Hlavní navigace

Lymphomyosot por.gtt.so. 1 x 30 ml

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Kombinovaný přípravek Lymphomyosot je homeopatická specialita.

Příbalový leták Lymphomyosot por.gtt.so. 1 x 30 ml

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls160211/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Lymphomyosot perorální kapky, roztok
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Lymphomyosot a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lymphomyosot používat
3. Jak se přípravek Lymphomyosot používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Lymphomyosot uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK Lymphomyosot A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kombinovaný přípravek Lymphomyosot je homeopatická specialita.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
Lymphomyosot POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Lymphomyosot:
- Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
Při poruše funkce štítné žlázy se sníženou tolerancí jódu se doporučuje užívání přípravku po
konzultaci s lékařem.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Lymphomyosot se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Lymphomyosot
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala
nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Stránka 1 z 3
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bez omezení

Lymphomyosot obsahuje alkohol
Tento lék obsahuje 29% hm ethanolu (alkoholu).
Škodlivé pro pacienty, kteří trpí alkoholismem.
Je třeba vzít v úvahu u těhotných a kojicích žen, dětí a rizikových skupin, jako jsou pacienti
s onemocněním jater a epilepsií.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK Lymphomyosot POUŽÍVÁ

Přípravek je určen k perorálnímu podání. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu
s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Obvyklá dávka je 10-20 kapek 3x denně. Zpočátku při akutních obtížích 10 kapek každých 15 minut
po dobu 2 hodin. V některých případech je nutné dlouhodobé užívání (více než 6 měsíců).

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a
lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540, 241 740 553.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky: Nejsou známy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. JAK PŘÍPRAVEK Lymphomyosot UCHOVÁVAT
Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25°C
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Lymphomyosot obsahuje

- Léčivými látkami ve 100 g (= 105 ml, 1 ml = 22 kapek) roztoku jsou:
Veronica officinalis D3 5,0 g, Equisetum hiemale D4 5,0 g, Sarsaparilla D6 5,0 g, Calcii phosphas
D12 5,0 g, Natrii sulfas D4 5,0 g, Fumaria officinalis D4 5,0 g, Levothyroxinum D12 5,0 g,
Geranium robertianum D4 10,0 g, Ferrosi iodidum D12 10,0 g, Gentiana lutea D5 5,0 g, Aranea
Stránka 2 z 3
diadema D6 5,0 g, Myosotis arvensis D3 5,0 g, Teucrium scorodonia D3 5,0 g, Pinus sylvestris D4
5,0 g, Scrophularia nodosa D3 5,0 g, Juglans regia D3 5,0 g, Nasturtium aquaticum D4 10,0 g.
- Pomocnou látkou je ethanol 29 % hm.

Jak Lymphomyosot vypadá a co obsahuje toto balení
Lymphomyosot je čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok

Velikost balení: 30, 100 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Dr.Peithner Prag s.r.o.
Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4
Tel: 241740540
Fax: 241740553
Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.9.2012
Stránka 3 z 3

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).