Hlavní navigace

Ibalgin Rapid 400mg perorální tablety film 12ks

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Ibalgin Rapid je novinka na akutní bolesti. Je rychlý, silný a účinný, s rychlým nástupem účinku již po 15 minutách. Je proto vhodný zejména pro úlevu od akutní bolesti zubů, menstruační bolesti a bolesti hlavy.

Příbalový leták Ibalgin Rapid 400mg perorální tablety film 12ks

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 1 ke změně registrace sp.zn. sukls157308/2011
Příloha k sp.zn. sukls186904/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO PACIENTA

IBALGIN RAPID
400 mg, potahované tablety
Ibuprofenum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
- Pokud se do 4 dnů v případě bolesti nebo 3 dnů při migréně nebo horečce, nebudete cítit lépe nebo
pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek IBALGIN RAPID a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IBALGIN RAPID užívat
3. Jak se přípravek IBALGIN RAPID užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek IBALGIN RAPID uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK IBALGIN RAPID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivá látka přípravku – ibuprofen – patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv; přípravků,
které zmírňují bolest a snižují horečku.
Přípravek IBALGIN RAPID obsahuje ibuprofen ve formě ibuprofen-lysinátu, který se snadno v těle
rozkládá a účinná látka se dobře vstřebává do krevního řečiště, a tak se rychle dostane ke zdroji bolesti.

IBALGIN RAPID je určený k symptomatické léčbě mírné až středně silné akutní bolesti různého původu,
jako jsou např. bolesti hlavy (včetně tenzní bolesti hlavy a migrény), bolesti zubů, bolesti po extrakci
zubů (včetně chirurgického vyjmutí neprořezaných zubů), bolesti svalů a bolestivé menstruace.

IBALGIN RAPID též snižuje teplotu při horečnatých stavech.

Přípravek je určen dospělým a mladistvým s hmotností vyšší než 40 kg (od 12 let věku).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IBALGIN RAPID
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek IBALGIN RAPID
- jestliže jste alergický/á na ibuprofen (léčivá látka přípravku IBALGIN RAPID) nebo kteroukoli
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
- jestliže jste přecitlivělý/á na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné nesteroidní
protizánětlivé léky, což se projevuje jako dušnost (dechová nedostatečnost), astma, rýma, otok
nebo kopřivka;
- jestliže máte aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku, nebo
pokud jste někdy v minulosti opakovaně měl/a aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení
(alespoň dvakrát) do žaludku nebo dvanáctníku;
1/7
- pokud jste někdy měl/a krvácení nebo perforaci (proděravění) zažívacího traktu ve vztahu
k předchozí léčbě protizánětlivými léky;
- jestliže trpíte cerebrovaskulárním (týkajícím se mozkových cév) nebo jiným aktivním krvácením;
- jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti;
- jestliže trpíte závažným selháváním srdce, jater nebo ledvin;
- jestliže trpíte závažnou dehydratací (způsobenou zvracením, průjmem, nebo nedostatečným
příjmem tekutin);
- pokud jste žena ve třetím trimestru těhotenství;
- u dětí s hmotností do 40 kg (do 12 let věku).

Upozornění a opatření
Před užitím tohoto přípravku (nebo jakéhokoli jiného přípravku obsahujícího ibuprofen) se poraďte se
svým lékařem nebo lékárníkem
- pokud trpíte poruchou ledvin nebo jater,
- bezprostředně po velké operaci,
- pokud trpíte dědičnou poruchou krvetvorby (akutní intermitentní porfyrie),
- pokud trpíte průduškovým astmatem,
- pokud současně užíváte léky, které by mohly zvyšovat riziko poškození zažívacího traktu nebo
krvácení (viz níže),
- pokud trpíte systémovým onemocněním lupus erytematodes (onemocnění imunitního systému)
nebo smíšeným onemocněním pojivové tkáně (riziko vzniku aseptické meningitidy),
- pokud trpíte zánětlivým vředovým onemocněním trávicího ústrojí jako např. Crohnovou
chorobou nebo ulcerózní kolitidou,
- pokud máte srdeční obtíže, prodělal/a jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte
rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysokou hladinu
cholesterolu nebo kouříte), měl/a byste si promluvit o Vaší léčbě s lékařem nebo lékárníkem,
- pokud trpíte sennou rýmou (alergií na pyly), nosními polypy nebo chronickými obstrukčními
dýchacími potížemi, existuje zvýšené riziko alergických reakcí. Mohou se projevit jako záchvaty
astmatu (tzv. analgetické astma), Quinckeho edém nebo kopřivka.
- pokud trpíte dehydratací.

