlastnosti, pomocí kterých vyvolává dekongesci (snížení překrvení)
sliznic. Kromě toho byly u léčivé látky prokázány protivirové, imunomodulační, protizánětlivé a
antioxidační účinky.
Indikace
Tento lék se v samoléčení používá při akutní rýmě (rinitida), alergické rýmě a záchvatech neinfekční
vasomotorické rýmy (rhinitis vasomotorica). Dále se po poradě s lékařem používá pro posílení odtoku
sekretu z vedlejších nosních dutin, při zánětu sluchové (Eustachovy) trubice a zánětu středního ucha
v důsledku rýmy a pro diagnostickou dekongesci sliznic.
Nasivin Sensitive 0,025% sprej je určen pro malé děti ve věku od 1 do 6 let.
1/6
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NASIVIN SENSITIVE 0,025%
SPREJ POUŽÍVAT
Kontraindikace
Nepoužívejte přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej
- pokud má dítě určitou formu chronické rýmy (rinitis sicca), projevující se zduřelou sliznicí
spojenou s tvorbou krust, často provázenou malým krvácením po odloučení krust,
- pokud je dítě alergické (přecitlivělé) na oxymetazolin-hydrochlorid nebo na jakoukoli složku
přípravku,
- po chirurgickém odstranění podvěsku mozkového přes nosní dutinu (transfenoidální
hypofysektomie) nebo jiných chirurgických zákrocích, při kterých dojde k odkrytí mozkových plen
(dura mater).
- u novorozenců, kojenců a malých dětí do 1 roku věku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej
Nasivin Sensitive 0,025% sprej může být používán pouze po konzultaci s lékařem u následujících
onemocnění a stavů:
- zvýšení nitroočního tlaku, zvláště zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem,
- závažné onemocnění srdce a cév (např. ischemická choroba srdeční) a vysoký krevní tlak
(hypertenze),
- pokud je dítě léčeno inhibitory monoaminooxidázy a dalšími léky, které mohou zvyšovat krevní
tlak,
- nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
- metabolické poruchy, jako je nadměrná aktivita štítné žlázy (hypertyreóza) a diabetes (cukrovka),
- zvětšení prostaty,
- porfyrie, metabolické onemocnění.
- trvalé používání nosních kapek působících dekongesci může vést k chronickému ucpání nosu a
v konečné fázi k porušení nosní sliznice.
Těhotenství a kojení
Protože bezpečné použití přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej během těhotenství a kojení nebylo
dostatečně prokázáno, můžete používat přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej pouze na základě
doporučení svého lékaře a pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika léčby. Během těhotenství a
kojení nesmí být překročeno doporučené dávkování, protože předávkování může narušit krevní
zásobení nenarozeného dítěte nebo snížit tvorbu mléka.
Co je zvláště nutné sledovat u dětí a starších lidí?
Neuplatňuje se
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud je přípravek používán dle doporučení, neočekává se žádné ovlivnění schopnosti řídit vozidla a
obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej
Neuplatňuje se.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Jaké jiné léky ovlivňují účinnost přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej?
2/6
Současné použití přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej a některých léků stimulujících náladu
(inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva) a rovněž
léků zvyšujících krevní tlak může vést ke zvýšení krevního tlaku v důsledku jejich účinku na
kardiovaskulární funkce. V těchto případech lze přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej používat
pouze po poradě s lékařem, který posoudí prospěšnost léčby u jmenovaných onemocnění.
Uvědomte si, prosím, že se to týká také léků, které dítě užívalo v nedávné době.
3. JAK SE NASIVIN SENSITIVE 0,025% SPREJ S ODMĚŘENÝM DÁVKOVÁNÍM
POUŽÍVÁ
Podávejte přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej přesně podle instrukcí v této příbalové informaci.
Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Způsob a cesta podání
Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním je určen pro malé děti ve věku od 1 do 6 let
k aplikaci do nosu.
Bez doporučení lékaře by neměl být přípravek podáván déle než 7 dní.
Nepoužívejte vyšší než doporučené dávkování.
Nesmí se používat u novorozenců, kojenců a malých dětí do jednoho roku věku.
Způsob podání
Vstřikovací mechanismus účinkuje stlačením podpěry na prsty. Před prvním použitím odstraňte
ochranný kryt, vezměte sprejovou lahvičku do ruky a opakovaně stlačte, dokud se nevytvoří mlha
spreje. Držte sprej pod každou nosní dírkou a proveďte jednu aplikaci. Po použití vyčistěte otvor
spreje a opět nasaďte ochranné víčko.
Dávkování
Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, aplikuje se jedno vstříknutí roztoku do každé nosní dírky 2 až 3
krát denně. Jednotlivá dávka uvedená pro přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným
dávkováním nesmí být podávána více než 3 krát denně.
Účinek může nastat během několika minut po aplikaci.
Jak dlouho se přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej používá
Nepoužívejte přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej déle než 7 dnů, pokud nestanoví lékař jinak.
Před každým opakovaným použitím by měla předcházet fáze bez léčby trvající několik dnů.
