Hlavní navigace

Lorenzo - Oil 500ml

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Lorenzo - Oil por.oil 1x500ml plast Nutričně nekompletní tekutá směs olejů glycerol-trioleát (GTO) a glycerol--trierukát (GTE) v poměru 4:1. Určeno k dietnímu postupu při adrenoleukodystrofii (ALD) a adrenomyeloneuropatii (AMN). Čtěte podrobně příbalový leták.

Příbalový leták Lorenzo - Oil 500ml

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls41595/2012

Příbalová informace - VP

Flexiharpan 435 mg
Tvrdé tobolky
Harpagophyti radix

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Flexiharpan 435 mg musíte
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Flexiharpan 435 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Flexiharpan 435 mg užívat
3. Jak se Flexiharpan 435 mg používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Flexiharpan 435 mg uchovávat
6. Další informace

1. Co je Flexiharpan 435 mg a k čemu se používá

Flexiharpan 435 mg je protizánětlivý /protirevmatický rostlinný přípravek

Tento tradiční rostlinný léčivý přípravek je užíván k úlevě mírných bolestí kloubů.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z
dlouhodobého použití.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Flexiharpan 435 mg užívat

Neužívejte Flexiharpan 435 mg pokud
- trpíte přecitlivělostí na léčivou látku nebo jakoukoliv pomocnou látku obsaženou v přípravku
Flexiharpan 435 mg

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flexiharpan 435 mg je zapotřebí
- Pokud máte problémy se srdcem
- Pokud je bolest kloubu doprovázena otokem, zčervenáním nebo zvýšenou teplotou, navštivte lékaře.
- Pokud máte vředy (žaludeční a/nebo dvanácterníkové), z důvodu obecné opatrnosti byste přípravek
Flexiharpan 435 mg neměl(a) užívat.
Prosím, poraďte se s lékařem o vhodnosti užívání přípravku Flexiharpan 435 mg, pokud se Vás výše
zmíněné stavy týkají nebo týkaly v minulosti.

Vzhledem k nedostatku zkušeností není užívání přípravku dětem a dospívajícím do 18 let doporučeno.
Stránka 1 z 3
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Nebylo hlášeno žádné významné vzájemné ovlivnění s jinými léčivými přípravky. Přesto, prosím,
informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:
Jako preventivní opatření, vzhledem k nedostatku údajů, se užívání přípravku Flexiharpan 435 mg
v těhotenství a při kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Nebyly provedeny studie vlivu na schopnost řídit či obsluhovat stroje.

3. Jak se Flexiharpan 435 mg užívá

Prosím, dodržujte tyto pokyny přesně, pokud Vám lékař nepředepíše jiné dávkování. Pokud si nejste jisti,
poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Tobolky se polykají. Přípravek je určen pro dospělé.
Dávkování: 1 tobolka ráno, v poledne a večer při jídle, zapitá velkou sklenicí vody.

Přípravek Flexiharpan 435 mg neužívejte déle než 4 týdny. Pokud příznaky onemocnění přetrvávají i po
skončení léčby, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Flexiharpan 435 mg než jste měl(a),
okamžitě informujte lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Flexiharpan 435 mg,
další dávku nezdvojujte, pokračujte v zavedeném dávkování.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Flexiharpan 435 mg nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u
každého.
Při užívání přípravku Flexiharpan 435 mg se mohou vyskytnout tyto mírné nežádoucí účinky:
Poruchy trávicího ústrojí: průjem, nevolnost, zvracení, bolest břicha.
Poruchy centrální nervové soustavy: bolest hlavy, závratě.
Poruchy kůže a podkoží: alergické kožní reakce – vyrážka, svědění.
Frekvence výskytu nežádoucích účinků je neznámá.

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud
zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo
lékárníka.

5. Jak přípravek Flexiharpan 435 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Stránka 2 z 3
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Flexiharpan 435 mg obsahuje
Léčivá látka:
Harpagophyti radix 435 mg v 1 tvrdé tobolce
Odpovídá Harpagosidum nejméně 5,2 mg

Pomocné látky:
Magnesium-stearát (rostlinného původu), koloidní hydratovaný oxid křemičitý a hypromelosa (tobolka).

Jak přípravek Flexiharpan 435 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Flexiharpan 435 mg je tvrdá tobolka z hypromelosy.
Hnědý PVC kontejner s 45 nebo 150 tobolkami, s víčkem s bezpečnostním uzávěrem z polyetylénu
s nízkou hustotou.

Ne všechny velikosti balení musí být na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
LABORATOIRES ARKOPHARMA
LID de Carros Le Broc – 1er avenue, 2709 m
06510 CARROS
Francie
Tel. : +33 4 93 29 11 28
Fax: +33 4 93 29 11 62

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

11.4.2012
Stránka 3 z 3

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).