Hlavní navigace

Almiral gel 50g

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Potlačuje bolest, otok a zánět a snižuje bolestivost při pohybu po poranění měkkých tkání, např. u poúrazových zánětů šlach, vazů, svalů a kloubů, způsobených např. podvrtnutím, vymknutím a pohmožděním, a u bolesti zad (poranění utrpěná při sportu).

Příbalový leták Almiral gel 50g

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
sp.zn. sukls189369/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ALMIRAL GEL

Diclofenacum diethylaminum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je to ALMIRAL GEL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALMIRAL GEL používat
3. Jak se ALMIRAL GEL používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ALMIRAL GEL uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE TO ALMIRAL GEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
ALMIRAL GEL je přípravek určený k zevnímu použití. Obsahuje léčivou látku diklofenak v chladivém
gelovém základu.
ALMIRAL GEL potlačuje bolest, otok a zánět a snižuje bolestivost při pohybu po poranění měkkých
tkání, např. u poúrazových zánětů šlach, vazů, svalů a kloubů, způsobených např. podvrtnutím,
vymknutím a pohmožděním, a u bolesti zad (poranění utrpěná při sportu).
Po poradě s lékařem se ALMIRAL GEL používá k léčbě lokalizovaných forem revmatizmu měkkých
tkání, např. tendovaginitidy (tenisový loket), burzitidy (zánět kloubního váčku), syndromu rameno-ruka
a periartropatie (onemocnění okolních tkání kloubu).
Po poradě s lékařem se ALMIRAL GEL používá k léčbě revmatizmu, např. u osteoartrózy periferních
kloubů a páteře (úbytek kloubních chrupavek).
ALMIRAL GEL nemastí, proniká velice dobře pokožkou a dosahuje v tkáních rychle účinnou
koncentraci.
1/4
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ALMIRAL GEL POUŽÍVAT

Nepoužívejte ALMIRAL GEL
jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
jestliže jste někdy měl/a záchvaty astmatu, kopřivky, nebo akutní rýmy vyvolané kyselinou
acetylsalicylovou nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (léky užívané k léčbě
revmatických onemocnění, bolesti a různých typů zánětu).

Upozornění a opatření
V případě, že je přípravek ALMIRAL GEL aplikován na velké plochy kůže a používán dlouhodobě, nelze
vyloučit možný výskyt systémových nežádoucích reakcí (nežádoucí reakce zasahující celý organizmus,
nikoli pouze místo, kde byl přípravek použit).
ALMIRAL GEL se má aplikovat pouze na zdravou a neporušenou kůži (bez otevřených ran a poranění).
Nesmí se dostat do kontaktu s oční spojivkou nebo se sliznicemi. Nesmí se užívat perorálně.

Děti
Přípravek není určen k léčbě dětí mladších 12 let.

Další léčivé přípravky a ALMIRAL GEL
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.

ALMIRAL GEL s jídlem a pitím
Vstřebávání léčivé látky není současným příjmem potravy ovlivněno.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Neužívejte ALMIRAL GEL, pokud jste těhotná.
ALMIRAL GEL by během kojení neměl být používán, pokud to není nezbytně nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů je nepravděpodobný.

ALMIRAL GEL obsahuje propylenglykol
ALMIRAL GEL obsahuje propylenglykol, který u některých lidí může způsobit mírné místní kožní
podráždění.

3. JAK SE ALMIRAL GEL POUŽÍVÁ
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste něčím
jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Při revmatických onemocněních se dávkování řídí doporučením lékaře.
Obvyklé dávkování je toto:
2/4
Dospělí a mladiství od 12 let
ALMIRAL GEL se aplikuje na kůži 3–4krát denně na postižené místo a jemně se vtírá. Podle velikosti
bolestivého místa, které má být ošetřené, se aplikuje 2–4 g ALMIRAL GELU (množství odpovídající
velikosti třešně až vlašského ořechu). Je nutné si po aplikaci omýt ruce, pokud nejsou místem k léčení.
Bez porady s lékařem nepoužívejte v žádném případě gel déle než dva týdny. Při používání přípravku bez
doporučení lékaře vyhledejte lékaře během 7 dnů v případě, že se stav nezlepšuje, nebo se naopak
zhoršuje.

Staří pacienti
Mohou být používány dávky obvyklé pro dospělé.

Jestliže jste použil(a) více přípravku ALMIRAL GEL, než jste měl(a)
Předávkování jako důsledek zevního použití je nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku
vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít ALMIRAL GEL
Pokud zapomenete použít ALMIRAL GEL, použijte obvyklou dávku, jakmile si vzpomenete. Pokud se
však blíží čas následující dávky, vynechte zapomenutou dávku a použijte další dávku v obvyklém čase.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat ALMIRAL GEL
Předčasné přerušení léčby může mít za následek návrat nebo zhoršení nemoci (příznaků), pro které byla
léčba zahájena.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se až u 1 pacienta z 10)

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Vyrážka, ekzém, erytém (červené zbarvení kůže způsobeném rozšířením cév), dermatitis (včetně
kontaktní dermatitidy - zánětlivé onemocnění kůže).
Vzácně nebo velmi vzácně se mohou vyskytnout další nežádoucí účinky jako astma, bulózní dermatitida
(puchýře), fotosenzitivní reakce (reakce na světlo), pustulózní vyrážka (vyrážka připomínající neštovičky),
hypersenzitivita (přecitlivělost) a angioneurotický edém (otok, který může vyvolat život ohrožující
komplikace). Chcete-li být o nich informováni, obraťte se na Vašeho lékaře nebo lékárníka.

Hlášení nežádoucích účinků
3/4
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK ALMIRAL GEL UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co ALMIRAL GEL obsahuje
Léčivou látkou je diclofenacum diethylaminum 11,6 mg, což odpovídá diclofenacum natricum 10 mg
v 1 g gelu (1% gel).
Pomocnými látkami jsou propylenglykol, isopropylalkohol, karbomer 940, dipropylenglykol-
monomethylether, silice máty peprné a čištěná voda.

Jak ALMIRAL GEL vypadá a co obsahuje toto balení
Průsvitný jemný homogenní gel charakteristického zápachu.

Balení
Tuba: Al tuba, plastikový šroubovací uzávěr, krabička
Kelímek: PVC kelímek
Velikost balení: 25 g tuba, 50 g tuba, 100 g tuba, 250 g kelímek
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.11.2013
4/4

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).