Vzhledem k riziku poškození nosní sliznice může být tento lék používán u chronické rýmy pouze pod
lékařským dohledem.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej je příliš silný nebo příliš slabý,
řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste použil/a více přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej, než jste měl/a
Informujte ihned svého lékaře.
Intoxikace může vzniknout při nesprávném použití nebo předávkování nebo náhodném požití
přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej. Klinický obraz intoxikace přípravkem Nasivin Sensitive
0,025% sprej může být nejasný, protože se fáze aktivace centrálního nervového systému a
kardiovaskulárního (srdečně-cévního) systému střídají s fázemi útlumu.
Předávkování vyvolává často zvláště u dětí účinky na centrální nervový systém s křečemi a kómatem a
rovněž se zpomalením srdeční frekvence, zástavou dechu a zvýšením krevního tlaku, po kterém může
následovat snížení krevního tlaku.
3/6
Taková aktivace centrálního nervového systému se projevuje příznaky, jako je úzkost, neklid,
halucinace a křeče.
Útlum centrálního nervového systému se projevuje jako snížení tělesné teploty, letargie, ospalost a
koma.
Mohou se také objevit následující nežádoucí účinky: zúžení zornice (mióza), rozšíření zornice
(mydriáza), horečka, pocení, bledost, modravé zbarvení kůže v důsledku snížení kyslíku v krvi
(cyanóza), pocit rychlého srdečního tepu (palpitace), dechový útlum a zástava (apnoe), nevolnost a
zvracení, duševní poruchy, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, nepravidelný srdeční tep, příliš
rychlý/pomalý srdeční tep.
V případě intoxikace informujte ihned svého lékaře. Je nutná hospitalizace, během které je prováděno
sledování pacienta a léčba.
Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávkou, ale pokračujte v užívání podle
instrukcí.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Jako ostatní léky může přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním vyvolat
nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky
Při hodnocení nežádoucích účinků jsou používány následující údaje o frekvenci jejich výskytu:
Velmi časté: Časté:
více než u 1 z 10 léčených pacientů méně než u 1 z 10 pacientů, ale více než u 1 ze
100 léčených pacientů
Méně časté: Vzácné:
méně než u 1 ze 100, ale více než u 1 z 1 000 méně než u 1 z 1 000, ale více než u 1 z 10 000
léčených pacientů léčených pacientů
Velmi vzácné:
méně než u 1 z 10 000 léčených pacientů,
včetně izolovaných případů
Při používání přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním se mohou
vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Nervový systém
Velmi vzácné: Neklid, nespavost, únava (ospalost, útlum), bolest hlavy, halucinace (zvláště u dětí).
Kardiovaskulární systém
Vzácné: Bušení srdce (palpitace), zrychlená aktivita srdce (tachykardie), zvýšení krevního tlaku.
Velmi vzácné: Poruchy srdečního rytmu.
Dýchací systém
Časté: Pálení a suchost nosní sliznice, kýchání.
Méně časté: Intenzívní pocit „ucpaného“ nosu po vymizení účinku, krvácení z nosu.
Svaly a kosti
Velmi vzácné: Křeče (zvláště u dětí).
4/6
Imunitní systém
Méně časté: Reakce z přecitlivělosti (vyrážka, svědění, otok kůže a sliznic).
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK NASIVIN SENSITIVE 0,025% SPREJ S ODMĚŘENÝM
DÁVKOVÁNÍM UCHOVÁVAT
Uchovávejte přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej mimo dosah a dohled dětí.
Jak dlouho zůstane přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej použitelný?
Doba použitelnosti tohoto balení přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej je uvedena na krabičce a
štítku lahvičky. Neužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Použitelnost po otevření lahvičky:
Po otevření by neměl být přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej používán déle než 12 měsíců.
V jakém případě nesmí být přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej použit, i když ještě
neuplynula doba použitelnosti?
Neuplatňuje se.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním obsahuje
Léčivou látkou je oxymetazolin hydrochloridu.
1 ml přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním obsahuje 0,25 ml
oxymetazolin hydrochloridu ve vodném roztoku.
1 dávka (vstřik) odpovídající 45 mikrolitrům roztoku obsahuje 11,25 mikrogramů oxymetazolin
hydrochloridu.
Pomocnými látkami jsou:
Monohydrát kyseliny citrónové, dihydrát citrátu sodného, glycerol 85 %, čištěná voda.
Jak přípravek Nasivin Sensitive 0,25% sprej vypadá a co obsahuje toto balení
Plastová lahvička s dávkovačem obsahující 10 nebo 15 ml roztoku (N1). Na trhu nemusí být obě
velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Merck Selbstmedikation GmbH
Rößlerstraße 96,
64293 Darmstadt
Německo
5/6
Výrobce:
Merck Selbstmedikation GmbH
Darmstadt
Německo
Nebo
Merck KGaA & Co
Spittal/Drau
Rakousko
Datum poslední revize textu: 5.7.2013
6/6

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).