Hlavní navigace

Cryos Spray -ledový sprej 200ml

Zdravotnické prostředky Online nákup na Pilulka.cz - logo
Cryos Spray -ledový sprej 200ml Ledový sprej, ekologický, používaný ke zmírnění bolesti. Sprej je použitelný všude tam, kde je potřeba rychle zchladit poranění, pohmoždění za účelem rychlého znecitlivění, zmírnění bolesti a pod.

Příbalový leták Cryos Spray -ledový sprej 200ml

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
sp. zn. sukls109248/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Maalox bez cukru citron
žvýkací tablety

algedratum, magnesii hydroxidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Maalox bez cukru citron musíte
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Maalox bez cukru citron a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Maalox bez cukru citron užívat
3. Jak se Maalox bez cukru citron užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Maalox bez cukru citron uchovávat
6. Další informace

1. CO JE MAALOX BEZ CUKRU CITRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Maalox bez cukru citron je přípravek proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy (antacidum). Léčivé
látky obsažené v přípravku mají silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, která je
zodpovědná za kyselost žaludečního obsahu, a tím se jeho kyselost snižuje.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny,
jako je pálení žáhy, návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do úst (tzv. regurgitace). Na doporučení
lékaře se přípravek užívá k léčbě zánětů žaludeční sliznice, zánětů sliznice jícnu a může být součástí
léčby žaludečního a dvanáctníkového vředu. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 15 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MAALOX BEZ CUKRU
CITRON UŽÍVAT

Neužívejte Maalox bez cukru citron
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydroxid hořečnatý, hydroxid hlinitý nebo na kteroukoli
další složku přípravku Maalox bez cukru citron,
- pokud trpíte závažným onemocněním ledvin,
- jestliže máte vzácnou dědičnou poruchu snášenlivosti fruktózy (viz níže „Důležité informace o
některých složkách přípravku Maalox bez cukru citron“).

Přípravek nesmí být bez přímého doporučení lékaře podáván dětem mladším než 15 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Maalox bez cukru citron je zapotřebí
- pokud hubnete, máte potíže s polykáním či přetrvávající bolesti břicha, které se objevily poprvé
nebo se nedávno změnily, vyhledejte lékaře,
1/4
- pokud trpíte poruchou funkce ledvin nebo poruchou hladin fosforu a hořčíku v krvi, přípravek
Maalox bez cukru citron můžete užívat pouze na výslovné doporučení lékaře,
- pokud trpíte porfyrií nebo podstupujete hemodialýzu, užívání přípravku Maalox bez cukru citron
se nedoporučuje.

Přípravek není určen k dlouhodobému užívání.

Jestliže Vaše obtíže trvají více než 10 dní nebo se zhorší, navštivte lékaře, který vyšetří příčinu
nemoci a stanoví odpovídající léčbu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Maalox bez cukru citron a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně
ovlivňovat.
Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a
to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek může snižovat vstřebávání velké většiny současně užívaných léků, jako jsou H2
antihistaminika, antituberkulotika (isoniazid, ethambutol), betablokátory (atenolol, metoprolol,
propranolol), chlorochin, cykliny, diflunisal, digoxin, bisfosfonáty, fexofenadin, soli železa,
fluorochinolony, fluorid sodný, glukokortikoidy (prednisolon, dexamethason), indometacin,
ketokonazol, lanzoprazol, linkosamidy, fenothiazinová neuroleptika, penicilamin, fosfor, kayexalát
(natrium-polystyrensulfonát), tyroxin. Mezi užitím přípravku Maalox bez cukru citron a užitím těchto
léků se doporučuje časový odstup nejméně 2 hodiny.

Při současném užívání přípravku Maalox bez cukru citron a salicylátů může dojít ke zvýšenému
vylučování salicylátů ledvinami v důsledku snížení kyselosti (alkalizace) moči.

Při současném užívání přípravku Maalox bez cukru citron a chinidinu může dojít ke zvýšení hladiny
chinidinu v krvi, což může vést k předávkování chinidinem.

