Hlavní navigace

Euphorbium Compositum-Heel Nasentropfen L sprej nosní 20ml

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Homeopatický roztok ve formě nosního spreje, který se tradičně užívá k léčbě rýmy infekčního a také alergického původu (např. senná rýma) a k léčbě akutní či chronické sinusitidy.

Příbalový leták Euphorbium Compositum-Heel Nasentropfen L sprej nosní 20ml

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls183630/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L, nosní sprej, roztok
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L a k čemu se
používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-
HEEL NASENTROPFEN L používat
3. Jak se přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L uchovávat
6. Obsah balení a další informace.
1. CO JE PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L
A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kombinovaný přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L
je homeopatická specialita.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L:
- Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L se poraďte se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala
nebo které možná budete užívat.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bez omezení

Přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L obsahuje benzalkonium-
chlorid, který může u citlivých jedinců způsobit podráždění sliznice.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L
POUŽÍVÁ

Přípravek je určen k vstřikování do nosních průchodů. Vždy používejte tento přípravek přesně
v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Doporučená dávka přípravku je 3-5x denně 1-2 dávky do každého nosního otvoru.

Použití u dětí
Děti 2-5 let 3-4x denně jednu dávku.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a
lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540, 241 740 553.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Nežádoucí účinky: ve velmi řídkých případech se může u predisponovaných astmatických pacientů
vyskytnout bronchospasmus (zúžení průdušek).
5. JAK PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L
UCHOVÁVAT
Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25°C
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L obsahuje

- Léčivými látkami jsou:
- Euphorbium D6 1,0 g, Pulsatilla pratensis D3 10,0 g, Luffa operculata D3 10,0 g, Calcii sulfidum
D8 1,0 g. ve 100 g
- Pomocnými látkami jsou: Chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát
hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda, ethanol, monohydrát laktosy
Konzervační látka: benzalkonium-chlorid

Velikost balení: 20ml
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Dr.Peithner Prag s.r.o.
Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4
Tel: 241740540
Fax: 241740553
Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy: 5.12.2012

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).