Hlavní navigace

Názor k článku ČR je vakcinační Alcatraz od Věřící - Já vám, všem toto čtoucím, Boha (jediného a...

 • 10. 8. 2014 13:21

  Věřící (neregistrovaný) ---.is.a.tor.exit.server.torland.is

  Já vám, všem toto čtoucím, Boha (jediného a nestvořeného, stvořitele všeho co znáte a jen si dokážete představit) nevnucuji. Já vás upozorňuji že přirozená lidská práva neuznáváte (proto nezapomeňte že ani desatero nám nezakazuje zabít v obraně nebo za zvláštních okolností, zakazuje nám pouze svévolně vraždit). A protože celé vaše jednání může být pod vlivem démonů (nemusíte být například schopen poznat pravdu, pochopit ji), dovolil jsem si vám připomenout že jak Otec tak vzkříšený Syn (Ježíš Kristus) mají nade vším stvořeným (tedy i satanem a jeho démony) úplnou autoritu, stačí opravdově požádat o pomoc (což sebou ale následně ponese nutnost se zcela a svobodně vydat).

  V dnešní době zkreslených evangelíí a nepravdy na každém kroku... nikdy nevíte kdy sevření vaší mysli (pokud je spoutána) pomine a vy si plně uvědomíte význam těchto slov.


  V rychlosti:

  Bůh (Stvořitel, Otec, Hospodin) vykonal dílo stvoření proto aby získal svobodné milující bytosti, které by s ním sdíleli společenství tehdy až tohoto stvoření (času - hlavní síla stvoření, kterou stvořitel použil k tomu aby vše uspořádal podle své vůle) nebude zapotřebí.

  Protože původní lidé (Adama a Eva), kteří hospodina rozpoznávali (protože své duchovní tělo vnímali a používali stejně jako své tělo fyzické) a byly s ním schopni mít společenství postihl trest za zradu, za to že byli svedeni satanem a jeho démony, jejich duchovní tělo zemřelo (rozpojilo se boží spojení mezí duší a duchem) a i veškeré jejich potomstvo bylo postiženo tímto dědičným hříchem (ano i démony zneužívaná pana Marie, což navíc potvrzuje i Bible).

  A přišla doba kdy satan (odpůrce), tedy ten anděl dříve nazývaný Lucifer, který se vzepřel boží vůli a spolu s asi 1/3 andělů (nyní nazývaných démoni) měl pohltit celý svět, aby bohu ukázal jak se v člověku zmýlil a člověka odvedl od poznání jeho stvořitele (to vše proto, že tomu tak Bůh dopustil protože to vyhovuje jeho záměru).
  Bůh seslal k lidem svého jednorozeného syna Ježíše Krista (počatého v Marii z Ducha Svatého, Duch Svatý - jakýsi průmět Boha do jeho díla Stvoření, Ducha zkoumajícího vše i hlubiny boží a zvěstujícího Pravdu, Ducha kterého Ježíš Kristus sesílá svým následníkům a lidem kteří se mu vydali, skrze něj řídí svoji Církev Kristovu a spravuje své království na zemi), přesně tak jak to vyjevil prorokům, přímo k tehdy božímu lidu - Izraelitům, který si celé generace hýčkal i je tvrdě zkoušel.

  Doba byla tehdy zlá, protože satan měl již téměř všechen boží lid ve své hrsti, ani proroci svého Mesiáše nerozpoznali, protože kázal co nechtěli slyšet. Je potřeba vědět že tehdy měl satan už už schlamstnout celý svět a Bůh nemohl nalézt nikoho (viz Ezechiel) kdo by se satanovi postavil (musíte to chápat tak že satan útočí na vašeho ducha, duchovní tělo, a tento útok může váš zachránce zmařit tak že Stvořitel/Otec vloží jeho ducha do cesty tomuto útoku, vloží ho do mezery). Přesně tohle tehdy podstoupil Ježíš Kristus, sám se postavil za veškeré lidstvo, satanův útok ustál a tím nás všechny vykoupil a spasil. Následně satan proti němu obrátil obyčejnou lidskou zlobu a lidé utýrali jeho fyzické tělo. Nicméně Ježíš byl vzkříšen, vydal další svědectví o svém Otci a vyučoval své učedníky o zákonitostech světa a života. Satan byl spolu s démony spoután tak aby již nebyli schopni vzít meč a jím vládnout i jinak (může vás zastrašovat, může vás ovládat skrze mocnosti a i vám ublížit, ale nemůže vám jen tak sám od sebe vzít život). Jeho učedníci pak sepsali slovo boží - Bibli (vše co si Otec přál aby lidé znali, aby věděli co příjde a mohli ho následovat). Následně Ježíš odešel zpět k Otci s tím, že pro nás přichystá království nebeské, kam půjde boží lid tehdy až stvoření nebude potřobné; on se tehdy vrátí, převezme zpět úplnou vládu nad svým královstvím a očistí zrno od plev.

  Celá Ježíšova oběť má hned několik rozměrů, které mohou pomoci tomu kdo mi úplně nerozuměl. Vše vede zdánlivě odlišně, ale vždy ke stejnému cíli...
  Je potřeba si uvědomit že Ježíš ani dnes není ochoten zasáhnout pokud budete obtěžováni zlými lidmi, nebo duchy zlých lidí (lze použít pomazání, kde olej nahrazuje Ježíšovu prolitou krev). Proč? Protože se prostě mohou svobodně obrátit. Ze stejného důvodu by nezasáhl proti té chátře která ho fyzicky umučila a satan to věděl. Za další by se dalo říci, že on Ježíš, živoucí Bůh na Zemi a současně člověk, spáchal proti Bohu z kterého vzešel a jehož je součástí mnohem větší hřích než kterýkoli jiný člověk, tím že ho (sám sebe) dovolil zabít. A co jiného může znamenat že byl vzkříšen, nežli to že smrt nemá nad ním moc tak jako nad ostatními smrtelníky, jeho autorita je větší, nebo se k němu otec sám přihlásil.