Současné užívání hydroxidu hlinitého a citrátů může mít za následek zvýšenou hladinu hliníku v krvi,
zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

V průběhu těhotenství užívejte přípravek Maalox bez cukru citron na výslovné doporučení Vašeho
lékaře. Přípravek by měl být užíván během těhotenství pouze v nutných případech.
Je třeba brát v úvahu přítomnost hliníku a hořčíku, které mohou ovlivnit vyprazdňování:
- soli hydroxidu hořečnatého mohou vyvolat průjem,
- soli hliníku vyvolávají zácpu a mohou zhoršit zácpu, která se často vyskytuje během
těhotenství.
Pokud Vám lékař řekl, že přípravek v průběhu těhotenství můžete užívat, neužívejte jej ve vysokých
dávkách nebo po dlouhou dobu.

V kojení se může během léčby pokračovat.

Důležité informace o některých složkách přípravku Maalox bez cukru citron
Přípravek obsahuje glycerol. Glycerol může ve vyšších dávkách způsobit bolest hlavy, žaludeční
nevolnost a průjem.
Přípravek obsahuje náhradní sladidla (sorbitol a maltitol). Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud Vám
Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý
přípravek užívat.
2/4
3. JAK SE MAALOX BEZ CUKRU CITRON UŽÍVÁ

Léčba bez porady s lékařem:
Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny,
jako je pálení žáhy nebo návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do úst.

Pokud lékař neurčí jinak, přípravek užívejte přesně podle pokynů v této příbalové informaci.
Dospělí a mladiství od 15 let obvykle užívají pravidelně při obtížích 1-2 tablety. Přípravek lze užívat
maximálně 6krát denně, a to mezi jídly a večer před ulehnutím; nesmí se překročit maximální denní
dávka 12 tablet.
Jestliže obtíže přetrvávají více než 10 dní nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.

Léčba na doporučení lékaře:
Přípravek vždy užívejte přesně podle pokynů Vašeho lékaře.
Obvyklé dávkování je následující:
Dospělí a mladiství od 15 let obvykle užívají pravidelně při obtížích 1-2 tablety. Přípravek lze užívat
maximálně 6krát denně, a to mezi jídly a večer před ulehnutím; nesmí se překročit maximální denní
dávka 12 tablet.

Tablety se nechají rozpustit v ústech nebo se rozžvýkají.

Přípravek není určen k dlouhodobému užívání.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Maalox bez cukru citron nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky přípravku Maalox bez cukru citron jsou méně časté, tj. postihují méně než 1 ze 100
pacientů. Při nadměrném užívání přípravku se může vyskytnout průjem nebo zácpa.
Při dlouhodobém užívání nebo užívání vysokých dávek může dojít ke snížení vstřebávání fosfátů ze
zažívacího traktu, což může způsobit poruchy metabolismu vápníku a fosforu až měknutí kostí.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK MAALOX BEZ CUKRU CITRON UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
6. DALŠÍ INFORMACE

Co Maalox bez cukru citron obsahuje

- Léčivými látkami jsou algedratum 400 mg, což odpovídá 200 mg aluminii chloridum a magnesii
hydroxidum 400 mg v 1 tabletě.
3/4
- Pomocnými látkami jsou nekrystalizující sorbitol 70%, maltitol, glycerol 85%, sodná sůl
sacharinu, citrónové aroma, mastek, magnesium-stearát.

Jak Maalox bez cukru citron vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: Bílé až nažloutlé ploché žvýkací tablety s hranami o průměru 16 mm, s citrónovou
vůní, označené na jedné straně „MAALOX“, a na druhé straně „sans sucre“.
Velikost balení: 20 nebo 40 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o. Praha, Česká republika

Výrobce:
sanofi-aventis S.p.A., Origgio ( VA ), Itálie
sanofi-aventis S.p.A., Scoppito ( AQ ), Itálie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
3.7.2013
4/4

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).