Při dlouhodobém podávání přípravku IBALGIN RAPID je třeba pravidelně kontrolovat hodnoty jaterních
a ledvinných funkcí, stejně jako krevní obraz.

Nežádoucí účinky mohou být minimalizovány užitím nejnižší účinné dávky po co nejkratší možnou dobu.
U starších pacientů je zvýšené riziko nežádoucích účinků.

Současné užití nesteroidních protizánětlivých léků, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2,
zvyšuje riziko nežádoucích reakcí (viz bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“ níže) a je
třeba se mu vyhnout.
Pokud se během léčby přípravkem IBALGIN RAPID objeví krvácení do zažívacího traktu nebo tvorba
vředů, musí být léčba ukončena a vyhledána pomoc lékaře.
Krvácení, vředy nebo proděravění zažívacího traktu se mohou vyskytnout kdykoli během léčby, a to i bez
varovných příznaků nebo předchozích vážných příhod týkajících se zažívacího traktu. Riziko krvácení,
vředů nebo proděravění zažívacího traktu se zvyšuje se zvyšující se dávkou, u pacientů s vředy
v anamnéze a u starších pacientů. Některé současně užívané léky (jiné nesteroidní protizánětlivé léky,
kortikosteroidy, antikoagulancia jako je warfarin, inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI),
nebo léky snižující srážlivost krve jako je kyselina acetylsalicylová) mohou zvyšovat riziko poškození
trávicího traktu nebo krvácení.
U pacientů se zvýšeným rizikem poškození trávicího traktu má být zváženo současné podávání léků
s ochranným účinkem (např. misoprostolu nebo inhibitorů protonové pumpy).

Pokud jste již prodělal/a poškození trávicího traktu, zejména ve starším věku, měl/a byste lékaři hlásit
jakékoliv neobvyklé břišní příznaky (zvláště krvácení do zažívacího traktu), a to zejména v počátečních
stádiích léčby.
2/7
Léčivé přípravky, jako je např. IBALGIN RAPID, mohou být spojeny s malým zvýšeným rizikem
srdečního záchvatu (infarktu myokardu) nebo mrtvice (mozkové příhody). Jakékoli riziko je
pravděpodobnější při vyšších dávkách a dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučenou dávku nebo dobu
trvání léčby (3 dny v případě migrény nebo horečky a 4 dny při léčbě bolesti).

Velmi vzácně byly během léčby nesteroidními protizánětlivými léky zaznamenány závažné kožní reakce
se zarudnutím a tvorbou puchýřů, z nichž některé byly fatální (exfoliativní dermatitida, Stevens-
Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom; viz bod 4). Riziko těchto reakcí se
zdá být největší na začátku léčby, protože tyto reakce se ve většině případů objevily během prvních
měsíců léčby. Při prvních příznacích kožní vyrážky, poškození sliznic nebo jakýchkoli jiných známkách
reakce z přecitlivělosti byste měl/a přestat užívat přípravek IBALGIN RAPID a navštívit okamžitě lékaře.

Obecně platí, že návykové užívání (různých typů) analgetik může vést k trvalým závažným problémům
s ledvinami. Toto riziko může narůstat při fyzické námaze spojené se ztrátou soli a dehydratací. Proto je
třeba se tomu vyhnout.

Během planých neštovic se užívání přípravku IBALGIN RAPID nedoporučuje.