  A tak se naplnil Otcův záměr, dávno předkládaný prorokům. Vy byste teď měli pochopit, že Ježíš vás spasil a vykoupil, před Stvořitelem má na vás právo, jste jeho. Pokud příjmete jeho oběť za vás, svobodně se k němu přihlásíte jako ke svému pánovi a tedy se mu vydáte (ztratíte právo rozhodovat o svém životě a budete mu náležet a poslouchat ho) zbaví vás uvedeného dědičného hříchu a váš duch začne přinejmenším znovu růst a sílit (satan nahrazuje spojení mezi duší a duchem démony), obdržíte dary a určitou autoritu (například nad démony) abyste mohli vykonávat úkoly kterými vás Pán pověří (nemusí vás pověřit ničím).
  Ohledně toho vydání, přijmutí Ježíše Krista za pána - je to ono modláři bezmyšlenkovitě omílané slůvko "Ježíš Kristus můj PÁN a spasitel". Znamená to, že se mu svobodně vydáváte, ztrácíte nárok na sebe sama a patříte jemu, že jste ochotni stát se součástí Kristovi Církve zde na Zemi a pomáhat sparvovat jeho království boží zatímco on pracuje na království nebeském.
  Doba bude pro Křesťany (Kristovce) čím dál horší, žádné nesmyslné vytržení které hlásají americké církve. Ke konci časů bude satan opět propuštěn (proto jsem kdesi říkal že opravdu možná lidé uzří živého draka) a provede finální klam kterým svede témeř všechny a je předpovězeno že pokud by náš Otec ten čas nezkrátil tak by prý dokázal svést i vyvolené, jeho boží lid. Tehdy se Pán (Ježíš Kristus) vrátí, vykáže neprávoplatného krále a zahájí boží soud. Neví se přesně jaká ta doba bude, ani v Bibli není jednoznačně popsána (střezte se špatných překladů Biblí, zvláště těch moderních), ale není to potřeba, protože každý žijící vyvolený obdrží instrukce skrze Ducha Svatého.


  To jen velmi zhuštěně to nejpodstatnější pro pochopení. Je důležité abyste pochopili že evangelium (radostná zvěst, o božím záměru) se nesděluje proto aby lidé za každou cenu uvěřili v jediného a nestvořeného Boha, ale proto aby se mohli svobodně rozhodnout, proto aby vyvolení poznali Pravdu a mohli Stvořitele i sebe nalézt pokud o to budou stát. Bůh má rád stejně všechny své děti a zrovna tak i jeho Syn. Uvěřil li kdo v Syna, má skrze něj možnost poznat Otce. I Ježíš Kristus (Syn) má všechny Otcovy děti rád a ke všem bude stejně spravedlivý, třtiny nalomené nedolomí, ale ani lnu kouřícího neuhasí. Zároveň se však vydání němu netřeba bát, protože jak samotný hospodin ví co jeho děti potřebují a nebude je zbytečně trápit (útrapy lidu Izraelského, tehdy jediného národa božího, sloužili k prověření čistoty i k jejímu udržení, lidskou rasu tehdy opakovaně zaneřádili démoni, proto konec konců Bůh sáhl až k potopě a záchranil jen lidi kolem Noeho), zrovna tak Ježíš se přirovnává k dobrému pastýři který za své ovce život položí. Neznamená to ovšem že vyzkoušeni nebudete (ta práce kterou je třeba odvést je skutečná, i oběti, ale i radost - není to hra), ale uvažte že i té nebohé a dnes po smrti démony zneužité Marie se Bůh napřed zeptal zda s jeho záměrem přivést na svět Ježíše, božího syna, souhlasí (a taková to byla výjmečná žena že bez obav a zaváhání svolila, kdo z nás by toho byl schopen).

  Pokud si chcete obrázek o našem světě dovytvořit a nechcete, nebo nemůžete začít rovnou s Biblí tak zkuste právě zmíněný Příběh všech příběhů (skutečný příběh našeho světa) - http://odkrytepravdy.cz/pribeh-vsech-pribehu-skutecny-pribeh-naseho-sveta/

  Jen si ještě dovolím Pána (Ježíše Krista) poprosit: Pane spoutej prosím démony toho kdo četl tento příspěvek, tak aby nemohli škodit, vykaž je a uzavři vstupní brány. To vše proto aby vyvolení rozpoznali pravdu a mohli ji pochopit. Já vám žehnám a přeji vám nalézt pravdu blízkou vašemu srdci. Pokud někdo uvěřil a myslí že spatřil pravdu v tom co píši, ať zavčas požádá Ježíše Krista o ochranu (nemusíte se hned vydávat). Protože démonská svázanost, která vám normálně neumožňuje vidět pravdu a kterou mohl Pán díky mé prosbě odstranit nebude trvat věčně, ale docela krátkou dobu. Jen on vás může nadále ochránit a poskytnout vám případně další potřebný čas i jinou pomoc. Bůh, Otec, Stvořitel má moc i autoritu neomezenou, a můj Pán a svým způsobem bratr Ježíš Kristus jsou s Otcem jedno, i když Otec je větší.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).