Dlouhodobější užívání jakéhokoliv typu přípravku proti bolestem hlavy může tyto bolesti zhoršit. Pokud
máte časté nebo dennodenní bolesti hlavy navzdory (nebo kvůli) pravidelnému užívání léků proti
bolestem hlavy, vyhledejte konzultaci lékaře před užitím dalšího léku proti bolesti. Léčba by měla být
přerušena, pokud je diagnostikována bolest hlavy z nadužívání léků proti bolesti.

Ibuprofen může zastřít příznaky infekce (horečka, bolest a otok).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.

Čemu byste se měl/a vyhnout, pokud užíváte tento přípravek?
Některé léky proti srážení krve (antikoagulancia jako např. kyselina acetylsalicylová, warfarin,
tiklopidin), některé léky proti vysokému krevnímu tlaku (ACE inhibitory jako např. kaptopril,
betablokátory, antagonisté angiotenzinu II) a dokonce i některé jiné léky mohou ovlivňovat nebo být
ovlivněny léčbou ibuprofenem. Proto vždy vyhledejte radu lékaře, než užijete ibuprofen s jinými léky.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zejména ho informujte, pokud užíváte:
− kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antirevmatika (protizánětlivé léky a analgetika) a
glukokortikoidy (léčivé přípravky obsahující kortizon nebo látky příbuzné kortizonu), protože
tyto přípravky mohou zvyšovat riziko vředů zažívacího traktu nebo krvácení do něj,
− selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) (léky k léčbě deprese), protože tyto
léky mohou zvyšovat riziko krvácení do zažívacího traktu,
− léky zabraňující shlukování krevních destiček, protože se může zvýšit riziko krvácení,
− kyselinu acetylsalicylovou (v nízké dávce), protože účinek ředění krve může být zeslaben,
− léky proti vysokému krevnímu tlaku a léky na odvodnění, protože ibuprofen může zeslabovat
účinky těchto léků a může zde být zvýšené riziko pro ledviny,
− draslík šetřící diuretika, protože to může vést k hyperkalemii,
− chinolonová antibiotika, protože se může zvýšit riziko křečí,
− aminoglykosidy (antibiotika), protože ibuprofen může snížit odbourávání aminoglykosidů, jejich
společné podávání může zvýšit riziko toxicity pro ledviny a vnitřní ucho a sluchový nerv,
− deriváty sulfonylurey (přípravky k léčbě cukrovky) kvůli možnému vzájemnému ovlivnění
s ibuprofenem,
− přípravky obsahující lithium (lék k léčbě manického depresivního onemocnění a deprese),
digoxin (při srdeční nedostatečnosti), léky k ředění krve (jako warfarin), fenytoin (při epilepsii) a
metotrexát (lék proti rakovině nebo revmatismu), protože ibuprofen může zesilovat účinky těchto
léků,
− sulfinpyrazon, probenecid (léky proti dně), protože vylučování ibuprofenu může být zpomaleno,
3/7
− existují klinická data naznačující, že nesteroidní protizánětlivé léky mohou zvyšovat hladinu
baklofenu v plazmě,
− cyklosporin, takrolimus (imunosupresivní léky), protože může nastat poškození ledvin,
− zidovudin (lék k léčbě HIV/AIDS), protože užívání přípravku IBALGIN RAPID může mít za
následek zvýšené riziko krvácení do kloubů nebo krvácení, které vede k otokům u HIV
pozitivních pacientů s hemofilií.

Užívání přípravku IBALGIN RAPID s jídlem, pitím a alkoholem
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.
Tabletu lze užít nezávisle na jídle. Pokud tabletu užijete s jídlem nebo krátce po jídle, nástup účinku se
může zpozdit. Užívání s jídlem však zlepšuje snášenlivost přípravku a snižuje pravděpodobnost
zažívacích problémů. Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit.

Fertilita, těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Informujte svého lékaře, pokud otěhotníte během užívání přípravku IBALGIN RAPID.
Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.
V prvním a druhém trimestru těhotenství užívejte přípravek pouze na výslovné doporučení lékaře.
Ibuprofen přechází do mateřského mléka jenom ve velmi malém množství. Pokud je to nezbytné, je proto
možné přípravek IBALGIN RAPID během kojení krátkodobě užívat. Nežádoucí vliv na kojence se
neočekává a nebyl nikdy zaznamenán. V případě dlouhodobého užívání se poraďte se svým lékařem.
Tento přípravek patří mezi skupinu léků (nesteroidní protizánětlivé léky), které mohou snižovat schopnost
ženy otěhotnět. Tento vliv je vratný po ukončení léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může vyvolat závratě, únavu a poruchy vidění, čímž mohou být nežádoucím způsobem
ovlivněny aktivity, které vyžadují pozornost. Neřiďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokud toto u Vás
nastane.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBALGIN RAPID UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a mladiství s hmotností od 40 kg (od 12 let věku)
Počáteční dávka je 1 tableta přípravku IBALGIN RAPID (400 mg ibuprofenu), poté 1 tableta přípravku
(400 mg ibuprofenu) každých 6 hodin podle potřeby.
Dodržujte interval alespoň 6 hodin mezi dvěma dávkami a neužívejte více než 3 tablety přípravku
IBALGIN RAPID (1 200 mg ibuprofenu) během 24 hodin, aniž byste se poradil/a s lékařem.

Přípravek IBALGIN RAPID není vzhledem k velikosti jednotlivé dávky určen dětem do 40 kg (do 12 let
věku).

Starší pacienti
U starších pacientů je dávkování stejné jako u ostatních dospělých, je však nutná zvýšená opatrnost (viz
bod Upozornění a opatření).

Pacienti se sníženou funkcí jater nebo ledvin
U pacientů se sníženou funkcí jater a ledvin je třeba zvýšené opatrnosti (viz bod Upozornění a opatření)

Navštivte lékaře, pokud je třeba tento přípravek užívat déle než 3 dny v případě migrény nebo horečky
nebo déle než 4 dny v případě léčby bolesti, nebo pokud se příznaky zhoršují.

Nepřekračujte doporučenou dávku nebo délku léčby.

Jestliže jste užil/a více přípravku IBALGIN RAPID, než jste měl/a
4/7
Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte okamžitě lékařskou
pomoc.
Hlavními příznaky předávkování jsou nevolnost, zvracení, bolest břicha, krvácení ze zažívacího traktu
(viz také bod 4 níže), průjem, bolest hlavy, závratě nebo ospalost. Vzácně se může objevit nízký krevní
tlak, omezené dýchání a ztráta vědomí.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek IBALGIN RAPID
Pokud jste zapomněl/a užít svou dávku, neužívejte větší než doporučené množství při Vaší další dávce.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků je zvýšena u starších pacientů, u pacientů s anamnézou
žaludečních nebo dvanáctníkových vředů (zejména s krvácením nebo proděravěním sliznice) a u pacientů
dlouhodobě léčených přípravky obsahujícími kyselinu acetylsalicylovou.

Přerušte užívání tohoto přípravku a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc při výskytu jakékoli reakce z
přecitlivělosti, jako je kožní vyrážka, poškození sliznic, kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit
tísně na hrudníku s obtížným dýcháním nebo polykáním, dále při bolesti v nadbřišku nebo poruchách
vidění, nebo při krvácení z trávicího traktu (zvracení krve nebo dočerna zbarvená stolice).

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou zmíněny níže podle četnosti výskytu:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 léčených pacientů):
− nevolnost, zvracení, pálení žáhy, průjem, zácpa, nadýmání.

Časté (postihují až 1 z 10 léčených pacientů):
− bolest v břiše a mírné krvácení v žaludku a střevech, které může způsobit ve výjimečných
případech anémii.

Méně časté (postihují až 1 ze 100 léčených pacientů):
− bolest hlavy, závratě, nespavost, pohybový neklid (agitovanost), podrážděnost nebo únava,
poruchy vidění, kopřivka, svědění, alergické reakce (jako kožní vyrážka a svědění, stejně jako
záchvaty astmatu), zánět, tvorba vředů nebo proděravění sliznice zažívacího traktu (dočerna
zbarvená stolice a zvracení krve), zánět v ústech, zhoršení již existujícího onemocnění střev
(kolitida nebo Crohnova choroba).

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 léčených pacientů):
− srdeční selhání, aseptická meningitida (zejména u pacientů s onemocněním pojivové tkáně nebo
systémovým lupus erythematodes), poruchy vnímaní barev, rozmazané vidění, tinitus (ušní
šelest), poruchy jaterních funkcí (obvykle vratné).

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 léčených pacientů):
− dechové potíže (zejména u pacientů s bronchiálním astmatem), zhoršení astmatu, zánět výstelky
jícnu (hltanu nebo polykací trubice vedoucí do žaludku), zánět slinivky břišní spojený s výraznou
bolestí v horní části břicha šířící se do zad a zvracením (pankreatitida), abnormální zúžení střev,
problémy s krvetvorbou (první příznaky jsou: horečka, bolení v krku, povrchové vředy v ústech,
příznaky podobné chřipce, závažné vyčerpání, krvácení z nosu a kůže), zadržování tekutin a/nebo
sodíku, psychotické reakce, deprese, emoční labilita, palpitace (rychlé bušení srdce vnímané
pacientem), srdeční záchvat (infarkt myokardu), snížení nebo zvýšení krevního tlaku, zánět
močového měchýře, přítomnost krve v moči, porucha funkce ledvin včetně otoku a zakalené moči
(nefrotický syndrom) nebo zánětlivé onemocnění ledvin (intersticiální nefritida), což může vést
k akutnímu selhání ledvin, krev v moči a horečka mohou být příznaky poškození ledvin (papilární
5/7
nekrόza), zvýšená koncentrace močoviny v krvi, otok, poškození jater (prvním příznakem může
být změněné zbarvení kůže), poškození jater zejména při dlouhodobé léčbě, selhání jater, akutní
hepatitida (zežloutnutí kůže nebo bělma očí, únava a horečka), závažné kožní reakce včetně
vyrážky se zarudnutím a tvorbou puchýřů, Stevens-Johnsonův syndrom a nekrόza (odumření)
tkáně, závažné projevy přecitlivělosti – hypersenzitivity (otoky obličeje, jazyka a hrtanu, dechové
obtíže, zrychlená tepová frekvence, nízký krevní tlak, závažný šok), ztráta vlasů (alopecie).

Léky obsahující ibuprofen (nebo některá jiná nesteroidní antirevmatika), jako je např. IBALGIN RAPID,
mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika srdečních nebo cévních mozkových příhod.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
5. JAK PŘÍPRAVEK IBALGIN RAPID UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek IBALGIN RAPID obsahuje
Léčivou látkou je ibuprofenum. Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg, což odpovídá
ibuprofenum lysinicum 684 mg.

Pomocnými látkami jsou:
Jádro:
Silicifikovaná mikrokrystalická celulosa (typ Prosolv SMCC 90), sodná sůl kroskarmelosy, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, hyprolosa (typ EF), natrium-stearyl-fumarát.
Potah tablety:
Hypromelosa 2910/3, makrogol 6000, mastek, oxid titaničitý (E171), polysorbát 80, simetikonová emulze
SE 4, sodná sůl erythrosinu (E127).

Jak přípravek IBALGIN RAPID vypadá a co obsahuje toto balení
IBALGIN RAPID jsou světle fialově červené podlouhlé bikonvexní potahované tablety.
Velikost balení: 6, 12, 18 nebo 24 potahovaných tablet, tj. 1 až 4 blistry po 6 potahovaných tabletách
v krabičce společně s příbalovou informací.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod následujícími názvy:
Bulharsko IBALGIN FAST
Česká republika IBALGIN RAPID
Německo Ibuflam-Lysin 400 mg Filmtabletten
Litva Ibalgin Fast 400 mg plevele dengtos tabletes
Lotyšsko IBALGIN FAST 400 mg apvalkotās tablets
Polsko IBALGIN FAST
Portugalsko Ibalgin

6/7
Slovenská republika IBALGIN FAST
Maďarsko ALGOFLEX RAPID 400 mg filmtabletta
Rumunsko IBALGIN RAPID
Slovinsko IBALGIN NEO
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 24.3.2012
7/7

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).